Îòïðàâêà ïàðîëåé ðàáîòàåò â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå! Äîñòóïíà îïëàòà VISA/MASTERCARD, ß.Äåíüãè, WebMoney, PayPal, QIWI, Òåðìèíàëû è äðóãèå... Íà ñàéòå âû ìîæåòå êóïèòü ïðîøèâêè äëÿ àâòîìîáèëåé: Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Ford, Mercedes, Kia è äð.

  Êîðåÿ ñ ÝÁÓ Bosch ME17.9.11(12) KIA, HYUNDAI îò LEDOKOL  

Êîìïëåêò ïðîøèâîê êîðåéñêèõ àâòî ñ ecu bosh ME17.9.11(12),äëÿ çàìåíû çàâîäñêèõ ñîôòîâ äèàãíîñòè÷åñêèì ñïîñîáîì.
Äèíàìè÷íûå âåðñèè,óáðàíû ïðîâàëû,óëó÷øåíà ðàáîòà â ðåæèìå êîíäèöèîíèðîâàíèÿ,ñíèæåí ðàñõîä òîïëèâà.
Ïðîøèâêà ñ ïðåôèêñîì L_e2-òþíèíãîâûé âàðèàíò â êîìïëåêòàöèè åâðî 2
Âòîðàÿ ïðîøèâêà-ñòîê.

Êàëèáðîâêè ledokol

ÑÏÈÑÎÊ ÏÐÎØÈÂÎÊ Â ÀÐÕÈÂÅ:

— Hyundai
——— Elantra
————— AT
——————— GAMD_BE36QS00C00
—————————— GAMD_BE36QS00C00_L_e2.bin
—————————— GAMD_BE36QS00C00_stok.bin
——————— GAMD_BE46QS03C00
—————————— GAMD_BE46QS03C00_L_e2.bin
—————————— GAMD_BE46QS03C00_stok.bin
————— MT
——————— GAMD_BE36ES00600
—————————— GAMD_BE36ES00600_L_e2.bin
—————————— GAMD_BE36ES00600_stok.bin
——————— GAMD_BE46FS03600
—————————— GAMD_BE46FS03600_L_e2.bin
—————————— GAMD_BE46FS03600_stok.bin
——— I30
————— 1.4
——————— ÌÒ
————————— GAGD_BE44FS00600
———————————— GAGD_BE44FS00600_L_e2.bin
———————————— GAGD_BE44FS00600_stok.bin
————————— GFDVA34CFF0_5000
———————————— GFDVA34CFF0_5000_L_e2.bin
———————————— GFDVA34CFF0_5000_stok.bin
————————— GFDVA44CFF0_5000
———————————— GFDVA44CFF0_5000_L_e2.bin
———————————— GFDVA44CFF0_5000_stok.bin
————————— GFDVA54CFF0_5000
———————————— GFDVA54CFF0_5000.bin
———————————— GFDVA54CFF0_5000_L_e2.bin
————— 1.6
——————— ÀÒ
————————— GAGDBE46QS00C00
———————————— GAGD-BE46QS00C00_L_e2.bin
———————————— GAGD-BE46QS00C00_stok.bin
————————— GFDVA36CQF0_A000
———————————— GFDVA36CQF0_A000_L_e2.bin
———————————— GFDVA36CQF0_A000_stok.bin
————————— GFDVA46CQS2_A000
———————————— GFDVA46CQS2_A000_L_e2.bin
———————————— GFDVA46CQS2_A000_stok.bin
——————— ÌÒ
————————— GAGDBE46FS00600
———————————— GAGD-BE46FS00600_L_e2.bin
———————————— GAGD-BE46FS00600_stok.bin
————————— GFDVA36CFF0_6000
———————————— GFDVA36CFF0_6000_L_e2.bin
———————————— GFDVA36CFF0_6000_stok.bin
————————— GFDVA46CFS0_6000
———————————— GFDVA46CFS0_6000_L_e2.bin
———————————— GFDVA46CFS0_6000_stok.bin
——— Solaris
————— 1.4
——————— ÀÒ
————————— GRBRB34CQS4_A000
———————————— GRBRB34CQS4_A000.bin
———————————— GRBRB34CQS4_A000_L_E2.bin
————————— GRBRB44CQS6_A000
———————————— GRBRB44CQS6_A000.bin
———————————— GRBRB44CQS6_A000_L_e2.bin
——————— ÌÒ
————————— GRBRB34CFS5_5000
———————————— GRBRB34CFS5-5000.bin
———————————— GRBRB34CFS5_5000_L_e2.bin
————————— GRBRB44CFS7_5000
———————————— GRBRB44CFS7_5000_L_e2.bin
———————————— GRBRB44CFS7_5000_stok.bin
————— 1.6
——————— ÀÒ
————————— GRBRB36CQS4_A000
———————————— GRBRB36CQS4_A000.bin
———————————— GRBRB36CQS4_A000_L_e2.bin
————————— GRBRB46CQS6_A000
———————————— GRBRB46CQS6_A000.bin
———————————— GRBRB46CQS6_A000_L_e2.bin
——————— ÌÒ
————————— GRBRB36CFS4_5000
———————————— GRBRB36CFS4-5000_stok.bin
———————————— GRBRB36CFS4_5000_L_e2.bin
————————— GRBRB46CFS6_5000
———————————— GRBRB46CFS6_5000.bin
———————————— GRBRB46CFS6_5000_L_e2.bin
——— Veloster
—————— GAFS_AE46QS02C00.bin
—————— GAFS_AE46QS02C00_L_e2.bin
— Kia
——— Ceed
————— FL
——————— 1.4
————————— ÌÒ
——————————— GEDVA34CFS3_5000
—————————————— GEDVA34CFS3_5000_L_e2.bin
—————————————— GEDVA34CFS3_5000_stok.bin
——————————— GEDVA44CFS3_5000
—————————————— GEDVA44CFS3_5000_L_e2.bin
—————————————— GEDVA44CFS3_5000_stok.bin
——————— 1.6
————————— ÀÒ
——————————— GEDVA46CQS4_A000
—————————————— GEDVA46CQS4_A000_L_e2.bin
—————————————— GEDVA46CQS4_A000_stok.bin
————————— ÌÒ
——————————— GEDVA36CFS1_5000
—————————————— GEDVA36CFS1_5000_L_e2.bin
—————————————— GEDVA36CFS1_5000_stok.bin
——————————— GEDVB46CFS0_6000
—————————————— GEDVB46CFS0_6000_L_e2.bin
—————————————— GEDVB46CFS0_6000_stok.bin
————— JD
——————— 1.4
————————— GCJD_BE44FS00600
