Ďŕđîëč îň âńĺő ŕđőčâîâ íŕ ńŕéňĺ - 9 000 đóá. Ęóďčňü âńĺ ďŕđîëč ę ŕđőčâŕě ń ďđîřčâęŕěč, ďđîăđŕěěŕěč, ęóđńŕěč, âčäĺîęóđńŕěč

Îňďđŕâęŕ ďŕđîëĺé đŕáîňŕĺň â ŕâňîěŕňč÷ĺńęîě đĺćčěĺ! Äîńňóďíŕ îďëŕňŕ VISA/MASTERCARD, ß.Äĺíüăč, WebMoney, PayPal, QIWI, Ňĺđěčíŕëű č äđóăčĺ... Íŕ ńŕéňĺ âű ěîćĺňĺ ęóďčňü ďđîřčâęč äë˙ ŕâňîěîáčëĺé: Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Ford, Mercedes, Kia č äđ.

  Ęîđĺ˙ ń ÝÁÓ Bosch Ě7.9.8 îň PAULUS  

Îáůčĺ ěîěĺíňű – çŕëčâŕňü âńĺăäŕ öĺëčęîě – ňî ĺńňü îďöč˙ â çŕăđóç÷čęĺ Ťçŕďčńŕňü ňîëüęî ęŕëčáđîâęčť ďóńňü áóäĺň çŕáűňŕ č íĺ áóäĺň ďđîáëĺě.
Âî âńĺő ńîôňŕő ăäĺ ŐŐ ďđîăđĺňîăî ěîňîđŕ íčćĺ 700 îá îáîđîňű ďđčďîäí˙ňű äî 720-750 äë˙ ńíčćĺíč˙ ďŕđŕçčňíűő âčáđŕöčé č íĺäîńňŕňęŕ ěîěĺíňŕ äë˙ đŕáîňű ęîíäčöčîíĺđŕ íŕ ŐŐ. Íŕ íĺęîňîđűő Ęčŕ Đčî FL ăäĺ ńňîę čěĺĺň 720 îá îďöčîííî ĺńňü âĺđńčč ń ŐŐ 760. Đĺęîěĺíäóţ íŕ đó÷íűő ęîđîáęŕő ďî óěîë÷ŕíčţ äë˙ îáĺńďĺ÷ĺíč˙ Ťňđîăŕíč˙ âíŕň˙ăť. Íŕ ŔŇ ďî ćĺëŕíčţ âëŕäĺëüöŕ.

ŃĎČŃÎĘ ĎĐÎŘČÂÎĘ Â ŔĐŐČÂĹ:

— Bosch 7.9.8. Ęîđĺ˙
——— Hyundai
————— Avante
——————— GHD_AD6CPS2_A000
—————————— GHD_AD6CPS2_A000_stok.bin
—————————— MR2x(v18)_GBO4_Startpower 2012 GHD_AD6CPS2_A000.bin
—————————— Startpower 2012 GHD_AD6CPS2_A000 e2.bin
—————————— Startpower 2012 GHD_AD6CPS2_A000.bin
————— Elantra
——————— GHD_736CFS8_5000
—————————— GHD_736CFS8_5000_stok.bin
—————————— MR2x(v18)_GBO4_Startpower 2012 GHD_736CFS8_5000.bin
—————————— Startpower 2012 GHD_736CFS8_5000 e2.bin
—————————— Startpower 2012 GHD_736CFS8_5000.bin
——————— GHD_736CQS9_A000
—————————— GHD_736CQS9_A000_stok.bin
—————————— MR2x(v18)_GBO4_Startpower 2012 GHD_736CQS9_A000.bin
—————————— Startpower 2012 GHD_736CQS9_A000 e2.bin
—————————— Startpower 2012 GHD_736CQS9_A000.bin
——————— GHD_A36CFS1_5000
—————————— GHD_A36CFS1_5000_stok.bin
—————————— MR2x(v18)_GBO4_Startpower 2012 GHD_A36CFS1_5000.bin
—————————— Startpower 2012 GHD_A36CFS1_5000 e2.bin
—————————— Startpower 2012 GHD_A36CFS1_5000.bin
——————— GHD_A36CQS1_A000
—————————— GHD_A36CQS1_A000_stok.bin
—————————— MR2x(v18)_GBO4_Startpower 2012 GHD_A36CQS1_A000.bin
—————————— Startpower 2012 GHD_A36CQS1_A000 e2.bin
—————————— Startpower 2012 GHD_A36CQS1_A000.bin
————— I20
——————— GPB_832DFS0_5000
—————————— GPB_832DFS0_5000_stok.bin
—————————— MR2x(v18)_GBO4_Startpower 2012 GPB_832DFS0_5000.bin
—————————— Startpower 2012 GPB_832DFS0_5000 e2.bin
