ęóďčňü ęîěěĺđ÷ĺńęčĺ ďđîřčâęč äë˙ ŕâňîěîáčëĺé
Íŕ ńŕéňĺ âű ěîćĺňĺ ęóďčňü ďđîřčâęč äë˙ ŕâňîěîáčëĺé: Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Ford, Mercedes, Kia č äđ.
ËĹŇÍßß ĐŔŃĎĐÎÄŔĆŔ 2017! ĎŔĐÎËČ ĘÎ ÂŃĹĚ ŔĐŐČÂŔĚ ÂŰ ĚÎĆĹŇĹ ĘÓĎČŇÜ ÇŔ 8 ŇŰŃ. ĐÓÁ. ĎČŘČŇĹ ÍŔ E-MAIL: seolost@yandex.ru

Ęîđĺ˙ ń ÝÁÓ Bosch ME17.9.11(12) KIA, HYUNDAI (update 8 2014) îň PAULUS

ŃĎČŃÎĘ ĎĐÎŘČÂÎĘ Â ŔĐŐČÂĹ:

— I30
— AT
——— GAGD-BE46QS00C00
—————— GAGD-BE46QS00C00.bin
—————— startpower 2012 GAGD-BE46QS00C00 e2.bin
—————— startpower 2012 GAGD-BE46QS00C00.bin
——— GFDVA36CQF0-A000
—————— GFDVA36CQF0-A000.bin
—————— startpower 2014 GFDVA36CQF0-A000 e2.bin
—————— startpower 2014 GFDVA36CQF0-A000.bin
——— GFDVA46CQS2-A000
—————— GFDVA46CQS2-A000.bin
—————— Startpower 2014 GFDVA46CQS2-A000 e2.bin
—————— Startpower 2014 GFDVA46CQS2-A000.bin
— MT
——— GAGD-BE44FS00600
—————— GAGD-BE44FS00600_Stock.bin
—————— startpower 2013 GAGD-BE44FS00600 e2.bin
—————— startpower 2013 GAGD-BE44FS00600.bin
——— GAGD-BE46FS00600
—————— GAGD-BE46FS00600.bin
—————— Startpower 2014 GAGD-BE46FS00600 e2.bin
—————— Startpower 2014 GAGD-BE46FS00600.bin
——— GFDVA34CFF0-5000
—————— GFDVA34CFF0-5000.bin
—————— startpower 2014 GFDVA34CFF0-5000 e2.bin
—————— startpower 2014 GFDVA34CFF0-5000.bin
——— GFDVA36CFF0-5000
—————— GFDVA36CFF0-5000.bin
—————— startpower 2014 GFDVA36CFF0-5000 e2.bin
—————— startpower 2014 GFDVA36CFF0-5000.bin
——— GFDVA36CFF0-6000
—————— GFDVA36CFF0-6000.bin
—————— startpower 2014 GFDVA36CFF0-6000 e2.bin
—————— startpower 2014 GFDVA36CFF0-6000.bin
——— GFDVA44CFF0-5000
—————— GFDVA44CFF0-5000.bin
—————— startpower 2014 GFDVA44CFF0-5000 e2.bin
—————— startpower 2014 GFDVA44CFF0-5000.bin
——— GFDVA46CFS0-6000
—————— GBO4_DTVgrnd_Startpower 2012 GFDVA46CFS0-6000 v1.bin
—————— GFDVA46CFS0-6000.bin
—————— Startpower 2013 GFDVA46CFS0-6000 v3 e3.bin
—————— Startpower 2013 GFDVA46CFS0-6000 v3.bin
——— GFDVA54CFF0-5000
—————— GFDVA54CFF0-5000.bin
—————— startpower 2014 GFDVA54CFF0-5000 e2.bin
—————— startpower 2014 GFDVA54CFF0-5000.bin
— Solaris 2013 ďîńëĺ TSB
— AT
——— GCRBREE46QS02C00
—————— GCRBREE46QS02C00.bin
—————— Startpower 2014 GCRBREE46QS02C00 E2.bin
—————— Startpower 2014 GCRBREE46QS02C00.bin
——— GRBRB46CQS6_A000
—————— GRBRB46CQS6_A000.bin
—————— startpower 2014 GRBRB46CQS6_A000 e2.bin
—————— startpower 2014 GRBRB46CQS6_A000.bin
— MT
——— GRBRB46CFS6-5000
—————— GRBRB46CFS6-5000.bin
