Ïàðîëè îò âñåõ àðõèâîâ íà ñàéòå - 9 000 ðóá. Êóïèòü âñå ïàðîëè ê àðõèâàì ñ ïðîøèâêàìè, ïðîãðàììàìè, êóðñàìè, âèäåîêóðñàìè

Îòïðàâêà ïàðîëåé ðàáîòàåò â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå! Äîñòóïíà îïëàòà VISA/MASTERCARD, ß.Äåíüãè, WebMoney, PayPal, QIWI, Òåðìèíàëû è äðóãèå... Íà ñàéòå âû ìîæåòå êóïèòü ïðîøèâêè äëÿ àâòîìîáèëåé: Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Ford, Mercedes, Kia è äð.

  Êîðåÿ ñ ÝÁÓ Bosch ME17.9.11(ME17.9.12) KIA, HYUNDAI îò Ìîòîð Ìàñòåð  

Ôîðìàò ïðîøèâîê
---------------

Âñå ïðîøèâêè èìåþò ôîðìàò .bin è ïîäãîòîâëåííû äëÿ çàïèñè â ÝÁÓ äèàãíîñòè÷åñêèì ìåòîäîì ò.å. ÷åðåç
êîëîäêó äèàãíîñòèêè ñîîòâåòñòâóþùèì ìîäóëåì çàãðóç÷èêà.


Ñâîéñòâà ïðîøèâîê
-----------------

Ðàáîòà íàä íèìè øëà â òå÷åíèè ïîëóòîðà ëåò, ïåðåêàëèáðîâàííî î÷åíü ìíîãî âñåãî.
 èòîãå ïîëó÷èëèñü î÷åíü äèíàìè÷íûå ïðîøèâêè, ñ ìãíîâåííûì îòêëèêîì íà íàæàòèå ïåäàëè ãàçà, êðóòÿùèé
ìîìåíò ðîâíûé è ìîùíûé ñ ñàìûõ íèçîâ è äî îòñå÷êè.
Çäåñü ñèëüíî ïîìîãàþò ýòîìó ïåðåêàëèáðîâàííûå ðåæèìû ðàáîòû ôàçîâðàùàòåëåé.
Ýôôåêò îò ðåïðîãà ðàäóåò âñåõ âëàäåëüöåâ äàííûõ àâòîìîáèëåé.

Ðàñõîä òîïëèâà íå âûøå ÷åì íà çàâîäñêîé ïðîøèâêå, íî ïðè âìåíÿåìîé åçäå îáû÷íî çàìåòíî íèæå.

Èç çàìåòíûõ âëàäåëüöó ðåæèìîâ, êðîìå óëó÷øåííîé äèíàìèêè:

1. Îáîðîòû õîëîñòîãî õîäà äëÿ àâòî óêîìïëåêòîâàííûõ ÌÊÏÏ ïîäíÿòû äî 720-750 îá. âìåñòî 650 íà ñòîêå. Ïðè êîìïëåêòàöèè ÀÊÏÏ îáîðîòû
íå èçìåíåíû ò.ê. ïðè ïîäíÿòûõ îáîðîòàõ ÕÕ òðîãàòüñÿ íå î÷åíü êîìôîðòíî, ïðè îòïóñêàíèè ïåäàëè òîðìîçà â ðåæèìå D, àâòî ðåçêî äåðãàåò âïåðåä.

2. Ìàêñèìàëüíûå îáîðîòû ïîäíÿòû äî 7000 îá.

3. Âêëþ÷åíèå âòîðîé ñêîðîñòè âåíòèëÿòîðà ñèñòåìû îõëàæäåíèÿ ñíèæåíà äî 106 ãð. âìåñòî 115 íà ñòîêå.

