Íà ñàéòå âû ìîæåòå êóïèòü ïðîøèâêè äëÿ àâòîìîáèëåé: Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Ford, Mercedes, Kia è äð. Àâòîìàòè÷åñêàÿ îòïðàâêà ïàðîëåé âðåìåííî íå ðàáîòàåò, ïîñëå îïëàòû çà ïàðîëåì ïèøèòå íà ïî÷òó. Îòïðàâëÿþ â òå÷åíèè äíÿ.

  Êîðåÿ ñ ÝÁÓ Bosch ME17.9.11(ME17.9.12) KIA, HYUNDAI îò Ìîòîð Ìàñòåð  

Ôîðìàò ïðîøèâîê
---------------

Âñå ïðîøèâêè èìåþò ôîðìàò .bin è ïîäãîòîâëåííû äëÿ çàïèñè â ÝÁÓ äèàãíîñòè÷åñêèì ìåòîäîì ò.å. ÷åðåç
êîëîäêó äèàãíîñòèêè ñîîòâåòñòâóþùèì ìîäóëåì çàãðóç÷èêà.


Ñâîéñòâà ïðîøèâîê
-----------------

Ðàáîòà íàä íèìè øëà â òå÷åíèè ïîëóòîðà ëåò, ïåðåêàëèáðîâàííî î÷åíü ìíîãî âñåãî.
 èòîãå ïîëó÷èëèñü î÷åíü äèíàìè÷íûå ïðîøèâêè, ñ ìãíîâåííûì îòêëèêîì íà íàæàòèå ïåäàëè ãàçà, êðóòÿùèé
ìîìåíò ðîâíûé è ìîùíûé ñ ñàìûõ íèçîâ è äî îòñå÷êè.
Çäåñü ñèëüíî ïîìîãàþò ýòîìó ïåðåêàëèáðîâàííûå ðåæèìû ðàáîòû ôàçîâðàùàòåëåé.
Ýôôåêò îò ðåïðîãà ðàäóåò âñåõ âëàäåëüöåâ äàííûõ àâòîìîáèëåé.

Ðàñõîä òîïëèâà íå âûøå ÷åì íà çàâîäñêîé ïðîøèâêå, íî ïðè âìåíÿåìîé åçäå îáû÷íî çàìåòíî íèæå.

Èç çàìåòíûõ âëàäåëüöó ðåæèìîâ, êðîìå óëó÷øåííîé äèíàìèêè:

1. Îáîðîòû õîëîñòîãî õîäà äëÿ àâòî óêîìïëåêòîâàííûõ ÌÊÏÏ ïîäíÿòû äî 720-750 îá. âìåñòî 650 íà ñòîêå. Ïðè êîìïëåêòàöèè ÀÊÏÏ îáîðîòû
íå èçìåíåíû ò.ê. ïðè ïîäíÿòûõ îáîðîòàõ ÕÕ òðîãàòüñÿ íå î÷åíü êîìôîðòíî, ïðè îòïóñêàíèè ïåäàëè òîðìîçà â ðåæèìå D, àâòî ðåçêî äåðãàåò âïåðåä.

2. Ìàêñèìàëüíûå îáîðîòû ïîäíÿòû äî 7000 îá.

3. Âêëþ÷åíèå âòîðîé ñêîðîñòè âåíòèëÿòîðà ñèñòåìû îõëàæäåíèÿ ñíèæåíà äî 106 ãð. âìåñòî 115 íà ñòîêå.

ÑÏÈÑÎÊ ÏÐÎØÈÂÎÊ Â ÀÐÕÈÂÅ:

— Hyundai
— Elantra
——— ÀÒ
————— 1.6 EU3
——————— GAMD_BE36QS00C00
—————————— GAMD-BE36QS00C00_Å-0.bin
—————————— GAMD-BE36QS00C00_Å-2.bin
—————————— GAMD-BE36QS00C00_Å-3.bin
————————— ñòîê
———————————— GAMD-BE36QS00C00.bin
————— 1.6 EU4
——————— GAMD-BE46QS03C00
—————————— GAMD-BE46QS03C00_Å-0.bin
—————————— GAMD-BE46QS03C00_Å-2.bin
—————————— GAMD-BE46QS03C00_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GAMD-BE46QS03C00.bin
——— ÌÒ
————— 1.6 EU3
——————— GAMD-BE36ES00600
—————————— GAMD-BE36ES00600_Å-0.bin
—————————— GAMD-BE36ES00600_Å-2.bin
—————————— GAMD-BE36ES00600_Å-3.bin
————————— ñòîê
———————————— GAMD-BE36ES00600.bin
————— 1.6 EU4
——————— GAMD-BE46FS01600
—————————— GAMD-BE46FS01600_Å-0.bin
—————————— GAMD-BE46FS01600_Å-2.bin
—————————— GAMD-BE46FS01600_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GAMD-BE46FS01600.bin
———————————— HYUNDAI_Bosch ME(G) 17911(12).pdf
— i30
——— ÀÒ
————— 1.6 EU3
——————— GFDVA36CQF0-A000
—————————— GFDVA36CQF0-A000_Å-0.bin
—————————— GFDVA36CQF0-A000_Å-2.bin
—————————— GFDVA36CQF0-A000_Å-3.bin
————————— ñòîê
———————————— GFDVA36CQF0-A000.bin
————— 1.6 EU4
——————— GAGD-BE46QS00C00
—————————— GAGD-BE46QS00C00_Å-0.bin
—————————— GAGD-BE46QS00C00_Å-2.bin
—————————— GAGD-BE46QS00C00_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GAGD-BE46QS00C00.bin
——————— GFDVA46CQS2-A000
—————————— GFDVA46CQS2-À000_Å-0.bin
—————————— GFDVA46CQS2-À000_Å-2.bin
—————————— GFDVA46CQS2-À000_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GFDVA46CQS2-À000.bin
——— ÌÒ
————— 1.4 EU3
——————— GFDVA34CFF0-5000
—————————— GFDVA34CFF0-5000_Å-0.bin
—————————— GFDVA34CFF0-5000_Å-2.bin
—————————— GFDVA34CFF0-5000_Å-3.bin
————————— ñòîê
———————————— GFDVA34CFF0-5000.bin
——————— GFDVA34CFS1-5000
—————————— GFDVA34CFS1-5000_Å-0.bin
—————————— GFDVA34CFS1-5000_Å-2.bin
—————————— GFDVA34CFS1-5000_Å-3.bin
————————— ñòîê
———————————— GFDVA34CFS1-5000.bin
————— 1.4 EU4
——————— GAGD-BE44FS00600
—————————— GAGD-BE44FS00600_Å-0.bin
—————————— GAGD-BE44FS00600_Å-2.bin
—————————— GAGD-BE44FS00600_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GAGD-BE44FS00600.bin
——————— GFDVA44CFF0-5000
—————————— GFDVA44CFF0-5000_Å-0.bin
—————————— GFDVA44CFF0-5000_Å-2.bin
—————————— GFDVA44CFF0-5000_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GFDVA44CFF0-5000.bin
——————— GFDVA44CFS1-5000
—————————— GFDVA44CFS1-5000_Å-0.bin
—————————— GFDVA44CFS1-5000_Å-2.bin
—————————— GFDVA44CFS1-5000_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GFDVA44CFS1-5000.bin
————— 1.4 EU5
——————— GFDVA54CFF0-5000
—————————— GFDVA54CFF0-5000_Å-0.bin
—————————— GFDVA54CFF0-5000_Å-2.bin
—————————— GFDVA54CFF0-5000_Å-5.bin
————————— ñòîê
———————————— GFDVA54CFF0-5000.bin
————— 1.6 EU3
——————— GFDVA36CFF0-5000
—————————— GFDVA36CFF0-5000_Å-0.bin
—————————— GFDVA36CFF0-5000_Å-2.bin
