êóïèòü êîììåğ÷åñêèå ïğîøèâêè äëÿ àâòîìîáèëåé
Íà ñàéòå âû ìîæåòå êóïèòü ïğîøèâêè äëÿ àâòîìîáèëåé: Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Ford, Mercedes, Kia è äğ.
ËÅÒÍßß ĞÀÑÏĞÎÄÀÆÀ 2017! ÏÀĞÎËÈ ÊÎ ÂÑÅÌ ÀĞÕÈÂÀÌ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÊÓÏÈÒÜ ÇÀ 8 ÒÛÑ. ĞÓÁ. ÏÈØÈÒÅ ÍÀ E-MAIL: seolost@yandex.ru

Ïğîøèâêè KIA, HYUNDAI Diesel ñ İÁÓ Bosch EDC15, EDC16 (noDPF, noEGR) îò Paulus

ÑÏÈÑÎÊ ÏĞÎØÈÂÎÊ Â ÀĞÕÈÂÅ:

— Kia_Hyunday_diesel_Bosch_EDC15 + EDC16_noDPF_noEGR Paulus
——— EDC15 EDC16
————— EDC15
——————— Hyundai Elantra XD 2.0 D Bosch EDC15C7 0281010576 363101
—————————— Hyundai Elantra XD 2.0 D Bosch EDC15C7 0281010576 363101 EGR OFF.bin
—————————— Hyundai Elantra XD 2.0 D Bosch EDC15C7 0281010576 363101 ORI.bin
—————————— Hyundai Elantra XD 2.0 D Bosch EDC15C7 0281010576 363101 TUN EGR OFF.bin
—————————— Hyundai Elantra XD 2.0 D Bosch EDC15C7 0281010576 363101 TUN.bin
——————— Hyundai Elantra XD 2.0 D Bosch EDC15C7 0281011805 369797
—————————— Hyundai Elantra XD 2.0 D Bosch EDC15C7 0281011805 369797 EGR OFF.bin
—————————— Hyundai Elantra XD 2.0 D Bosch EDC15C7 0281011805 369797 ORI.bin
—————————— Hyundai Elantra XD 2.0 D Bosch EDC15C7 0281011805 369797 TUN EGR OFF.bin
—————————— Hyundai Elantra XD 2.0 D Bosch EDC15C7 0281011805 369797 TUN.bin
——————— Hyundai Matrix 1.5 CRDi Bosch EDC15C7 0281010695 362811
—————————— Hyundai Matrix 1.5 CRDi Bosch EDC15C7 0281010695 362811 EGR OFF.bin
—————————— Hyundai Matrix 1.5 CRDi Bosch EDC15C7 0281010695 362811 ORI.bin
—————————— Hyundai Matrix 1.5 CRDi Bosch EDC15C7 0281010695 362811 TUN EGR OFF.bin
—————————— Hyundai Matrix 1.5 CRDi Bosch EDC15C7 0281010695 362811 TUN.bin
——————— Hyundai Santa Fe DM 2.0 CRDi Bosch EDC15C7 0281010315 360411
—————————— Hyundai Santa Fe DM 2.0 CRDi Bosch EDC15C7 0281010315 360411 EGR OFF.bin
—————————— Hyundai Santa Fe DM 2.0 CRDi Bosch EDC15C7 0281010315 360411 ORI.bin
—————————— Hyundai Santa Fe DM 2.0 CRDi Bosch EDC15C7 0281010315 360411 TUN EGR OFF.bin
—————————— Hyundai Santa Fe DM 2.0 CRDi Bosch EDC15C7 0281010315 360411 TUN.bin
——————— Hyundai Santa Fe DM 2.0 CRDi Bosch EDC15C7 0281010315 363568
—————————— Hyundai Santa Fe DM 2.0 CRDi Bosch EDC15C7 0281010315 363568 EGR OFF.bin
—————————— Hyundai Santa Fe DM 2.0 CRDi Bosch EDC15C7 0281010315 363568 ORI.bin
—————————— Hyundai Santa Fe DM 2.0 CRDi Bosch EDC15C7 0281010315 363568 TUN EGR OFF.bin
—————————— Hyundai Santa Fe DM 2.0 CRDi Bosch EDC15C7 0281010315 363568 TUN.bin
——————— Hyundai Trajet 2.0 CRDi Bosch EDC15C7 0281010578 363114
—————————— Hyundai Trajet 2.0 CRDi Bosch EDC15C7 0281010578 363114 EGR OFF.bin
—————————— Hyundai Trajet 2.0 CRDi Bosch EDC15C7 0281010578 363114 ORI.bin
—————————— Hyundai Trajet 2.0 CRDi Bosch EDC15C7 0281010578 363114 TUN EGR OFF.bin
—————————— Hyundai Trajet 2.0 CRDi Bosch EDC15C7 0281010578 363114 TUN.bin
——————— Hyundai Trajet 2.0 CRDi Bosch EDC15C7 0281010578 368944
—————————— Hyundai Trajet 2.0 CRDi Bosch EDC15C7 0281010578 368944 EGR OFF.bin
—————————— Hyundai Trajet 2.0 CRDi Bosch EDC15C7 0281010578 368944 ORI.bin
—————————— Hyundai Trajet 2.0 CRDi Bosch EDC15C7 0281010578 368944 TUN EGR OFF.bin
——————— Hyundai Tucson JM 2.0 CRDi Bosch EDC15C7 0281011690 372111
—————————— Hyundai Tucson JM 2.0 CRDi Bosch EDC15C7 0281011690 372111 EGR OFF.bin
—————————— Hyundai Tucson JM 2.0 CRDi Bosch EDC15C7 0281011690 372111 ORI.bin
—————————— Hyundai Tucson JM 2.0 CRDi Bosch EDC15C7 0281011690 372111 TUN EGR OFF.bin
—————————— Hyundai Tucson JM 2.0 CRDi Bosch EDC15C7 0281011690 372111 TUN.bin
——————— Hyundai Tucson JM 2.0 CRDi Bosch EDC15C7 0281012099 372105
—————————— Hyundai Tucson JM 2.0 CRDi Bosch EDC15C7 0281012099 372105 EGR OFF.bin
—————————— Hyundai Tucson JM 2.0 CRDi Bosch EDC15C7 0281012099 372105 ORI.bin
—————————— Hyundai Tucson JM 2.0 CRDi Bosch EDC15C7 0281012099 372105 TUN EGR OFF.bin