—————— startpower 2014 GRBRB46CFS6-5000 e2.bin
—————— startpower 2014 GRBRB46CFS6-5000.bin
— Solaris TSB
— AT
——— 1.4L
————— GRBRB34CQS4-A000
———————— GRBRB34CQS4-A000.bin
———————— Startpower 2014 GRBRB34CQS4-A000 e2.bin
———————— Startpower 2014 GRBRB34CQS4-A000.bin
————— GRBRB44CQS6-A000
———————— GRBRB44CQS6-A000.bin
———————— Startpower 2014 GRBRB44CQS6-A000 e2.bin
———————— Startpower 2014 GRBRB44CQS6-A000.bin
——— 1.6L
————— GRBRB36CQS4-A000
———————— GRBRB36CQS4-A000.bin
———————— Startpower 2014 GRBRB36CQS4-A000 e2.bin
———————— Startpower 2014 GRBRB36CQS4-A000.bin
————— GRBRB46CQS5-A000
———————— GRBRB46CQS5-A000.bin
———————— Startpower 2014 GRBRB46CQS5-A000 e2.bin
———————— Startpower 2014 GRBRB46CQS5-A000.bin
— MT
——— 1.4L
————— GRBRB34CFS5-5000
———————— GRBRB34CFS5-5000.bin
———————— Startpower 2014 GRBRB34CFS5-5000 E2.bin
———————— Startpower 2014 GRBRB34CFS5-5000.bin
————— GRBRB44CFS7-5000
———————— GRBRB44CFS7-5000.bin
———————— Startpower 2014 GRBRB44CFS7-5000 e2.bin
———————— Startpower 2014 GRBRB44CFS7-5000.bin
——— 1.6L
————— GRBRB36CFS4-5000
———————— GRBRB36CFS4-5000.bin
———————— Startpower 2014 GRBRB36CFS4-5000 e2.bin
———————— Startpower 2014 GRBRB36CFS4-5000.bin
————— GRBRB46CFS5-5000
———————— GRBRB46CFS5-5000.bin
———————— Startpower 2014 GRBRB46CFS5-5000.bin
———————— Startpower 2014 GRBRB46CFS5-5000 e2.bin
— Soul
— AT
——— BE46QS01C00
—————— BE46QS01C00.bin
—————— startpower 2014 BE46QS01C00 e2.bin
—————— startpower 2014 BE46QS01C00.bin
——— DE46QS00C00
—————— GCAM-DE46QS00C00.bin
—————— Startpower 2014 GCAM-DE46QS00C00 e2.bin
—————— Startpower 2014 GCAM-DE46QS00C00.bin
——— GAPS-DG46QS01C00
—————— GAPS_DG46QS01C00.bin
—————— startpower 2014 GAPS_DG46QS01C00 E2.bin
—————— startpower 2014 GAPS_DG46QS01C00.bin
— MT
——— DE46FS00600
—————— GCAM-DE46FS00600.bin
—————— startpower 2014 GCAM-DE46FS00600 e2.bin
—————— startpower 2014 GCAM-DE46FS00600.bin
——— GAPS-DG46FS01600
—————— GAPS_DG46FS01600.bin
—————— Startpower 2014 GAPS-DG46FS01600 E2.bin
—————— Startpower 2014 GAPS-DG46FS01600.bin
——— GCAM-BE46FS00600
—————— GCAM-BE46FS00600.bin
—————— Startpower 2014 GCAM-BE46FS00600 e2.bin
—————— Startpower 2014 GCAM-BE46FS00600.bin
— âĺëîńňĺđ
—— GAFS-AE46QS02C00.bin
—— startpower 2014 GAFS-AE46QS02C00 e2.bin
—— startpower 2014 GAFS-AE46QS02C00.bin
— Âĺíăŕ
— AT
——— GYN-A56CQS2-A000
—————— GBO4_DTVgrnd_Startpower 2011GYN-A56CQS2-A000 v1.bin
—————— GYN-A56CQS2-A000.bin