—————————— GFDVA36CFF0-5000_Å-3.bin
————————— ñòîê
———————————— GFDVA36CFF0-5000.bin
——————— GFDVA36CFS0-6000
—————————— GFDVA36CFS0-6000_Å-0.bin
—————————— GFDVA36CFS0-6000_Å-2.bin
—————————— GFDVA36CFS0-6000_Å-3.bin
————————— ñòîê
———————————— GFDVA36CFS0-6000.bin
————— 1.6 EU4
——————— GAGD-BE46FS00600
—————————— GAGD-BE46FS00600_Å-0.bin
—————————— GAGD-BE46FS00600_Å-2.bin
—————————— GAGD-BE46FS00600_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GAGD-BE46FS00600.bin
——————— GFDVA46CFS0-6000
—————————— GFDVA46CFS0-6000_Å-0.bin
—————————— GFDVA46CFS0-6000_Å-2.bin
—————————— GFDVA46CFS0-6000_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GFDVA46CFS0-6000.bin
——————— GFDVA46CFS1-5000
—————————— GFDVA46CFS1-5000_Å-0.bin
—————————— GFDVA46CFS1-5000_Å-2.bin
—————————— GFDVA46CFS1-5000_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GFDVA46CFS1-5000.bin
— Solaris
——— ÀÒ
————— 1.4 EU3
——————— GRBRB34CQS4-A000
—————————— GRBRB34CQS4-À000_Å-0.bin
—————————— GRBRB34CQS4-À000_Å-2.bin
—————————— GRBRB34CQS4-À000_Å-3.bin
————————— ñòîê
———————————— GRBRB34CQS4-À000.bin
————— 1.4 EU4
——————— GRBRB44CQS6-A000
—————————— GRBRB44CQS6-À000_Å-0.bin
—————————— GRBRB44CQS6-À000_Å-2.bin
—————————— GRBRB44CQS6-À000_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GRBRB44CQS6-À000.bin
————— 1.6 EU3
——————— GRBRB36CQS4-A000
—————————— GRBRB36CQS4-À000_Å-0.bin
—————————— GRBRB36CQS4-À000_Å-2.bin
—————————— GRBRB36CQS4-À000_Å-3.bin
————————— ñòîê
———————————— GRBRB36CQS4-À000.bin
————— 1.6 EU4
——————— GRBRB46CQS6_A000
—————————— GRBRB46CQS6-A000_Å-0.bin
—————————— GRBRB46CQS6-A000_Å-2.bin
—————————— GRBRB46CQS6-A000_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GRBRB46CQS6-A000.bin
——— ÌÒ
————— 1.4 EU3
——————— GRBRB34CFS5-5000
—————————— GRBRB34CFS5-5000_Å-0.bin
—————————— GRBRB34CFS5-5000_Å-2.bin
—————————— GRBRB34CFS5-5000_Å-3.bin
————————— ñòîê
———————————— GRBRB34CFS5-5000.bin
————— 1.4 EU4
——————— GRBRB44CFS7-5000
—————————— GRBRB44CFS7-5000_Å-0.bin
—————————— GRBRB44CFS7-5000_Å-2.bin
—————————— GRBRB44CFS7-5000_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GRBRB44CFS7-5000.bin
————— 1.6 EU3
——————— GRBRB36CFS4-5000
—————————— GRBRB36CFS4-5000_Å-0.bin
—————————— GRBRB36CFS4-5000_Å-2.bin
—————————— GRBRB36CFS4-5000_Å-3.bin
————————— ñòîê
———————————— GRBRB36CFS4-5000.bin
————— 1.6 EU4
——————— GRBRB46CFS6-5000
—————————— GRBRB46CFS6-5000_Å-0.bin
—————————— GRBRB46CFS6-5000_Å-2.bin
—————————— GRBRB46CFS6-5000_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GRBRB46CFS6-5000.bin
— Veloster
——— ÀÒ
————— 1.6 EU4
——————— GAFS-AE46QS02C00
—————————— GAFS-AE46QS02C00_Å-0.bin
—————————— GAFS-AE46QS02C00_Å-2.bin
—————————— GAFS-AE46QS02C00_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GAFS-AE46QS02C00.bin
— Kia
— Ceed
——— ÀÒ
————— 1.6 EU3
——————— GEDVA36CQS2-A000