—————————— Hyundai Tucson JM 2.0 CRDi Bosch EDC15C7 0281012099 372105 TUN.bin
——————— Kia Carens III 2.0 CRDi Bosch EDC15C7 0281011024 366070
—————————— Kia Carens III 2.0 CRDi Bosch EDC15C7 0281011024 366070 EGR OFF.bin
—————————— Kia Carens III 2.0 CRDi Bosch EDC15C7 0281011024 366070 ORI.bin
—————————— Kia Carens III 2.0 CRDi Bosch EDC15C7 0281011024 366070 TUN EGR OFF.bin
—————————— Kia Carens III 2.0 CRDi Bosch EDC15C7 0281011024 366070 TUN.bin
——————— Kia Carens III 2.0 CRDi Bosch EDC15C7 0281011024 366957
—————————— Kia Carens III 2.0 CRDi Bosch EDC15C7 0281011024 366957 EGR OFF.bin
—————————— Kia Carens III 2.0 CRDi Bosch EDC15C7 0281011024 366957 ORI.bin
—————————— Kia Carens III 2.0 CRDi Bosch EDC15C7 0281011024 366957 TUN EGR OFF.bin
—————————— Kia Carens III 2.0 CRDi Bosch EDC15C7 0281011024 366957 TUN.bin
——————— Kia Sorento 2.5 Bosch EDC15C7 0281011578 371451
—————————— Kia Sorento 2.5 Bosch EDC15C7 0281011578 371451 EGR OFF.bin
—————————— Kia Sorento 2.5 Bosch EDC15C7 0281011578 371451 ORI.bin
—————————— Kia Sorento 2.5 Bosch EDC15C7 0281011578 371451 TUN EGR OFF.bin
—————————— Kia Sorento 2.5 Bosch EDC15C7 0281011578 371451 TUN.bin
——————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC15C7 0281010954 366276
—————————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC15C7 0281010954 366276 EGR OFF.bin
—————————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC15C7 0281010954 366276 ORI.bin
—————————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC15C7 0281010954 366276 TUN EGR OFF.bin
—————————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC15C7 0281010954 366276 TUN.bin
————— EDC16_1
——————— Kia cee`d II 1.6 CRDi Bosch EDC16C39 393090
—————————— Kia cee`d II 1.6 CRDi Bosch EDC16C39 393090 DPF EGR OFF.bin
—————————— Kia cee`d II 1.6 CRDi Bosch EDC16C39 393090 ORI.bin
—————————— Kia cee`d II 1.6 CRDi Bosch EDC16C39 393090 TUN DPF EGR OFF.bin
—————————— Kia cee`d II 1.6 CRDi Bosch EDC16C39 393090 TUN EGR OFF.bin
—————————— Kia cee`d II 1.6 CRDi Bosch EDC16C39 393090 TUN.bin
——————— Kia Magentis 2.0CRDI Bosch EDC16C39 383195
—————————— Kia Magentis 2.0CRDI Bosch EDC16C39 383195 CAL DPF EGR OFF.bin
—————————— Kia Magentis 2.0CRDI Bosch EDC16C39 383195 CAL ORI.bin
—————————— Kia Magentis 2.0CRDI Bosch EDC16C39 383195 CAL TUN DPF EGR OFF.bin
—————————— Kia Magentis 2.0CRDI Bosch EDC16C39 383195 CAL TUN EGR OFF.bin
—————————— Kia Magentis 2.0CRDI Bosch EDC16C39 383195 CAL TUN.bin
——————— Kia Magentis MG 2.0 CRDi Bosch EDC16C39 503841
—————————— Kia Magentis MG 2.0 CRDi Bosch EDC16C39 503841 CAL DPF EGR OFF.bin
—————————— Kia Magentis MG 2.0 CRDi Bosch EDC16C39 503841 CAL ORI.bin
—————————— Kia Magentis MG 2.0 CRDi Bosch EDC16C39 503841 CAL TUN DPF EGR OFF.bin
—————————— Kia Magentis MG 2.0 CRDi Bosch EDC16C39 503841 CAL TUN EGR OFF.bin
—————————— Kia Magentis MG 2.0 CRDi Bosch EDC16C39 503841 CAL TUN.bin
——————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 380874
—————————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 380874 CAL EGR OFF.bin
—————————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 380874 CAL ORI.bin
—————————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 380874 CAL TUN EGR OFF.bin
—————————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 380874 CAL TUN.bin
——————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 381743
—————————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 381743 DPF EGR OFF.bin
—————————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 381743 ORI.bin
—————————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 381743 TUN DPF EGR OFF.bin
—————————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 381743 TUN EGR OFF.bin
——————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 383144