ÑÏÈÑÎÊ ÏÐÎØÈÂÎÊ Â ÀÐÕÈÂÅ:

— Hyundai
— Elantra
——— ÀÒ
————— 1.6 EU3
——————— GAMD_BE36QS00C00
—————————— GAMD-BE36QS00C00_Å-0.bin
—————————— GAMD-BE36QS00C00_Å-2.bin
—————————— GAMD-BE36QS00C00_Å-3.bin
————————— ñòîê
———————————— GAMD-BE36QS00C00.bin
————— 1.6 EU4
——————— GAMD-BE46QS03C00
—————————— GAMD-BE46QS03C00_Å-0.bin
—————————— GAMD-BE46QS03C00_Å-2.bin
—————————— GAMD-BE46QS03C00_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GAMD-BE46QS03C00.bin
——— ÌÒ
————— 1.6 EU3
——————— GAMD-BE36ES00600
—————————— GAMD-BE36ES00600_Å-0.bin
—————————— GAMD-BE36ES00600_Å-2.bin
—————————— GAMD-BE36ES00600_Å-3.bin
————————— ñòîê
———————————— GAMD-BE36ES00600.bin
————— 1.6 EU4
——————— GAMD-BE46FS01600
—————————— GAMD-BE46FS01600_Å-0.bin
—————————— GAMD-BE46FS01600_Å-2.bin
—————————— GAMD-BE46FS01600_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GAMD-BE46FS01600.bin
———————————— HYUNDAI_Bosch ME(G) 17911(12).pdf
— i30
——— ÀÒ
————— 1.6 EU3
——————— GFDVA36CQF0-A000
—————————— GFDVA36CQF0-A000_Å-0.bin
—————————— GFDVA36CQF0-A000_Å-2.bin
—————————— GFDVA36CQF0-A000_Å-3.bin
————————— ñòîê
———————————— GFDVA36CQF0-A000.bin
————— 1.6 EU4
——————— GAGD-BE46QS00C00
—————————— GAGD-BE46QS00C00_Å-0.bin
—————————— GAGD-BE46QS00C00_Å-2.bin
—————————— GAGD-BE46QS00C00_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GAGD-BE46QS00C00.bin
——————— GFDVA46CQS2-A000
—————————— GFDVA46CQS2-À000_Å-0.bin
—————————— GFDVA46CQS2-À000_Å-2.bin
—————————— GFDVA46CQS2-À000_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GFDVA46CQS2-À000.bin
——— ÌÒ
————— 1.4 EU3
——————— GFDVA34CFF0-5000
—————————— GFDVA34CFF0-5000_Å-0.bin
—————————— GFDVA34CFF0-5000_Å-2.bin
—————————— GFDVA34CFF0-5000_Å-3.bin
————————— ñòîê
———————————— GFDVA34CFF0-5000.bin
——————— GFDVA34CFS1-5000
—————————— GFDVA34CFS1-5000_Å-0.bin
—————————— GFDVA34CFS1-5000_Å-2.bin
—————————— GFDVA34CFS1-5000_Å-3.bin
————————— ñòîê
———————————— GFDVA34CFS1-5000.bin
————— 1.4 EU4
——————— GAGD-BE44FS00600
—————————— GAGD-BE44FS00600_Å-0.bin
—————————— GAGD-BE44FS00600_Å-2.bin
—————————— GAGD-BE44FS00600_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GAGD-BE44FS00600.bin
——————— GFDVA44CFF0-5000
—————————— GFDVA44CFF0-5000_Å-0.bin
—————————— GFDVA44CFF0-5000_Å-2.bin
—————————— GFDVA44CFF0-5000_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GFDVA44CFF0-5000.bin
——————— GFDVA44CFS1-5000
—————————— GFDVA44CFS1-5000_Å-0.bin
—————————— GFDVA44CFS1-5000_Å-2.bin
—————————— GFDVA44CFS1-5000_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GFDVA44CFS1-5000.bin
————— 1.4 EU5
——————— GFDVA54CFF0-5000
—————————— GFDVA54CFF0-5000_Å-0.bin
—————————— GFDVA54CFF0-5000_Å-2.bin
—————————— GFDVA54CFF0-5000_Å-5.bin
————————— ñòîê