—————————— Startpower 2012 GPB_832DFS0_5000.bin
——————— GPB_934CFS2_5000
—————————— GPB_934CFS2_5000_stok.bin
—————————— MR2x(v18)_GBO4_Startpower 2012 GPB_934CFS2_5000.bin
—————————— Startpower 2012 GPB_934CFS2_5000 e2.bin
—————————— Startpower 2012 GPB_934CFS2_5000.bin
——————— GPB_934CQS2_A000
—————————— GPB_934CQS2_A000_stok.bin
—————————— MR2x(v18)_GBO4_Startpower 2012 GPB_934CQS2_A000.bin
—————————— Startpower 2012 GPB_934CQS2_A000 e2.bin
—————————— Startpower 2012 GPB_934CQS2_A000.bin
——————— GPB_936CFS1_5000
—————————— GPB_936CFS1_5000_stok.bin
—————————— MR2x(v18)_GBO4_Startpower 2012 GPB_936CFS1_5000.bin
—————————— Startpower 2012 GPB_936CFS1_5000 e2.bin
—————————— Startpower 2012 GPB_936CFS1_5000.bin
——————— GPB_A34CFS0_5000
—————————— GPB_A34CFS0_5000_stok.bin
—————————— MR2x(v18)_GBO4_Startpower 2012 GPB_A34CFS0_5000.bin
—————————— Startpower 2012 GPB_A34CFS0_5000 e2.bin
—————————— Startpower 2012 GPB_A34CFS0_5000.bin
————— I30
——————— GFD_834CFS2_5000
—————————— 750 Startpower 2012 GFD_834CFS2_5000 E2.bin
—————————— 750 Startpower 2012 GFD_834CFS2_5000.bin
—————————— GFD_834CFS2_5000_stok.bin
—————————— MR2x(v18)_GBO4_750 Startpower 2012 GFD_834CFS2_5000.bin
——————— GFD_836CFS4_5000
—————————— 750 Startpower 2012 GFD_836CFS4_5000 e2.bin
—————————— 750 Startpower 2012 GFD_836CFS4_5000.bin
—————————— GFD_836CFS4_5000_stok.bin
—————————— MR2x(v18)_GBO4_750 Startpower 2012 GFD_836CFS4_5000.bin
——————— GFD_836CQS4_A000
—————————— GFD_836CQS4_A000_stok.bin
—————————— MR2x(v18)_GBO4_Startpower 2012 GFD_836CQS4_A000.bin
—————————— Startpower 2012 GFD_836CQS4_A000 e2.bin
—————————— Startpower 2012 GFD_836CQS4_A000.bin
——————— GFD_A34CFS1_5000
—————————— GFD_A34CFS1_5000_stok.bin
—————————— MR2x(v18)_GBO4_Startpower 2012 GFD_A34CFS1_5000.bin
—————————— Startpower 2012 GFD_A34CFS1_5000 e2.bin
—————————— Startpower 2012 GFD_A34CFS1_5000.bin
——————— GFD_A36CQS1_A000
—————————— GFD_A36CQS1_A000_STOK.bin
—————————— MR2x(v18)_GBO4_Startpower 2012 GFD_A36CQS1_A000.bin
—————————— Startpower 2012 GFD_A36CQS1_A000 e2.bin
—————————— Startpower 2012 GFD_A36CQS1_A000.bin
————— Verna
——————— GMC_634DFS6_5000
—————————— GMC_634DFS6_5000_stok.bin
—————————— MR2x(v18)_GBO4_Startpower 2012 GMC_634DFS6_5000.bin
—————————— Startpower 2012 GMC_634DFS6_5000 e2.bin
—————————— Startpower 2012 GMC_634DFS6_5000.bin