—————————— GEDVA36CQS2-À000_Å-0.bin
—————————— GEDVA36CQS2-À000_Å-2.bin
—————————— GEDVA36CQS2-À000_Å-3.bin
————————— ñòîê
———————————— 3e5f.jpg
———————————— GEDVA36CQS2-À000.bin
————— 1.6 EU4
——————— GAJD-BE46QS00C00
—————————— GAJD-BE46QS00C00_Å-0.bin
—————————— GAJD-BE46QS00C00_Å-2.bin
—————————— GAJD-BE46QS00C00_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GAJD-BE46QS00C00.bin
——————— GEDVA46CQS4-A000
—————————— GEDVA46CQS4-A000_Å-0.bin
—————————— GEDVA46CQS4-A000_Å-2.bin
—————————— GEDVA46CQS4-A000_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GEDVA46CQS4-A000.bin
——— ÌÒ
————— 1.4 EU3
——————— GEDVA34CFS3-5000
—————————— GEDVA34CFS3-5000_Å-0.bin
—————————— GEDVA34CFS3-5000_Å-2.bin
—————————— GEDVA34CFS3-5000_Å-3.bin
————————— ñòîê
———————————— GEDVA34CFS3-5000.bin
————— 1.4 EU4
——————— GCJD-BE44FS00600
—————————— GCJD-BE44FS00600_Å-0.bin
—————————— GCJD-BE44FS00600_Å-2.bin
—————————— GCJD-BE44FS00600_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GCJD-BE44FS00600.bin
——————— GEDVA44CFS3-5000
—————————— GEDVA44CFS3-5000_Å-0.bin
—————————— GEDVA44CFS3-5000_Å-2.bin
—————————— GEDVA44CFS3-5000_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GEDVA44CFS3-5000.bin
————— 1.6 EU3
——————— GEDVA36CFS1-5000
—————————— GEDVA36CFS1-5000_Å-0.bin
—————————— GEDVA36CFS1-5000_Å-2.bin
—————————— GEDVA36CFS1-5000_Å-3.bin
————————— ñòîê
———————————— GEDVA36CFS1-5000.bin
————— 1.6 EU4
——————— GAJD-BE46FS00600
—————————— GAJD-BE46FS00600_Å-0.bin
—————————— GAJD-BE46FS00600_Å-2.bin
—————————— GAJD-BE46FS00600_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GAJD-BE46FS00600.bin
——————— GEDVB46CFS0-6000
—————————— GEDVB46CFS0-6000_Å-0.bin
—————————— GEDVB46CFS0-6000_Å-2.bin
—————————— GEDVB46CFS0-6000_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GEDVB46CFS0-6000.bin
— Cerato
——— ÀÒ
————— 1.6 EU4
——————— GAYD-CE46QS01C00
—————————— GAYD-CE46QS01C00_Å-0.bin
—————————— GAYD-CE46QS01C00_Å-2.bin
—————————— GAYD-CE46QS01C00_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GAYD-CE46QS01C00.bin
——————— GTD-B46CQF0-C000
—————————— GTD-B46CQF0-C000_Å-0.bin
—————————— GTD-B46CQF0-C000_Å-2.bin
—————————— GTD-B46CQF0-C000_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GTD-B46CQF0-C000.bin
——————— GTD-BG6CPS3-C000
—————————— GTD-BG6CPS3-C000_Å-0.bin
—————————— GTD-BG6CPS3-C000_Å-2.bin
—————————— readme!.txt
————————— ñòîê
———————————— GTD-BG6CPS3-C000.bin
——————— GTD-BG6CQS1-C000
—————————— GTD-BG6CQS1-C000_Å-0.bin
—————————— GTD-BG6CQS1-C000_Å-2.bin
—————————— readme!.txt
————————— ñòîê
———————————— GTD-BG6CQS1-C000.bin
——————— GTD_B46CQS3_C000
—————————— GTD-B46CQS3-C000_Å-0.bin
—————————— GTD-B46CQS3-C000_Å-2.bin
—————————— GTD-B46CQS3-C000_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GTD-B46CQS3-C000.bin
——— ÌÒ
————— 1.6 EU4
——————— GAYD-CE46FS01600