—————— Startpower 2014 GYN-A56CQS2-A000 v1 e2.bin
—————— Startpower 2014 GYN-A56CQS2-A000 v1.bin
——— GYN-D56FQS1-A000
—————— GYN_D56FQS1_A000.bin
—————— Startpower 2014 GYN-D56FQS1-A000 e2.bin
—————— Startpower 2014 GYN-D56FQS1-A000.bin
— MT
——— GYN-A44IFSO-5000
—————— GYN-A44IFSO-5000.bin
—————— Startpower 2014 A44IFSO e2_5000.bin
—————— Startpower 2014 A44IFSO_5000.bin
——— GYN-C44CFS0-5000
—————— GYN-C44CFS0-5000.bin
—————— Startpower 2014 GYN-C44CFS0-5000 e2.bin
—————— Startpower 2014 GYN-C44CFS0-5000.bin
——— GYN-C56CFS0-5000
—————— GYN-C56CFS0-5000.bin
—————— startpower 2014 GYN-C56CFS0-5000 .bin
—————— startpower 2014 GYN-C56CFS0-5000 e2 .bin
——— GYN_D56CFS3_6000
—————— GYN_D56CFS3_6000.bin
—————— startpower 2014 GYN_D56CFS3_6000 E2.bin
—————— startpower 2014 GYN_D56CFS3_6000.bin
— Ęčŕ đčî
— 1.4 AT
——— GCQBRB34CQS03A00
—————— GCQBRB34CQS03A00.bin
—————— startpower 2013 GCQBRB34CQS03A00 e2.bin
—————— startpower 2013 GCQBRB34CQS03A00.bin
——— GCQBRB44CQS03A00
—————— GCQBRB44CQS03A00.bin
—————— startpower 2013 GCQBRB44CQS03A00 e2.bin
—————— startpower 2013 GCQBRB44CQS03A00.bin
——— GCQBRF44CQS00A00
—————— GCQBRF44CQS00A00.bin
—————— Startpower 2014 GCQBRF44CQS00A00 E2.bin
—————— Startpower 2014 GCQBRF44CQS00A00.bin
— 1.4 MT
——— GCQBRB34CFS03500
—————— GCQBRB34CFS03500.bin
—————— startpower 2013 GCQBRB34CFS03500 e2.bin
—————— startpower 2013 GCQBRB34CFS03500.bin
——— GCQBRB44CFS03500
—————— GCQBRB44CFS03500.bin
—————— startpower 2013 GCQBRB44CFS03500 e2.bin
—————— startpower 2013 GCQBRB44CFS03500.bin
— 1.6 AT
——— GCQBRB36CQS03A00
—————— GCQBRB36CQS03A00.bin
—————— startpower 2013 GCQBRB36CQS03A00 e2 .bin
—————— startpower 2013 GCQBRB36CQS03A00.bin
——— GCQBRB46CQS03A00
—————— GCQBRB46CQS03A00_Stock.bin
—————— startpower 2013 GCQBRB46CQS03A00 e2.bin
—————— startpower 2013 GCQBRB46CQS03A00.bin
——— GCQBRF46CQS02C00
—————— GCQBRF46CQS02C00.bin
—————— Startpower 2014 GCQBRF46CQS02C00 E2.bin
—————— Startpower 2014 GCQBRF46CQS02C00.bin
— 1.6 MT
——— GCQBRB36CFS03500
—————— GCQBRB36CFS03500.bin
—————— startpower 2013 GCQBRB36CFS03500 e2.bin
—————— startpower 2013 GCQBRB36CFS03500.bin
——— GCQBRB46CFS03500
—————— GCQBRB46CFS03500.bin
—————— startpower 2013 GCQBRB46CFS03500 e2.bin
—————— startpower 2013 GCQBRB46CFS03500.bin
——— GCQBRF46CFS01600
—————— GCQBRF46CFS01600.bin
—————— Startpower 2014 GCQBRF46CFS01600 E2.bin
—————— Startpower 2014 GCQBRF46CFS01600.bin