——————— GMC_734DQS2_A000
—————————— GMC_734DQS2_A000_stok.bin
—————————— MR2x(v18)_GBO4_Startpower 2012 GMC_734DQS2_A000.bin
—————————— Startpower 2012 GMC_734DQS2_A000 e2.bin
—————————— Startpower 2012 GMC_734DQS2_A000.bin
——— KIA
————— Carens
——————— GUN_946CFS0_5000
—————————— GUN_946CFS0_5000_stok.bin
—————————— MR2x(v18)_GBO4_Startpower 2012 GUN_946CFS0_5000.bin
—————————— Startpower 2012 GUN_946CFS0_5000 e2.bin
—————————— Startpower 2012 GUN_946CFS0_5000.bin
——————— GUN_A46CFS0_5000
—————————— GUN_A46CFS0_5000_stok.bin
—————————— MR2x(v18)_GBO4_Startpower 2012 GUN_A46CFS0_5000.bin
—————————— Startpower 2012 GUN_A46CFS0_5000 e2.bin
—————————— Startpower 2012 GUN_A46CFS0_5000.bin
————— CEED
——————— GED_736CFS2_5000
—————————— 750 Startpower 2012 GED_736CFS2_5000 e2.bin
—————————— 750 Startpower 2012 GED_736CFS2_5000.bin
—————————— GED_736CFS2_5000_stok.bin
—————————— MR2x(v18)_GBO4_750 Startpower 2012 GED_736CFS2_5000.bin
——————— GED_7A4CFS5_5000
—————————— GED_7A4CFS5_5000_stok.bin
—————————— MR2x(v18)_GBO4_Startpower 2012 GED_7A4CFS5_5000.bin
—————————— Startpower 2012 GED_7A4CFS5_5000 e2.bin
—————————— Startpower 2012 GED_7A4CFS5_5000.bin
——————— GED_7A6CQS4_A000
—————————— 750 Startpower 2012 GED_7A6CQS4_A000 e2.bin
—————————— 750 Startpower 2012 GED_7A6CQS4_A000.bin
—————————— GED_7A6CQS4_A000_stok.bin
—————————— MR2x(v18)_GBO4_750 Startpower 2012 GED_7A6CQS4_A000.bin
——————— GED_A36CFS0_5000
—————————— GED_A36CFS0_5000_Stok.bin
—————————— MR2x(v18)_GBO4_Startpower 2012 GED A36CFS0_5000.bin
—————————— Startpower 2012 GED A36CFS0_5000 e2.bin
—————————— Startpower 2012 GED A36CFS0_5000.bin
——————— GED_A36CQS0_A000
—————————— 750 Startpower 2012 GED_A36CQS0_A000 e2.bin
—————————— 750 Startpower 2012 GED_A36CQS0_A000.bin
—————————— GED_A36CQS0_A000_stok.bin
—————————— MR2x(v18)_GBO4_750 Startpower 2012 GED_A36CQS0_A000.bin
————— Cerato
——————— GLD_746CFS6_5000
—————————— GLD_746CFS6_5000_stok.bin
—————————— MR2x(v18)_GBO4_Startpower 2012 GLD_746CFS6_5000.bin
—————————— Startpower 2012 GLD_746CFS6_5000 e2.bin
—————————— Startpower 2012 GLD_746CFS6_5000.bin
——————— GLD_746CQS8_A000
—————————— GLD_746CQS8_A000_stok.bin
—————————— MR2x(v18)_GBO4_Startpower 2012 GLD_746CQS8_A000.bin
—————————— Startpower 2012 GLD_746CQS8_A000 e2.bin
—————————— Startpower 2012 GLD_746CQS8_A000.bin