———————————— GFDVA54CFF0-5000.bin
————— 1.6 EU3
——————— GFDVA36CFF0-5000
—————————— GFDVA36CFF0-5000_Å-0.bin
—————————— GFDVA36CFF0-5000_Å-2.bin
—————————— GFDVA36CFF0-5000_Å-3.bin
————————— ñòîê
———————————— GFDVA36CFF0-5000.bin
——————— GFDVA36CFS0-6000
—————————— GFDVA36CFS0-6000_Å-0.bin
—————————— GFDVA36CFS0-6000_Å-2.bin
—————————— GFDVA36CFS0-6000_Å-3.bin
————————— ñòîê
———————————— GFDVA36CFS0-6000.bin
————— 1.6 EU4
——————— GAGD-BE46FS00600
—————————— GAGD-BE46FS00600_Å-0.bin
—————————— GAGD-BE46FS00600_Å-2.bin
—————————— GAGD-BE46FS00600_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GAGD-BE46FS00600.bin
——————— GFDVA46CFS0-6000
—————————— GFDVA46CFS0-6000_Å-0.bin
—————————— GFDVA46CFS0-6000_Å-2.bin
—————————— GFDVA46CFS0-6000_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GFDVA46CFS0-6000.bin
——————— GFDVA46CFS1-5000
—————————— GFDVA46CFS1-5000_Å-0.bin
—————————— GFDVA46CFS1-5000_Å-2.bin
—————————— GFDVA46CFS1-5000_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GFDVA46CFS1-5000.bin
— Solaris
——— ÀÒ
————— 1.4 EU3
——————— GRBRB34CQS4-A000
—————————— GRBRB34CQS4-À000_Å-0.bin
—————————— GRBRB34CQS4-À000_Å-2.bin
—————————— GRBRB34CQS4-À000_Å-3.bin
————————— ñòîê
———————————— GRBRB34CQS4-À000.bin
————— 1.4 EU4
——————— GRBRB44CQS6-A000
—————————— GRBRB44CQS6-À000_Å-0.bin
—————————— GRBRB44CQS6-À000_Å-2.bin
—————————— GRBRB44CQS6-À000_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GRBRB44CQS6-À000.bin
————— 1.6 EU3
——————— GRBRB36CQS4-A000
—————————— GRBRB36CQS4-À000_Å-0.bin
—————————— GRBRB36CQS4-À000_Å-2.bin
—————————— GRBRB36CQS4-À000_Å-3.bin
————————— ñòîê
———————————— GRBRB36CQS4-À000.bin
————— 1.6 EU4
——————— GRBRB46CQS6_A000
—————————— GRBRB46CQS6-A000_Å-0.bin
—————————— GRBRB46CQS6-A000_Å-2.bin
—————————— GRBRB46CQS6-A000_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GRBRB46CQS6-A000.bin
——— ÌÒ
————— 1.4 EU3
——————— GRBRB34CFS5-5000
—————————— GRBRB34CFS5-5000_Å-0.bin
—————————— GRBRB34CFS5-5000_Å-2.bin
—————————— GRBRB34CFS5-5000_Å-3.bin
————————— ñòîê
———————————— GRBRB34CFS5-5000.bin
————— 1.4 EU4
——————— GRBRB44CFS7-5000
—————————— GRBRB44CFS7-5000_Å-0.bin
—————————— GRBRB44CFS7-5000_Å-2.bin
—————————— GRBRB44CFS7-5000_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GRBRB44CFS7-5000.bin
————— 1.6 EU3
——————— GRBRB36CFS4-5000
—————————— GRBRB36CFS4-5000_Å-0.bin
—————————— GRBRB36CFS4-5000_Å-2.bin
—————————— GRBRB36CFS4-5000_Å-3.bin
————————— ñòîê
———————————— GRBRB36CFS4-5000.bin
————— 1.6 EU4
——————— GRBRB46CFS6-5000
—————————— GRBRB46CFS6-5000_Å-0.bin
—————————— GRBRB46CFS6-5000_Å-2.bin
—————————— GRBRB46CFS6-5000_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GRBRB46CFS6-5000.bin
— Veloster
——— ÀÒ
————— 1.6 EU4