— Ęčŕ ńčä FL
— AT
——— GEDVA36CQS2-A000
—————— GBO4_DTVgrnd_Startpower 2011GEDVA36CQS2_A000.bin
—————— Startpower 2014 GEDVA36CQS2_A000 e2.bin
—————— Startpower 2014 GEDVA36CQS2_A000.bin
——— GEDVA46CQS4-A000
—————— GBO4_DTVgrnd_Startpower 2011GEDVA46CQS4_A000 v1.bin
—————— GEDVA46CQS4-A000.bin
—————— Startpower 2014 GEDVA46CQS4_A000 .bin
—————— Startpower 2014 GEDVA46CQS4_A000 e2 .bin
— MT
——— GEDVA34CFS3_5000
—————— GBO4_DTVgrnd_Startpower 2011GEDVA34CFS3_5000 v1.bin
—————— GEDVA34CFS3.bin
—————— Startpower 2014 GEDVA34CFS3_5000 v1 e2.bin
—————— Startpower 2014 GEDVA34CFS3_5000 v1.bin
——— GEDVA36CFS1-5000
—————— GBO4_DTVgrnd_Startpower 2011 GEDVA36CFS1-5000.bin
—————— GEDVA36CFS1-5000.bin
—————— Startpower 2014 GEDVA36CFS1-5000 e2.bin
—————— Startpower 2014 GEDVA36CFS1-5000.bin
——— GEDVA44CFS3-5000
—————— GEDVA44CFS3-5000.bin
—————— Startpower 2014 GEDVA44CFS3-5000 e2.bin
—————— Startpower 2014 GEDVA44CFS3-5000.bin
——— GEDVB46CFS0_6000
—————— GBO4_DTVgrnd_Startpower 2011 GEDVB46CFS0_6000 v1.bin
—————— GEDVB46CFS0_6000.bin
—————— Startpower 2014 GEDVB46CFS0_6000 v1.bin
—————— Startpower 2014 GEDVB46CFS0_6000 e2 v1.bin
— Ęčŕ ńčä Jd
— AT
——— GAJD-BE46QS00C00
—————— GAJD-BE46QS00C00.bin
—————— Startpower 2014 GAJD-BE46QS00C00 e2.bin
—————— Startpower 2014 GAJD-BE46QS00C00.bin
— MT
——— GAJD-BE46FS00600
—————— GAJD-BE46FS00600.bin
—————— Startpower 2014 GAJD-BE46FS00600 e2.bin
—————— Startpower 2014 GAJD-BE46FS00600.bin
——— GCJD-BE44FS00600
—————— GCJD-BE44FS00600.bin
—————— Startpower 2014 GCJD-BE44FS00600 e2.bin
—————— Startpower 2014 GCJD-BE44FS00600.bin
——— GCJD-BE44FS01600
—————— GCJD-BE44FS01600.bin
—————— startpower 2014 GCJD-BE44FS01600 E2.bin
—————— startpower 2014 GCJD-BE44FS01600.bin
—————— Îďčńŕíčĺ.rtf
— Ďčęŕíňî
— BE40FS04500
———— BE40FS04500.bin
———— Startpower 2014 BE40FS04500.bin
———— Startpower 2014 BE40FS04500 e2.bin
— GATA-BD-0QSO7AXO
———— GATA-BD-0QSO7AXO.bin
———— Startpower 2014 GATA-BD-0QSO7AXO .bin
———— Startpower 2014 GATA-BD-0QSO7AXO ĺ2.bin
— GATA-BE42QS08A00
———— GATA-BE42QS08A00.bin
———— startpower 2014 GATA-BE42QS08A00 e2 .bin
———— startpower 2014 GATA-BE42QS08A00.bin
— GATA-BE42QS09A00
———— GATA-BE42QS09A00.bin
———— startpower 2014 GATA-BE42QS09A00 E2.bin
———— startpower 2014 GATA-BE42QS09A00.bin
— Öĺđŕňî
— AT
——— GAYD-CE46QS01C00
—————— GAYD-CE46QS01C00.bin
—————— Startpower 2014 GAYD-CE46QS01C00 e2.bin