——————— GLD_946CFS0_5000
—————————— GLD_946CFS0_5000_stok.bin
—————————— MR2x(v18)_GBO4_Startpower 2012 GLD_946CFS0_5000.bin
—————————— Startpower 2012 GLD_946CFS0_5000 e2.bin
—————————— Startpower 2012 GLD_946CFS0_5000.bin
——————— GTD_936CFS2_5000
—————————— GTD_936CFS2_5000_stok.bin
—————————— MR2x(v18)_GBO4_Startpower 2012 GTD_936CFS2_5000.bin
—————————— Startpower 2012 GTD_936CFS2_5000 e2.bin
—————————— Startpower 2012 GTD_936CFS2_5000.bin
——————— GTD_936CQS2_A000
—————————— GTD_936CQS2_A000_stok.bin
—————————— MR2x(v18)_GBO4_Startpower 2012 GTD_936CQS2_A000.bin
—————————— Startpower 2012 GTD_936CQS2_A000 e2.bin
—————————— Startpower 2012 GTD_936CQS2_A000.bin
——————— GTD_936CQS2_AR00
—————————— GTD_936CQS2_AR00_stok.bin
—————————— MR2x(v18)_GBO4_Startpower 2012 GTD_936CQS2_AR00 v1.bin
—————————— Startpower 2012 GTD_936CQS2_AR00 v1 e2.bin
—————————— Startpower 2012 GTD_936CQS2_AR00 v1.bin
————— Picanto
——————— GSA_741SFS3_5000
—————————— GSA_741SFS3_5000_stok.bin
—————————— MR2x(v18)_GBO4_Startpower 2012 GSA_741SFS3_5000.bin
—————————— Startpower 2012 GSA_741SFS3_5000 e2.bin
—————————— Startpower 2012 GSA_741SFS3_5000.bin
——————— GSA_7D0SPS2_A000
—————————— GSA_7D0SPS2_A000_stok.bin
—————————— MR2x(v18)_GBO4_Startpower 2012 GSA_7D0SPS2_A000.bin
—————————— Startpower 2012 GSA_7D0SPS2_A000 e2.bin
—————————— Startpower 2012 GSA_7D0SPS2_A000.bin
——————— GSA_940SFSB_5000
—————————— GSA_940SFSB_5000_stok.bin
—————————— MR2x(v18)_GBO4_Startpower 2012 GSA_940SFSB_5000.bin
—————————— Startpower 2012 GSA_940SFSB_5000 e2.bin
—————————— Startpower 2012 GSA_940SFSB_5000.bin
————— RIO
——————— GJB_634DESC_5000
—————————— GJB_634DESC_5000_stok.bin
—————————— MR2x(v18)_GBO4_Startpower 2012 GJB_634DESC_5000.bin
—————————— Startpower 2012 GJB_634DESC_5000 e2.bin
—————————— Startpower 2012 GJB_634DESC_5000.bin
——————— GJB_634DFS9_5000
—————————— GJB_634DFS9_5000_stok.bin
—————————— MR2x(v18)_GBO4_Startpower 2012 GJB_634DFS9_5000.bin
—————————— Startpower 2012 GJB_634DFS9_5000 e2.bin
—————————— Startpower 2012 GJB_634DFS9_5000.bin
——————— GJB_634DPS9_A000
—————————— GJB_634DPS9_A000_stok.bin
—————————— MR2x(v18)_GBO4_Startpower 2012 GJB_634DPS9_A000.bin
—————————— Startpower 2012 GJB_634DPS9_A000 e2.bin
—————————— Startpower 2012 GJB_634DPS9_A000.bin
——————— GJB_634DQS8_A000
—————————— GJB_634DQS8_A000_stok.bin
