Ïàðîëè îò âñåõ àðõèâîâ íà ñàéòå - 9 000 ðóá. Êóïèòü âñå ïàðîëè ê àðõèâàì ñ ïðîøèâêàìè, ïðîãðàììàìè, êóðñàìè, âèäåîêóðñàìè

Îòïðàâêà ïàðîëåé ðàáîòàåò â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå! Äîñòóïíà îïëàòà VISA/MASTERCARD, ß.Äåíüãè, WebMoney, PayPal, QIWI, Òåðìèíàëû è äðóãèå... Íà ñàéòå âû ìîæåòå êóïèòü ïðîøèâêè äëÿ àâòîìîáèëåé: Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Ford, Mercedes, Kia è äð.

  Ïðîøèâêè ñ ÝÁÓ M74 v5.0 (ÂÀÇ) (22.10.2015) îò Chelyaba  

ÑÏÈÑÎÊ ÏÐÎØÈÂÎÊ Â ÀÐÕÈÂÅ:

— ×åëÿáà_M74_v5.0
——— ×åëÿáà_M74_v5.0
————— M74_v5.0
——————— Ãðàíòà
————————— ÀÊÏÏ
——————————— 11186-1411020-90
—————————————— I484AD06.bin
—————————————— I484AD06_E2.bin
—————————————— I484AD06_E2_Drive.bin
————————————— NoImmo
———————————————— I484AD06_E2.bin
———————————————— I484AD06_E2_Drive.bin
——————————— 21126-1411020-08
—————————————— I465AGK4.bin
—————————————— I465AGK4_E2.bin
—————————————— I465AGK4_E2_Drive.bin
——————————— 21126-1411020-90
—————————————— I464AI10.bin
—————————————— I464AI10_E2.bin
—————————————— I464AI10_E2_Drive.bin
————————————— NoImmo
———————————————— I464AI10_E2.bin
———————————————— I464AI10_E2_Drive.bin
————————— ÌÊÏÏ
——————————— 11183-1411020-62
————————————— I444GT12
———————————————— I444GT12.bin
———————————————— I444GT12_E2.bin
———————————————— I444GT12_E2_Drive.bin
——————————————— NoImmo
—————————————————— I444GT12_E2.bin
—————————————————— I444GT12_E2_Drive.bin
——————————— 11186-1411020-22
————————————— I484GL09
———————————————— I484GL09.bin
———————————————— I484GL09_E2.bin
———————————————— I484GL09_E2_Drive.bin
——————————————— NoImmo
—————————————————— I484GL09_E2.bin
—————————————————— I484GL09_E2_Drive.bin
————————————— I484GR16
———————————————— I484GR16.bin
———————————————— I484GR16_E2.bin
———————————————— I484GR16_E2_Drive.bin
——————————————— NoImmo
—————————————————— I484GR16_E2.bin
—————————————————— I484GR16_E2_Drive.bin
————————————— I484GU17
———————————————— I484GU17.bin
———————————————— I484GU17_E2.bin
———————————————— I484GU17_E2_Drive.bin
——————————————— NoImmo
—————————————————— I484GU17_E2.bin
—————————————————— I484GU17_E2_Drive.bin
——————————— 11186-1411020-23
————————————— I484GKB2
———————————————— I484GKB2.bin
———————————————— I484GKB2_Drive_E2.bin
———————————————— I484GKB2_E2.bin
——————————————— NoImmo
—————————————————— I484GKB2_Drive_E2.bin
—————————————————— I484GKB2_E2.bin
——————————— 21126-1411020-67
————————————— i464gm08
———————————————— I464GM08.bin
———————————————— I464GM08_E2.bin
———————————————— I464GM08_E2_Drive.bin
——————————————— NoImmo
—————————————————— I464GM08_E2.bin
—————————————————— I464GM08_E2_Drive.bin
——————————— 21127-1411020-38
—————————————— I475GBK4.bin
—————————————— I475GBK4_E2.bin
—————————————— I475GBK4_E2_Drive.bin
————————————— NoImmo