——————— GAFS-AE46QS02C00
—————————— GAFS-AE46QS02C00_Å-0.bin
—————————— GAFS-AE46QS02C00_Å-2.bin
—————————— GAFS-AE46QS02C00_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GAFS-AE46QS02C00.bin
— Kia
— Ceed
——— ÀÒ
————— 1.6 EU3
——————— GEDVA36CQS2-A000
—————————— GEDVA36CQS2-À000_Å-0.bin
—————————— GEDVA36CQS2-À000_Å-2.bin
—————————— GEDVA36CQS2-À000_Å-3.bin
————————— ñòîê
———————————— 3e5f.jpg
———————————— GEDVA36CQS2-À000.bin
————— 1.6 EU4
——————— GAJD-BE46QS00C00
—————————— GAJD-BE46QS00C00_Å-0.bin
—————————— GAJD-BE46QS00C00_Å-2.bin
—————————— GAJD-BE46QS00C00_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GAJD-BE46QS00C00.bin
——————— GEDVA46CQS4-A000
—————————— GEDVA46CQS4-A000_Å-0.bin
—————————— GEDVA46CQS4-A000_Å-2.bin
—————————— GEDVA46CQS4-A000_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GEDVA46CQS4-A000.bin
——— ÌÒ
————— 1.4 EU3
——————— GEDVA34CFS3-5000
—————————— GEDVA34CFS3-5000_Å-0.bin
—————————— GEDVA34CFS3-5000_Å-2.bin
—————————— GEDVA34CFS3-5000_Å-3.bin
————————— ñòîê
———————————— GEDVA34CFS3-5000.bin
————— 1.4 EU4
——————— GCJD-BE44FS00600
—————————— GCJD-BE44FS00600_Å-0.bin
—————————— GCJD-BE44FS00600_Å-2.bin
—————————— GCJD-BE44FS00600_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GCJD-BE44FS00600.bin
——————— GEDVA44CFS3-5000
—————————— GEDVA44CFS3-5000_Å-0.bin
—————————— GEDVA44CFS3-5000_Å-2.bin
—————————— GEDVA44CFS3-5000_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GEDVA44CFS3-5000.bin
————— 1.6 EU3
——————— GEDVA36CFS1-5000
—————————— GEDVA36CFS1-5000_Å-0.bin
—————————— GEDVA36CFS1-5000_Å-2.bin
—————————— GEDVA36CFS1-5000_Å-3.bin
————————— ñòîê
———————————— GEDVA36CFS1-5000.bin
————— 1.6 EU4
——————— GAJD-BE46FS00600
—————————— GAJD-BE46FS00600_Å-0.bin
—————————— GAJD-BE46FS00600_Å-2.bin
—————————— GAJD-BE46FS00600_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GAJD-BE46FS00600.bin
——————— GEDVB46CFS0-6000
—————————— GEDVB46CFS0-6000_Å-0.bin
—————————— GEDVB46CFS0-6000_Å-2.bin
—————————— GEDVB46CFS0-6000_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GEDVB46CFS0-6000.bin
— Cerato
——— ÀÒ
————— 1.6 EU4
——————— GAYD-CE46QS01C00
—————————— GAYD-CE46QS01C00_Å-0.bin
—————————— GAYD-CE46QS01C00_Å-2.bin
—————————— GAYD-CE46QS01C00_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GAYD-CE46QS01C00.bin
——————— GTD-B46CQF0-C000
—————————— GTD-B46CQF0-C000_Å-0.bin
—————————— GTD-B46CQF0-C000_Å-2.bin
—————————— GTD-B46CQF0-C000_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GTD-B46CQF0-C000.bin
——————— GTD-BG6CPS3-C000
—————————— GTD-BG6CPS3-C000_Å-0.bin
—————————— GTD-BG6CPS3-C000_Å-2.bin
—————————— readme!.txt
————————— ñòîê
———————————— GTD-BG6CPS3-C000.bin
——————— GTD-BG6CQS1-C000
—————————— GTD-BG6CQS1-C000_Å-0.bin