—————————— MR2x(v18)_GBO4_Startpower 2012 GJB_634DQS8_A000.bin
—————————— Startpower 2012 GJB_634DQS8_A000 e2.bin
—————————— Startpower 2012 GJB_634DQS8_A000.bin
——————— GJB_734DPS1_A000
—————————— GJB_734DPS1_A000_stok.bin
—————————— MR2x(v18)_GBO4_Startpower 2012 GJB_734DPS1_A000.bin
—————————— Startpower 2012 GJB_734DPS1_A000 e2.bin
—————————— Startpower 2012 GJB_734DPS1_A000.bin
——————— GJB_834DPS1_A000
—————————— GJB_834DPS1_A000.bin
—————————— MR2x(v18)_GBO4_Startpower 2012 GJB_834DPS1_A000.bin
—————————— Startpower 2012 GJB_834DPS1_A000 e2.bin
—————————— Startpower 2012 GJB_834DPS1_A000.bin
——————— GJB_A34DES0_5000
—————————— 760 Startpower 2012 GJB_A34DES0_5000 e2.bin
—————————— 760 Startpower 2012 GJB_A34DES0_5000.bin
—————————— GJB_A34DES0_5000_stok.bin
—————————— MR2x(v18)_GBO4_760 Startpower 2012 GJB_A34DES0_5000.bin
—————————— Startpower 2012 GJB_A34DES0_5000 e2.bin
—————————— Startpower 2012 GJB_A34DES0_5000.bin
——————— GJB_A34DFS0_5000
—————————— GJB_A34DFS0_5000_stok.bin
—————————— MR2x(v18)_GBO4_Startpower 2012 GJB_A34DFS0_5000.bin
—————————— Startpower 2012 GJB_A34DFS0_5000 e2.bin
—————————— Startpower 2012 GJB_A34DFS0_5000.bin
——————— GJB_A34DPS0_A000
—————————— 760 Startpower 2012 GJB_A34DPS0_A000 e2.bin
—————————— 760 Startpower 2012 GJB_A34DPS0_A000.bin
—————————— GJB_A34DPS0_A000_stok.bin
—————————— MR2x(v18)_GBO4_760 Startpower 2012 GJB_A34DPS0_A000.bin
—————————— Startpower 2012 GJB_A34DPS0_A000 e2.bin
—————————— Startpower 2012 GJB_A34DPS0_A000.bin
————— Soul
——————— GAM_946CES2_5000
—————————— GAM_946CES2_5000_stok.bin
—————————— MR2x(v18)_GBO4_Startpower 2012 GAM_946CES2_5000.bin
—————————— Startpower 2012 GAM_946CES2_5000 e2.bin
—————————— Startpower 2012 GAM_946CES2_5000.bin
——————— GAM_B46CPS0_A000
—————————— GAM_B46CPS0_A000_stok.bin
—————————— MR2x(v18)_GBO4_Startpower 2012 GAM_B46CPS0_A000.bin
—————————— Startpower 2012 GAM_B46CPS0_A000 e2.bin
—————————— Startpower 2012 GAM_B46CPS0_A000.bin
——————— GAM_B46CQS0_AR00
—————————— GAM_B46CQS0_AR00_stok.bin
—————————— MR2x(v18)_GBO4_Startpower 2012 GAM_B46CQS0_AR00.bin
—————————— Startpower 2012 GAM_B46CQS0_AR00 e2.bin
—————————— Startpower 2012 GAM_B46CQS0_AR00.bin
—————————— ~$äáîđęŕ Áîř 798.doc
—————————— Ďîäáîđęŕ Áîř 798.doc
— Paulus_Bosch_MG_7_9_8
——— ďŕóëţń 798
—————— 750 2010 Cerato GTD-936CFS2-5000 .bin