———————————————— I475GBK4_E2.bin
———————————————— I475GBK4_E2_Drive.bin
——————————— 21127-1411020-62
—————————————— I474GF04.bin
—————————————— I474GF04_E2.bin
—————————————— I474GF04_E2_Drive.bin
————————————— NoImmo
———————————————— I474GF04_E2.bin
———————————————— I474GF04_E2_Drive.bin
——————————— 21127-1411020-63
—————————————— I474MKA1.bin
—————————————— I474MKA1_Drive_E2.bin
—————————————— I474MKA1_E2.bin
————————————— NoImmo
———————————————— I474MKA1_Drive_E2.bin
———————————————— I474MKA1_E2.bin
——————— Êàëèíà
————————— ÀÊÏÏ
——————————— 21126-1411020-97
—————————————— I465AH01.bin
—————————————— I465AH01_E2.bin
—————————————— I465AH01_E2_Drive.bin
————————————— NoImmo
———————————————— I465AH01_E2.bin
———————————————— I465AH01_E2_Drive.bin
————————— ÌÊÏÏ
——————————— 11183-1411020-52
————————————— I444CE08
———————————————— I444CE08.bin
———————————————— I444CE08_E2.bin
———————————————— I444CE08_E2_Drive.bin
——————————————— NoImmo
—————————————————— I444CE08_E2.bin
—————————————————— I444CE08_E2_Drive.bin
————————————— I444CI07
———————————————— I444CI07.bin
———————————————— I444CI07_E2.bin
———————————————— I444CI07_E2_Drive.bin
——————————————— NoImmo
—————————————————— I444CI07_E2.bin
—————————————————— I444CI07_E2_Drive.bin
——————————— 21126-1411020-37
—————————————— I465GH01.bin
—————————————— I465GH01_E2.bin
—————————————— I465GH01_E2_Drive.bin
————————————— NoImmo
———————————————— I465GH01_E2.bin
———————————————— I465GH01_E2_Drive.bin
———————————————— Êîíòðîëëåðû Ì74 New.pdf
——————— Ïðèîðà
————————— 21116-1411020-12
———————————— I484DE08c3.bin
———————————— I484DE08c3_E2.bin
———————————— I484DE08c3_E2_Drive.bin
——————————— NoImmo
—————————————— I484DE08c3_E2.bin
—————————————— I484DE08c3_E2_Drive.bin
————————— 21116-1411020-22
———————————— I484DH01.bin
———————————— I484DH01_E2.bin
———————————— I484DH01_E2_Drive.bin
——————————— NoImmo
—————————————— I484DH01_E2.bin
—————————————— I484DH01_E2_Drive.bin
————————— 21116-1411020-32
———————————— I484DK05.bin
———————————— I484DK05_E2.bin
———————————— I484DK05_E2_Drive.bin
——————————— NoImmo
—————————————— I484DK05_E2.bin
—————————————— I484DK05_E2_Drive.bin
————————— 21127-1411020-46
———————————— I475GBK4.bin
———————————— I475GBK4_E2.bin
———————————— I475GBK4_E2_Drive.bin
——————————— NoImmo
—————————————— I475GBK4_E2.bin
—————————————— I475GBK4_E2_Drive.bin
————————— 21127-1411020-90
———————————— I474DD05.bin
———————————— I474DD05_E2.bin
———————————— I474DD05_E2_Drive.bin
——————————— NoImmo
—————————————— I474DD05_E2.bin
—————————————— I474DD05_E2_Drive.bin
——————— Ñàìàðà
————————— 11183-1411020-02
——————————— I414DE07
—————————————— I414DE07.bin
—————————————— I414DE07_E2.bin
—————————————— I414DE07_E2_Drie.bin
————————————— NoImmo
———————————————— I414DE07_E2.bin
———————————————— I414DE07_E2_Drive.bin