—————— Startpower 2014 GAYD-CE46QS01C00.bin
——— GTD-B46CQF0-C000
—————— GTD-B46CQF0-C000.bin
—————— startpower 2014 GTD-B46CQF0-C000 e2.bin
—————— startpower 2014 GTD-B46CQF0-C000.bin
——— GTD_B46CQS3_C000
—————— GTD-B46CQS3-C000.bin
—————— Startpower 2014 GTD-B46CQS3-C000 e2.bin
—————— Startpower 2014 GTD-B46CQS3-C000.bin
— KIA CERATO íĺ đîńńčéńęčé đűíîę ĺ2 â ńňîęĺ
——— GTD-BG6CPS3
—————— GTD-BG6CPS3.bin
—————— Startpower 2014 GTD-BG6CPS3-C000 v1.bin
——— GTD-BG6CQS1-C000
—————— GTD-BG6CQS1-C000_STOK.bin
—————— Stŕrtpower 2014 GTD-BG6CQS1-C000.bin
— MT
——— GAYD-CE46FS01600
—————— GAYD-CE46FS01600.bin
—————— startpower 2014 GAYD-CE46FS01600 e2 .bin
—————— startpower 2014 GAYD-CE46FS01600.bin
——— GTD-B46CFF0-6000
—————— GTD-B46CFF0-6000.bin
—————— startpower 2014 GTD-B46CFF0-6000 e2.bin
—————— startpower 2014 GTD-B46CFF0-6000.bin
——— GTD_B46CFS3_6000
—————— GTD_B46CFS3_6000.bin
—————— Startpower 2014 GTD_B46CFS3_6000 e2.bin
—————— Startpower 2014 GTD_B46CFS3_6000.bin
— Ýëŕíňđŕ J5- MD
— AT
——— GAMD-BE46QS03C00
—————— GAMD-BE46QS03C00.bin
—————— Startpower 2014 GAMD-BE46QS03C00 v1 e2.bin
—————— Startpower 2014 GAMD-BE46QS03C00 v1.bin
——— GAMD_BE36QS00C00
—————— GAMD-BE36QS00C00.bin
—————— GBO4_DTVgrnd_Startpower 2011 GAMD_BE36QS00C00 v1.bin
—————— Startpower 2014 GAMD_BE36QS00C00 v1 e2.bin
—————— Startpower 2014 GAMD_BE36QS00C00 v1.bin
— MT
——— GAMD-BE36ES00600
—————— GAMD-BE36ES00600.bin
—————— Startpower 2014 GAMD-BE36ES00600 e2.bin
—————— Startpower 2014 GAMD-BE36ES00600.bin
——— GAMD-BE46FS03600
—————— GAMD-BE46FS03600.bin
—————— startpower 2014 GAMD-BE46FS03600 e2.bin
—————— startpower 2014 GAMD-BE46FS03600.bin
——— GAMD_EE46FS00600
—————— GAMD_EE46FS00600_stock.bin
—————— startpower 2014 GAMD-EE46FS00600 E2.bin
—————— startpower 2014 GAMD-EE46FS00600.bin

ŃĘŔ×ŔŇÜ ŔĐŐČÂ Č ĎÎŃĚÎŇĐĹŇÜ ŃĎČŃÎĘ ĎĐÎŘČÂÎĘ ĚÎĆÍÎ ÍČĆĹ:
Ńńűëęŕ íŕ ńęŕ÷čâŕíčĺ: Koreya_ME17911(12)_skladchina_2014_Upd8.rar
Öĺíŕ: 1000 đóá.
Ďŕđîëü ę ŕđőčâó:
Âíčěŕíčĺ! Ó âŕń íĺň ďđŕâ äë˙ ďđîńěîňđŕ ńęđűňîăî ňĺęńňŕ.
(ďŕđîëü äîńňóďĺí ďîńëĺ îďëŕňű)
Ââĺäčňĺ E-mail:
(íŕ íĺăî áóäĺň âűńëŕí ďŕđîëü îň ŕđőčâŕ)

(ďîńëĺ îďëŕňű íŕćěčňĺ "Âĺđíóňüń˙ â ěŕăŕçčí" č íĺ çŕáóäüňĺ ďđîâĺđčňü ďŕďęó "ŃĎŔĚ", áűâŕĺň ÷ňî íŕřč ďčńüěŕ ďîďŕäŕţň ňóäŕ)


ß ďđčíčěŕţ ßíäĺęń.Äĺíüăč

Š Copyright 2015 ŔâňîĐĺÔëĺř.ęîě. "Âńĺ ďđŕâŕ çŕůčůĺíű".
Ęîíňŕęňű äë˙ ńâ˙çč E-mail: seolost@yandex.ru (ďî ëţáűě âîďđîńŕě, íĺ ďđčřĺë ďŕđîëü íŕ ŕđőčâ č ň.ď. ďčńŕňü ńţäŕ)