—————— 750 Cerato GTD-936CFS2-5000 Startpower v5 7000.bin
—————— 750 Cerato GTD-936CFS2-5000 Startpower v5 E2.rar
—————— 750 Cerato GTD-936CFS2-5000 Startpower v5.bin
—————— 750 Powertest 2011 Ýëŕ 95 1.6 ĚŇ 798 v6.bin
—————— 750 Startpower 2010 7A kia ceed 1,6 MT V5.bin
—————— 750 Startpower 2010 DGHD_A36CFS1_5000 v5 95.bin
—————— 750 Startpower 2010 Ńčä 1.6 ŔŇ v5 E2 .bin
—————— 750 Startpower 2010 Ńčä 1.6 ŔŇ v5.bin
—————— 750 Startpower 2011 DGHD_A36CFS1_5000 v5 95.bin
—————— 750 Startpower 2012 Cerrato 1,6 MT GLD_746CFS6 V2 e2.bin
—————— 750 Startpower Ceratto 1.6 AT936CQS2V4.bin
—————— 750 Startpower KIA Cerato 1,6 16v ŔĘĎĎ 2009 1.6 AT936CQS2V4.bin
—————— 750 Ďŕóëţń 2010 Ńčä 1.4 ĚŇ 798 startpower E2 .bin
—————— 750 Ďŕóëţń 2010 Ýëŕ 1.6 ĚŇ 798 v3.bin
—————— 750 Ďŕóëţń 2012 Ńčä 1.4 ĚŇ 798 startpower sport .bin
—————— 750 Ďŕóëţń 2012 Ńčä 1.4 ĚŇ 798 startpower sport e2 .rar
—————— Paulus Hyundai Santa fe 2,7ë ŔĘĎĎ 2011 S5N7TS0B-.bin
—————— Paulus Ýëŕíňđa 1,6 ĚŇ 2011 S5N7TS0B-.rar
—————— Starpower 2010 GJB-A34DPS0-A000.bin
—————— Startpower 2010 GJB-A34DES0-5000.bin
—————— Startpower 2011 B46CPS0 -A000 e2.rar
—————— Startpower 2012 B46CPS0 -A000.bin
—————— Startpower Cerrato 1,6 MT GLD_746CFS6 V2 e2.rar
—————— Startpower Cerrato 1,6 MT GLD_746CFS6 V2.bin
—————— Startpower Hyundai Accent 1,4 L GMC-634DFS6-5000 v3.bin
—————— Startpower Sonata New YF 2.0 2012 YARORP4A.bin
—————— Ďŕóëţń 2010 GJB-A34DPS0-A000.bin
—————— Ďŕóëţń 2010 GJB-A34DES0-5000.bin
————— Ďŕóëţń Accent 1,6 MT GMC_736CFS3
———————— Ďŕóëţń Accent 1,6 MT GMC_736CFS3.bin
————— Ďŕóëţń Cerrato 1,6 MT946CFS0 V2
———————— Ďŕóëţń Cerrato 1,6 MT946CFS0 V2.bin
————— Ďŕóëţń kia ceed 1,6 MT V2
———————— Ďŕóëţń kia ceed 1,6 MT V2.bin
————— Ďŕóëţń Rio 1,4 MT GJB_844DFS1
———————— Ďŕóëţń Rio 1,4 MT GJB_844DFS1.bin
———————— Ďŕóëţń soul GAM-946CES2-5000 V6.bin
————— Ďŕóëţń Âĺđíŕ 1.4 ĚŇ
———————— Ďŕóëţń Âĺđíŕ 1.4 ĚŇ 2008 v2
————— Ďŕóëţń Ńčä 1.4
———————— Ďŕóëţń Ńčä 1.4 ĚŇ
———————— Ďŕóëţń Ńčä 1.4 ĚŇ 798
————— Ďŕóëţń Ýëŕ 1.6 ĚŇ
———————— Ďŕóëţń Ýëŕ 1.6 ĚŇ 798 v2
———————— Đĺéńčíă 2010 Elantra Ďŕóëţń Ĺ2 V3 .bin
———————— ŐŐ 750 Ďŕóëţń 2010 kia ceed 1,6 MT V3 E2.zip
———————— ŐŐ 750 Ďŕóëţń 2010 Ńčä 1.6 ŔŇ V3 .bin


ŃĘŔ×ŔŇÜ ŔĐŐČÂ Č ĎÎŃĚÎŇĐĹŇÜ ŃĎČŃÎĘ ĎĐÎŘČÂÎĘ ĚÎĆÍÎ ÍČĆĹ:
Ńńűëęŕ íŕ ńęŕ÷čâŕíčĺ: Bosch_7.9.8_Koreya_PAULUS.7z
Öĺíŕ: 1000 đóá.