—————————— GTD-BG6CQS1-C000_Å-2.bin
—————————— readme!.txt
————————— ñòîê
———————————— GTD-BG6CQS1-C000.bin
——————— GTD_B46CQS3_C000
—————————— GTD-B46CQS3-C000_Å-0.bin
—————————— GTD-B46CQS3-C000_Å-2.bin
—————————— GTD-B46CQS3-C000_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GTD-B46CQS3-C000.bin
——— ÌÒ
————— 1.6 EU4
——————— GAYD-CE46FS01600
—————————— GAYD-CE46FS01600_Å-0.bin
—————————— GAYD-CE46FS01600_Å-2.bin
—————————— GAYD-CE46FS01600_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GAYD-CE46FS01600.bin
——————— GTD-B46CFF0-6000
—————————— GTD-B46CFF0-6000_Å-0.bin
—————————— GTD-B46CFF0-6000_Å-2.bin
—————————— GTD-B46CFF0-6000_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GTD-B46CFF0-6000.bin
——————— GTD-B46CFS3-6000
—————————— GTD-B46CFS3-6000_Å-0.bin
—————————— GTD-B46CFS3-6000_Å-2.bin
—————————— GTD-B46CFS3-6000_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GTD-B46CFS3-6000.bin
———————————— ÝÁÓ.jpg
———————————— KIA_Bosch ME(G) 17911(12).pdf
— Picanto
——— GATA-BD-0QSO7AXO
—————— GATA-BD-0QSO7AXO_Å-0.bin
—————— GATA-BD-0QSO7AXO_Å-2.bin
—————— GATA-BD-0QSO7AXO_Å-4.bin
————— ñòîê
———————— GATA-BD-0QSO7AXO.bin
——— ÀÒ
————— 1.2 EU4
——————— GATA-BE42QS08A00
—————————— GATA-BE42QS08A00_Å-0.bin
—————————— GATA-BE42QS08A00_Å-2.bin
—————————— GATA-BE42QS08A00_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GATA-BE42QS08A00.bin
——— ÌÒ
————— 1.0 EU4
——————— GATA-BE40FS04500
—————————— GATA-BE40FS04500_Å-0.bin
—————————— GATA-BE40FS04500_Å-2.bin
—————————— GATA-BE40FS04500_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GATA-BE40FS04500.bin
— Rio
——— ÀÒ
————— 1.4 EU3
——————— GCQBRB34CQS03A00
—————————— GCQBRB34CQS03A00_Å-0.bin
—————————— GCQBRB34CQS03A00_Å-2.bin
—————————— GCQBRB34CQS03A00_Å-3.bin
————————— ñòîê
———————————— GCQBRB34CQS03A00.bin
————— 1.4 EU4
——————— GCQBRB44CQS03A00
—————————— GCQBRB44CQS03A00_Å-0.bin
—————————— GCQBRB44CQS03A00_Å-2.bin
—————————— GCQBRB44CQS03A00_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GCQBRB44CQS03A00.bin
————— 1.6 EU3
——————— GCQBRB36CQS03A00
—————————— GCQBRB36CQS03A00_Å-0.bin
—————————— GCQBRB36CQS03A00_Å-2.bin
—————————— GCQBRB36CQS03A00_Å-3.bin
————————— ñòîê
———————————— GCQBRB36CQS03A00.bin
————— 1.6 EU4
——————— GCQBRB46CQS03A00
—————————— GCQBRB46CQS03A00_Å-0.bin
—————————— GCQBRB46CQS03A00_Å-2.bin
—————————— GCQBRB46CQS03A00_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GCQBRB46CQS03A00.bin
——— ÌÒ
————— 1.4 EU3
——————— GCQBRB34CFS03500
—————————— GCQBRB34CFS03500_Å-0.bin
—————————— GCQBRB34CFS03500_Å-2.bin
—————————— GCQBRB34CFS03500_Å-3.bin
————————— ñòîê
———————————— GCQBRB34CFS03500.bin
————— 1.4 EU4
——————— GCQBRB44CFS03500
—————————— GCQBRB44CFS03500_Å-0.bin