———————————— GCJD_BE44FS00600_L_e2.bin
———————————— GCJD_BE44FS00600_stok.bin
——————— 1.6
————————— AT
——————————— GAJD_BE46QS00C00
—————————————— GAJD_BE46QS00C00_L_e2.bin
—————————————— GAJD_BE46QS00C00_stok.bin
————————— MT
——————————— GAJD_BE46FS00600
—————————————— GAJD_BE46FS00600_L_e2.bin
—————————————— GAJD_BE46FS00600_stok.bin
——— Cerato
————— AT
——————— GAYD_CE46QS01C00
—————————— GAYD_CE46QS01C00_L_e2.bin
—————————— GAYD_CE46QS01C00_stok.bin
——————— GTD_B46CQF0_C000
—————————— GTD_B46CQF0_C000_L_e2.bin
—————————— GTD_B46CQF0_C000_stok.bin
——————— GTD_B46CQS3_C000
—————————— GTD_B46CQS3_C000_L_e2.bin
—————————— GTD_B46CQS3_C000_stok.bin
————— MT
——————— GAYD_CE46FS01600
—————————— GAYD_CE46FS01600_L_e2.bin
—————————— GAYD_CE46FS01600_stok.bin
——————— GTD_B46CFF0_6000
—————————— GTD_B46CFF0_6000_L_e2.bin
—————————— GTD_B46CFF0_6000_stok.bin
——————— GTD_B46CFS3_6000
—————————— GTD_B46CFS3_6000_L_e2.bin
—————————— GTD_B46CFS3_6000_stok.bin
——— Picanto
————— ÀÒ
——————— GATA_BD_0QS07AX0
—————————— GATA_BD_0QS07AX0_L_e2.bin
—————————— GATA_BD_0QS07AX0_stok.bin
——————— GATA_BE42QS08A00
—————————— GATA_BE42QS08A00_L_e2.bin
—————————— GATA_BE42QS08A00_stok.bin
————— ÌÒ
——————— GATA_BE40FS04500
—————————— GATA_BE40FS04500_L_e2.bin
—————————— GATA_BE40FS04500_stok.bin
——— Rio
————— 1.4
——————— AT
————————— GCQBRB34CQS03A00
———————————— GCQBRB34CQS03A00_L_e2.bin
———————————— GCQBRB34CQS03A00_stok.bin
————————— GCQBRB44CQS03A00
———————————— GCQBRB44CQS03A00_L_e2.bin
———————————— GCQBRB44CQS03A00_stok.bin
——————— MT
————————— GCQBRB34CFS03500
———————————— GCQBRB34CFS03500_L_e2.bin
———————————— GCQBRB34CFS03500_stok.bin
————————— GCQBRB44CFS03500
———————————— GCQBRB44CFS03500_L_e2.bin
———————————— GCQBRB44CFS03500_stok.bin
————— 1.6
——————— AT
————————— GCQBRB36CQS03A00
———————————— GCQBRB36CQS03A00_L_e2.bin
———————————— GCQBRB36CQS03A00_stok.bin
————————— GCQBRB46CQS03A00
———————————— GCQBRB46CQS03A00_L_e2.bin
———————————— GCQBRB46CQS03A00_stok.bin
——————— MT
————————— GCQBRB36CFS03500
———————————— GCQBRB36CFS03500_L_e2.bin
———————————— GCQBRB36CFS03500_stok.bin
————————— GCQBRB46CFS03500
———————————— GCQBRB46CFS03500_L_e2.bin
———————————— GCQBRB46CFS03500_stok.bin
——— Soul
————— ÀÒ
——————— GCAM_BE46QS01C00
—————————— BE46QS01C00_L_e2.bin
—————————— BE46QS01C00_stok.bin
——————— GCAM_DE46QS00C00
—————————— GCAM_DE46QS00C00_L_e2.bin
—————————— GCAM_DE46QS00C00_stok.bin
————— ÌÒ
——————— GCAM_BE46FS00600
—————————— GCAM_BE46FS00600_L_e2.bin
—————————— GCAM_BE46FS00600_stok.bin
——————— GCAM_DE46FS00600
—————————— GCAM_DE46FS00600_L_e2.bin
—————————— GCAM_DE46FS00600_stok.bin
——— Venga
————— 1.4
——————— GYN_A44IFSO_5000
—————————— GYN_A44IFSO_5000_L_e2.bin
—————————— GYN_A44IFSO_5000_stok.bin
——————— GYN_C44CFS0_5000
—————————— GYN_C44CFS0_5000_L_e2.bin
—————————— GYN_C44CFS0_5000_stok.bin
————— 1.6
——————— AT
————————— GYN-A56CQS2_A000
———————————— GYN_A56CQS2_A000_L_e2.bin
———————————— GYN_A56CQS2_A000_stok.bin
————————— GYN_D56FQS1_A000
———————————— GYN_D56FQS1_A000_L_e2.bin
———————————— GYN_D56FQS1_A000_stok.bin
——————— MT
————————— GYN_C56CFS0_5000
———————————— GYN_C56CFS0_5000_L_e2.bin
———————————— GYN_C56CFS0_5000_stok.bin
———————————— Êîðåÿ ìå17.9.11.txt