—————————— GAYD-CE46FS01600_Å-0.bin
—————————— GAYD-CE46FS01600_Å-2.bin
—————————— GAYD-CE46FS01600_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GAYD-CE46FS01600.bin
——————— GTD-B46CFF0-6000
—————————— GTD-B46CFF0-6000_Å-0.bin
—————————— GTD-B46CFF0-6000_Å-2.bin
—————————— GTD-B46CFF0-6000_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GTD-B46CFF0-6000.bin
——————— GTD-B46CFS3-6000
—————————— GTD-B46CFS3-6000_Å-0.bin
—————————— GTD-B46CFS3-6000_Å-2.bin
—————————— GTD-B46CFS3-6000_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GTD-B46CFS3-6000.bin
———————————— ÝÁÓ.jpg
———————————— KIA_Bosch ME(G) 17911(12).pdf
— Picanto
——— GATA-BD-0QSO7AXO
—————— GATA-BD-0QSO7AXO_Å-0.bin
—————— GATA-BD-0QSO7AXO_Å-2.bin
—————— GATA-BD-0QSO7AXO_Å-4.bin
————— ñòîê
———————— GATA-BD-0QSO7AXO.bin
——— ÀÒ
————— 1.2 EU4
——————— GATA-BE42QS08A00
—————————— GATA-BE42QS08A00_Å-0.bin
—————————— GATA-BE42QS08A00_Å-2.bin
—————————— GATA-BE42QS08A00_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GATA-BE42QS08A00.bin
——— ÌÒ
————— 1.0 EU4
——————— GATA-BE40FS04500
—————————— GATA-BE40FS04500_Å-0.bin
—————————— GATA-BE40FS04500_Å-2.bin
—————————— GATA-BE40FS04500_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GATA-BE40FS04500.bin
— Rio
——— ÀÒ
————— 1.4 EU3
——————— GCQBRB34CQS03A00
—————————— GCQBRB34CQS03A00_Å-0.bin
—————————— GCQBRB34CQS03A00_Å-2.bin
—————————— GCQBRB34CQS03A00_Å-3.bin
————————— ñòîê
———————————— GCQBRB34CQS03A00.bin
————— 1.4 EU4
——————— GCQBRB44CQS03A00
—————————— GCQBRB44CQS03A00_Å-0.bin
—————————— GCQBRB44CQS03A00_Å-2.bin
—————————— GCQBRB44CQS03A00_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GCQBRB44CQS03A00.bin
————— 1.6 EU3
——————— GCQBRB36CQS03A00
—————————— GCQBRB36CQS03A00_Å-0.bin
—————————— GCQBRB36CQS03A00_Å-2.bin
—————————— GCQBRB36CQS03A00_Å-3.bin
————————— ñòîê
———————————— GCQBRB36CQS03A00.bin
————— 1.6 EU4
——————— GCQBRB46CQS03A00
—————————— GCQBRB46CQS03A00_Å-0.bin
—————————— GCQBRB46CQS03A00_Å-2.bin
—————————— GCQBRB46CQS03A00_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GCQBRB46CQS03A00.bin
——— ÌÒ
————— 1.4 EU3
——————— GCQBRB34CFS03500
—————————— GCQBRB34CFS03500_Å-0.bin
—————————— GCQBRB34CFS03500_Å-2.bin
—————————— GCQBRB34CFS03500_Å-3.bin
————————— ñòîê
———————————— GCQBRB34CFS03500.bin
————— 1.4 EU4
——————— GCQBRB44CFS03500
—————————— GCQBRB44CFS03500_Å-0.bin
—————————— GCQBRB44CFS03500_Å-2.bin
—————————— GCQBRB44CFS03500_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GCQBRB44CFS03500.bin
————— 1.6 EU3
——————— GCQBRB36CFS03500
—————————— GCQBRB36CFS03500_Å-0.bin
—————————— GCQBRB36CFS03500_Å-2.bin
—————————— GCQBRB36CFS03500_Å-3.bin
————————— ñòîê
———————————— GCQBRB36CFS03500.bin
————— 1.6 EU4
——————— GCQBRB46CFS03500
—————————— GCQBRB46CFS03500_Å-0.bin
—————————— GCQBRB46CFS03500_Å-2.bin