Ďŕđîëü ę ŕđőčâó: (ďŕđîëü äîńňóďĺí ďîńëĺ îďëŕňű)
Ââĺäčňĺ E-mail:
(íŕ íĺăî áóäĺň âűńëŕí ďŕđîëü îň ŕđőčâŕ)

(ďîńëĺ îďëŕňű íŕćěčňĺ "Âĺđíóňüń˙ â ěŕăŕçčí" č íĺ çŕáóäüňĺ ďđîâĺđčňü ďŕďęó "ŃĎŔĚ", áűâŕĺň ÷ňî íŕřč ďčńüěŕ ďîďŕäŕţň ňóäŕ)
Ńŕěîĺ ďđîäŕâŕĺěîĺ
Íŕçâŕíčĺ ňîâŕđŕÖĺíŕ áĺç ńęčäęčÄŕňŕ äîáŕâëĺíč˙
ĚĹ17.9.7 VAZ Remover - ďđîřčâęŕ äë˙ "îáíóëĺíč˙" äŕííűő čěěîáčëŕéçĺđŕ â áëîęŕő Bosch ĚĹ17.9.7 "ÂŔÇ"100 đóá.09.09.2015
Ęŕëüęóë˙ňîđű IProg USB 2014ă.1000 đóá.01.07.2015
OpenDiagFlasher 3.1.9.3100 đóá.08.09.2015
Óňčëčňű äë˙ ŕâňîěŕňč÷ĺńęîăî ďĺđĺíîńŕ ęŕëčáđîâîę ďđîřčâîę áîëüřčíńňâŕ ÝÁÓ îň Adact + ďđîăđŕěěű îň Motor-test22 + Áîíóń1300 đóá.24.05.2017
Ďđîřčâęč ĚČĘŔŃ 12, 12.3 Ăŕçĺëü Next (M124152GA294170, UE1006, UE1008, UE09003, UE2011) (2018) îň GAI1000 đóá.10.11.2018
Íŕáîđ ďđîăđŕěě äë˙ ďĺđĺâîäŕ íŕ ńňŕíäŕđň Ĺâđî-3 (îňęë. DPF, EGR, ADBlue) äë˙ ăđóçîâűő ŕâňî Ăŕçĺëü, Âŕëäŕé, Ęŕěŕç ń äâčăŕňĺë˙ěč Cummins ń ÝÁÓ Motorola CM22XX, CM2220A, CM2150E1000 đóá.28.03.2017
ADS DPF, EGR, Lambda Remover (05.2017) + keygen500 đóá.29.07.2017
Ęŕëüęóë˙ňîđ ETSmart USB: îäîěĺňđű, airbag, immo, radio, engine, ęîíâĺđňĺđ US-EURO (29.04.2015)800 đóá.21.09.2015
Ďŕęĺň ďđîăđŕěě äë˙ đŕáîňű ń ČĚĚÎ (immo off) (2016)500 đóá.28.02.2016
Ěŕíóŕëű ďî đŕáîňĺ ń ÝÁÓ + ěŕíóŕëű îň ŔÄŔĘŇ (2016)500 đóá.28.02.2016
Immo Tool 1.2 Full and Unlimited! (1.2017) - íîâűé ńîôň ďî čěěî500 đóá.02.09.2017
Ęóđńű ďî WinOLS + WinOLS + đóńčôčęŕňîđ + Áŕçű ďđîřčâîę + MegaPack + Damos (2016)800 đóá.13.02.2016
Ďđîăđŕěěŕ CarProg 9.21 FULL ďđîřčâęŕ + soft + manual + video + JLink (ŕďđĺëü 2017)1000 đóá.28.04.2017
Ďđîřčâęč Toyota-Lexus ń ÝÁÓ Denso (NEC) (6-ňü ďŕęĺňîâ) (2016) îň Armeev1500 đóá.12.07.2016

Ńčńňĺěŕ ńęčäîę

1 ďîęóďęŕ - 20%
2 ďîęóďęč - 35%
>=3 ďîęóďęč - 50%
Äë˙ ňîăî, ÷ňîáű óçíŕňü âŕřó ńęčäęó, ââĺäčňĺ ńâîé email â ďîëĺ îďëŕňű ňîâŕđŕ č ďĺđĺéäčňĺ íŕ ńňđŕíčöó îďëŕňű
  • Ďîëó÷čňü ďŕđîëü íŕ ŕđőčâ ďî íîěĺđó çŕęŕçŕ