ÑÊÀ×ÀÒÜ ÀÐÕÈÂ È ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ ÑÏÈÑÎÊ ÏÐÎØÈÂÎÊ ÌÎÆÍÎ ÍÈÆÅ:
Ññûëêà íà ñêà÷èâàíèå: ÌÅ_17.9.11(12)_LEDOKOL.rar
Öåíà: 1000 ðóá.
Ïàðîëü ê àðõèâó: (ïàðîëü äîñòóïåí ïîñëå îïëàòû)
Ââåäèòå E-mail:
(íà íåãî áóäåò âûñëàí ïàðîëü îò àðõèâà)

(ïîñëå îïëàòû íàæìèòå "Âåðíóòüñÿ â ìàãàçèí" è íå çàáóäüòå ïðîâåðèòü ïàïêó "ÑÏÀÌ", áûâàåò ÷òî íàøè ïèñüìà ïîïàäàþò òóäà)
Ñàìîå ïðîäàâàåìîå
Íàçâàíèå òîâàðàÖåíà áåç ñêèäêèÄàòà äîáàâëåíèÿ
ÌÅ17.9.7 VAZ Remover - ïðîøèâêà äëÿ "îáíóëåíèÿ" äàííûõ èììîáèëàéçåðà â áëîêàõ Bosch ÌÅ17.9.7 "ÂÀÇ"100 ðóá.09.09.2015
Êàëüêóëÿòîðû IProg USB 2014ã.1000 ðóá.01.07.2015
OpenDiagFlasher 3.1.9.3100 ðóá.08.09.2015
ADS DPF, EGR, Lambda Remover (05.2017) + keygen500 ðóá.29.07.2017
Íàáîð ïðîãðàìì äëÿ ïåðåâîäà íà ñòàíäàðò Åâðî-3 (îòêë. DPF, EGR, ADBlue) äëÿ ãðóçîâûõ àâòî Ãàçåëü, Âàëäàé, Êàìàç ñ äâèãàòåëÿìè Cummins ñ ÝÁÓ Motorola CM22XX, CM2220A, CM2150E1000 ðóá.28.03.2017
Óòèëèòû äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî ïåðåíîñà êàëèáðîâîê ïðîøèâîê áîëüøèíñòâà ÝÁÓ îò Adact + ïðîãðàììû îò Motor-test22 + Áîíóñ1300 ðóá.24.05.2017
Êàëüêóëÿòîð ETSmart USB: îäîìåòðû, airbag, immo, radio, engine, êîíâåðòåð US-EURO (29.04.2015)800 ðóá.21.09.2015
Ïàêåò ïðîãðàìì äëÿ ðàáîòû ñ ÈÌÌÎ (immo off) (2016)500 ðóá.28.02.2016
Ïðîøèâêè ÌÈÊÀÑ 12, 12.3 Ãàçåëü Next (M124152GA294170, UE1006, UE1008, UE09003, UE2011) (2018) îò GAI1000 ðóá.10.11.2018
Ìàíóàëû ïî ðàáîòå ñ ÝÁÓ + ìàíóàëû îò ÀÄÀÊÒ (2016)500 ðóá.28.02.2016
Immo Tool 1.2 Full and Unlimited! (1.2017) - íîâûé ñîôò ïî èììî500 ðóá.02.09.2017
Ïðîãðàììà CarProg 9.21 FULL ïðîøèâêà + soft + manual + video + JLink (àïðåëü 2017)1000 ðóá.28.04.2017
Êóðñû ïî WinOLS + WinOLS + ðóñèôèêàòîð + Áàçû ïðîøèâîê + MegaPack + Damos (2016)800 ðóá.13.02.2016
Ïðîøèâêè Toyota-Lexus ñ ÝÁÓ Denso (NEC) (6-òü ïàêåòîâ) (2016) îò Armeev1500 ðóá.12.07.2016

Ñèñòåìà ñêèäîê

1 ïîêóïêà - 20%
2 ïîêóïêè - 35%
>=3 ïîêóïêè - 50%
Äëÿ òîãî, ÷òîáû óçíàòü âàøó ñêèäêó, ââåäèòå ñâîé email â ïîëå îïëàòû òîâàðà è ïåðåéäèòå íà ñòðàíèöó îïëàòû
  • Ïîëó÷èòü ïàðîëü íà àðõèâ ïî íîìåðó çàêàçà