—————————— GCQBRB46CFS03500_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GCQBRB46CFS03500.bin
— Soul
——— ÀÒ
————— 1.6 EU4
——————— GCAM-BE46QS01C00
—————————— GCAM-BE46QS01C00-Å-0.bin
—————————— GCAM-BE46QS01C00-Å-2.bin
—————————— GCAM-BE46QS01C00-Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GCAM-BE46QS01C00.bin
——————— GCAM-DE46QS00C00
—————————— GCAM-DE46QS00C00_Å-0.bin
—————————— GCAM-DE46QS00C00_Å-2.bin
—————————— GCAM-DE46QS00C00_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GCAM-DE46QS00C00.bin
——— ÌÒ
————— 1.6 EU4
——————— GCAM-BE46FS00600
—————————— GCAM-BE46FS00600_Å-0.bin
—————————— GCAM-BE46FS00600_Å-2.bin
—————————— GCAM-BE46FS00600_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GCAM-BE46FS00600.bin
——————— GCAM-DE46FS00600
—————————— GCAM-DE46FS00600_Å-0.bin
—————————— GCAM-DE46FS00600_Å-2.bin
—————————— GCAM-DE46FS00600_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GCAM-DE46FS00600.bin
— Venga
——— ÀÒ
————— 1.6 EU5
——————— GYN-A56CQS2-A000
—————————— GYN-A56CQS2-A000_Å-0.bin
—————————— GYN-A56CQS2-A000_Å-2.bin
—————————— GYN-A56CQS2-A000_Å-5.bin
————————— ñòîê
———————————— GYN-A56CQS2-A000.bin
——————— GYN-D56FQS1-A000
—————————— GYN-D56FQS1-A000_Å-0.bin
—————————— GYN-D56FQS1-A000_Å-2.bin
—————————— GYN-D56FQS1-A000_Å-5.bin
————————— ñòîê
———————————— GYN-D56FQS1-A000.bin
——— ÌÒ
————— 1.4 EU4
——————— GYN-A44IFSO-5000
—————————— GYN-A44IFSO-5000_Å-0.bin
—————————— GYN-A44IFSO-5000_Å-2.bin
—————————— GYN-A44IFSO-5000_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GYN-A44IFSO-5000.bin
——————— GYN-C44CFS0-5000
—————————— GYN-C44CFS0-5000_Å-0.bin
—————————— GYN-C44CFS0-5000_Å-2.bin
—————————— GYN-C44CFS0-5000_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GYN-C44CFS0-5000.bin
————— 1.6 EU5
——————— GYN-C56CFS0-5000
—————————— GYN-C56CFS0-5000_Å-0.bin
—————————— GYN-C56CFS0-5000_Å-2.bin
—————————— GYN-C56CFS0-5000_Å-5.bin
————————— ñòîê
———————————— GYN-C56CFS0-5000.bin
——————— GYN-D56CFS2-6000
—————————— GYN-D56CFS2-6000_Å-0.bin
—————————— GYN-D56CFS2-6000_Å-2.bin
—————————— GYN-D56CFS2-6000_Å-5.bin
————————— ñòîê
———————————— GYN-D56CFS2-6000.bin
— Èíôîðìàöèÿ
—— HxDSetupRU.zip
—— Èäåíòèôèêàöèÿ ÏÎ Bosch ME(G) 17911(12).pdf
—— ÌÅ17_ôîðìàò è ñâîéñòâà ïðîøèâîê.txt
—— Î ÷èï-òþíèíãå è ðàñõîäå òîïëèâà.pdf

ÑÊÀ×ÀÒÜ ÀÐÕÈÂ È ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ ÑÏÈÑÎÊ ÏÐÎØÈÂÎÊ ÌÎÆÍÎ ÍÈÆÅ:
Ññûëêà íà ñêà÷èâàíèå: Bosch_ME17911(17912)MotorMasterOBDII.rar
Öåíà: 1000 ðóá.
Ïàðîëü ê àðõèâó: (ïàðîëü äîñòóïåí ïîñëå îïëàòû)
Ââåäèòå E-mail:
(íà íåãî áóäåò âûñëàí ïàðîëü îò àðõèâà)

(ïîñëå îïëàòû íàæìèòå "Âåðíóòüñÿ â ìàãàçèí" è íå çàáóäüòå ïðîâåðèòü ïàïêó "ÑÏÀÌ", áûâàåò ÷òî íàøè ïèñüìà ïîïàäàþò òóäà)

Íîâèíêè

Îïðîñ

Îöåíèòå ðàáîòó äâèæêà

Ëó÷øèé èç íîâîñòíûõ
Íåïëîõîé äâèæîê
Óñòðàèâàåò ... íî ...
Âñòðå÷àë è ïîëó÷øå
Ñîâñåì íå ïîíðàâèëñÿ