—————————— GCQBRB44CFS03500_Å-2.bin
—————————— GCQBRB44CFS03500_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GCQBRB44CFS03500.bin
————— 1.6 EU3
——————— GCQBRB36CFS03500
—————————— GCQBRB36CFS03500_Å-0.bin
—————————— GCQBRB36CFS03500_Å-2.bin
—————————— GCQBRB36CFS03500_Å-3.bin
————————— ñòîê
———————————— GCQBRB36CFS03500.bin
————— 1.6 EU4
——————— GCQBRB46CFS03500
—————————— GCQBRB46CFS03500_Å-0.bin
—————————— GCQBRB46CFS03500_Å-2.bin
—————————— GCQBRB46CFS03500_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GCQBRB46CFS03500.bin
— Soul
——— ÀÒ
————— 1.6 EU4
——————— GCAM-BE46QS01C00
—————————— GCAM-BE46QS01C00-Å-0.bin
—————————— GCAM-BE46QS01C00-Å-2.bin
—————————— GCAM-BE46QS01C00-Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GCAM-BE46QS01C00.bin
——————— GCAM-DE46QS00C00
—————————— GCAM-DE46QS00C00_Å-0.bin
—————————— GCAM-DE46QS00C00_Å-2.bin
—————————— GCAM-DE46QS00C00_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GCAM-DE46QS00C00.bin
——— ÌÒ
————— 1.6 EU4
——————— GCAM-BE46FS00600
—————————— GCAM-BE46FS00600_Å-0.bin
—————————— GCAM-BE46FS00600_Å-2.bin
—————————— GCAM-BE46FS00600_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GCAM-BE46FS00600.bin
——————— GCAM-DE46FS00600
—————————— GCAM-DE46FS00600_Å-0.bin
—————————— GCAM-DE46FS00600_Å-2.bin
—————————— GCAM-DE46FS00600_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GCAM-DE46FS00600.bin
— Venga
——— ÀÒ
————— 1.6 EU5
——————— GYN-A56CQS2-A000
—————————— GYN-A56CQS2-A000_Å-0.bin
—————————— GYN-A56CQS2-A000_Å-2.bin
—————————— GYN-A56CQS2-A000_Å-5.bin
————————— ñòîê
———————————— GYN-A56CQS2-A000.bin
——————— GYN-D56FQS1-A000
—————————— GYN-D56FQS1-A000_Å-0.bin
—————————— GYN-D56FQS1-A000_Å-2.bin
—————————— GYN-D56FQS1-A000_Å-5.bin
————————— ñòîê
———————————— GYN-D56FQS1-A000.bin
——— ÌÒ
————— 1.4 EU4
——————— GYN-A44IFSO-5000
—————————— GYN-A44IFSO-5000_Å-0.bin
—————————— GYN-A44IFSO-5000_Å-2.bin
—————————— GYN-A44IFSO-5000_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GYN-A44IFSO-5000.bin
——————— GYN-C44CFS0-5000
—————————— GYN-C44CFS0-5000_Å-0.bin
—————————— GYN-C44CFS0-5000_Å-2.bin
—————————— GYN-C44CFS0-5000_Å-4.bin
————————— ñòîê
———————————— GYN-C44CFS0-5000.bin
————— 1.6 EU5
——————— GYN-C56CFS0-5000
—————————— GYN-C56CFS0-5000_Å-0.bin
—————————— GYN-C56CFS0-5000_Å-2.bin
—————————— GYN-C56CFS0-5000_Å-5.bin
————————— ñòîê
———————————— GYN-C56CFS0-5000.bin
——————— GYN-D56CFS2-6000
—————————— GYN-D56CFS2-6000_Å-0.bin
—————————— GYN-D56CFS2-6000_Å-2.bin
—————————— GYN-D56CFS2-6000_Å-5.bin
————————— ñòîê
———————————— GYN-D56CFS2-6000.bin
— Èíôîðìàöèÿ
—— HxDSetupRU.zip
—— Èäåíòèôèêàöèÿ ÏÎ Bosch ME(G) 17911(12).pdf
—— ÌÅ17_ôîðìàò è ñâîéñòâà ïðîøèâîê.txt
—— Î ÷èï-òþíèíãå è ðàñõîäå òîïëèâà.pdf