ÑÊÀ×ÀÒÜ ÀÐÕÈÂ È ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ ÑÏÈÑÎÊ ÏÐÎØÈÂÎÊ ÌÎÆÍÎ ÍÈÆÅ:
Ññûëêà íà ñêà÷èâàíèå: ×åëÿáà_M74_v5.0.rar
Öåíà: 800 ðóá.
Ïàðîëü ê àðõèâó: (ïàðîëü äîñòóïåí ïîñëå îïëàòû)
Ââåäèòå E-mail:
(íà íåãî áóäåò âûñëàí ïàðîëü îò àðõèâà)

(ïîñëå îïëàòû íàæìèòå "Âåðíóòüñÿ â ìàãàçèí" è íå çàáóäüòå ïðîâåðèòü ïàïêó "ÑÏÀÌ", áûâàåò ÷òî íàøè ïèñüìà ïîïàäàþò òóäà)
Ñàìîå ïðîäàâàåìîå
Íàçâàíèå òîâàðàÖåíà áåç ñêèäêèÄàòà äîáàâëåíèÿ
ÌÅ17.9.7 VAZ Remover - ïðîøèâêà äëÿ "îáíóëåíèÿ" äàííûõ èììîáèëàéçåðà â áëîêàõ Bosch ÌÅ17.9.7 "ÂÀÇ"100 ðóá.09.09.2015
Êàëüêóëÿòîðû IProg USB 2014ã.1000 ðóá.01.07.2015
OpenDiagFlasher 3.1.9.3100 ðóá.08.09.2015
Óòèëèòû äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî ïåðåíîñà êàëèáðîâîê ïðîøèâîê áîëüøèíñòâà ÝÁÓ îò Adact + ïðîãðàììû îò Motor-test22 + Áîíóñ1300 ðóá.24.05.2017
Ïðîøèâêè ÌÈÊÀÑ 12, 12.3 Ãàçåëü Next (M124152GA294170, UE1006, UE1008, UE09003, UE2011) (2018) îò GAI1000 ðóá.10.11.2018
Íàáîð ïðîãðàìì äëÿ ïåðåâîäà íà ñòàíäàðò Åâðî-3 (îòêë. DPF, EGR, ADBlue) äëÿ ãðóçîâûõ àâòî Ãàçåëü, Âàëäàé, Êàìàç ñ äâèãàòåëÿìè Cummins ñ ÝÁÓ Motorola CM22XX, CM2220A, CM2150E1000 ðóá.28.03.2017
ADS DPF, EGR, Lambda Remover (05.2017) + keygen500 ðóá.29.07.2017
Êàëüêóëÿòîð ETSmart USB: îäîìåòðû, airbag, immo, radio, engine, êîíâåðòåð US-EURO (29.04.2015)800 ðóá.21.09.2015
Ïàêåò ïðîãðàìì äëÿ ðàáîòû ñ ÈÌÌÎ (immo off) (2016)500 ðóá.28.02.2016
Ìàíóàëû ïî ðàáîòå ñ ÝÁÓ + ìàíóàëû îò ÀÄÀÊÒ (2016)500 ðóá.28.02.2016
Immo Tool 1.2 Full and Unlimited! (1.2017) - íîâûé ñîôò ïî èììî500 ðóá.02.09.2017
Êóðñû ïî WinOLS + WinOLS + ðóñèôèêàòîð + Áàçû ïðîøèâîê + MegaPack + Damos (2016)800 ðóá.13.02.2016
Ïðîãðàììà CarProg 9.21 FULL ïðîøèâêà + soft + manual + video + JLink (àïðåëü 2017)1000 ðóá.28.04.2017
Ïðîøèâêè Toyota-Lexus ñ ÝÁÓ Denso (NEC) (6-òü ïàêåòîâ) (2016) îò Armeev1500 ðóá.12.07.2016

Ñèñòåìà ñêèäîê

1 ïîêóïêà - 20%
2 ïîêóïêè - 35%
>=3 ïîêóïêè - 50%
Äëÿ òîãî, ÷òîáû óçíàòü âàøó ñêèäêó, ââåäèòå ñâîé email â ïîëå îïëàòû òîâàðà è ïåðåéäèòå íà ñòðàíèöó îïëàòû
  • Ïîëó÷èòü ïàðîëü íà àðõèâ ïî íîìåðó çàêàçà