ÑÊÀ×ÀÒÜ ÀÐÕÈÂ È ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ ÑÏÈÑÎÊ ÏÐÎØÈÂÎÊ ÌÎÆÍÎ ÍÈÆÅ:
Ññûëêà íà ñêà÷èâàíèå: Bosch_ME17911(17912)MotorMasterOBDII.7z
Öåíà: 1000 ðóá.
Ïàðîëü ê àðõèâó: (ïàðîëü äîñòóïåí ïîñëå îïëàòû)
Ââåäèòå E-mail:
(íà íåãî áóäåò âûñëàí ïàðîëü îò àðõèâà)

(ïîñëå îïëàòû íàæìèòå "Âåðíóòüñÿ â ìàãàçèí" è íå çàáóäüòå ïðîâåðèòü ïàïêó "ÑÏÀÌ", áûâàåò ÷òî íàøè ïèñüìà ïîïàäàþò òóäà)
Ñàìîå ïðîäàâàåìîå
Íàçâàíèå òîâàðàÖåíà áåç ñêèäêèÄàòà äîáàâëåíèÿ
ÌÅ17.9.7 VAZ Remover - ïðîøèâêà äëÿ "îáíóëåíèÿ" äàííûõ èììîáèëàéçåðà â áëîêàõ Bosch ÌÅ17.9.7 "ÂÀÇ"100 ðóá.09.09.2015
Êàëüêóëÿòîðû IProg USB 2014ã.1000 ðóá.01.07.2015
OpenDiagFlasher 3.1.9.3100 ðóá.08.09.2015
Ïðîøèâêè ÌÈÊÀÑ 12, 12.3 Ãàçåëü Next (M124152GA294170, UE1006, UE1008, UE09003, UE2011) (2018) îò GAI1000 ðóá.10.11.2018
Íàáîð ïðîãðàìì äëÿ ïåðåâîäà íà ñòàíäàðò Åâðî-3 (îòêë. DPF, EGR, ADBlue) äëÿ ãðóçîâûõ àâòî Ãàçåëü, Âàëäàé, Êàìàç ñ äâèãàòåëÿìè Cummins ñ ÝÁÓ Motorola CM22XX, CM2220A, CM2150E1000 ðóá.28.03.2017
Óòèëèòû äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî ïåðåíîñà êàëèáðîâîê ïðîøèâîê áîëüøèíñòâà ÝÁÓ îò Adact + ïðîãðàììû îò Motor-test22 + Áîíóñ1300 ðóá.24.05.2017
ADS DPF, EGR, Lambda Remover (05.2017) + keygen500 ðóá.29.07.2017
Êàëüêóëÿòîð ETSmart USB: îäîìåòðû, airbag, immo, radio, engine, êîíâåðòåð US-EURO (29.04.2015)800 ðóá.21.09.2015
Ïàêåò ïðîãðàìì äëÿ ðàáîòû ñ ÈÌÌÎ (immo off) (2016)500 ðóá.28.02.2016
Ìàíóàëû ïî ðàáîòå ñ ÝÁÓ + ìàíóàëû îò ÀÄÀÊÒ (2016)500 ðóá.28.02.2016
Immo Tool 1.2 Full and Unlimited! (1.2017) - íîâûé ñîôò ïî èììî500 ðóá.02.09.2017
Ïðîãðàììà CarProg 9.21 FULL ïðîøèâêà + soft + manual + video + JLink (àïðåëü 2017)1000 ðóá.28.04.2017
Ïðîøèâêè Toyota, Lexus (2017) îò êîìàíäû Autoteams1200 ðóá.30.09.2017
Êóðñû ïî WinOLS + WinOLS + ðóñèôèêàòîð + Áàçû ïðîøèâîê + MegaPack + Damos (2016)800 ðóá.13.02.2016

Ñèñòåìà ñêèäîê

1 ïîêóïêà - 20%
2 ïîêóïêè - 35%
>=3 ïîêóïêè - 50%
Äëÿ òîãî, ÷òîáû óçíàòü âàøó ñêèäêó, ââåäèòå ñâîé email â ïîëå îïëàòû òîâàðà è ïåðåéäèòå íà ñòðàíèöó îïëàòû
  • Ïîëó÷èòü ïàðîëü íà àðõèâ ïî íîìåðó çàêàçà