—————————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 383144 DPF EGR OFF.bin
—————————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 383144 ORI.bin
—————————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 383144 TUN DPF EGR OFF.bin
—————————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 383144 TUN EGR OFF.bin
—————————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 383144 TUN.bin
——————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 388042
—————————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 388042 DPF EGR OFF.bin
—————————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 388042 ORI.bin
—————————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 388042 TUN DPF EGR OFF.bin
—————————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 388042 TUN EGR OFF.bin
—————————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 388042 TUN.bin
——————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 390051
—————————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 390051 DPF EGR OFF.bin
—————————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 390051 ORI.bin
—————————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 390051 TUN DPF EGR OFF.bin
—————————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 390051 TUN EGR OFF.bin
—————————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 390051 TUN.bin
——————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 394237
—————————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 394237 DPF EGR OFF.bin
—————————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 394237 ORI.bin
—————————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 394237 TUN DPF EGR OFF.bin
—————————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 394237 TUN EGR OFF.bin
—————————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 394237 TUN.bin
——————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 394261
—————————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 394261 DPF EGR OFF.bin
—————————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 394261 ORI.bin
—————————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 394261 TUN DPF EGR OFF.bin
—————————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 394261 TUN EGR OFF.bin
—————————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 394261 TUN.bin
——————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 506271
—————————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 506271 CAL DPF EGR OFF.bin
—————————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 506271 CAL ORI.bin
—————————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 506271 CAL TUN DPF EGR OFF.bin
—————————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 506271 CAL TUN EGR OFF.bin
—————————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 506271 CAL TUN.bin
——————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 506275
—————————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 506275 CAL DPF EGR OFF.bin
—————————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 506275 CAL ORI.bin
—————————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 506275 CAL TUN DPF EGR OFF.bin
—————————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 506275 CAL TUN EGR OFF.bin
—————————— Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 506275 CAL TUN.bin
——— Kia Sorento 2.5
—————— B265_V2185_1037363890.bin
—————— B265_V2185_1037363890_ULTRA_FINAL.bin
—————— B265_V2185_1037366251.bin
—————— B265_V2185_1037366251_ULTRA_FINAL.bin
—————— B265_V2186_1037366509.bin
—————— B265_V2186_1037366509_ULTRA_FINAL.bin
—————— B265_V2188_1037366921.bin
—————— B265_V2188_1037366921_ULTRA_FINAL.bin
—————— B265_V2188_1037366922.bin
—————— B265_V2188_1037366922_ULTRA_FINAL.bin
—————— B265_V2188_1037367017.bin
—————— B265_V2188_1037367017_ULTRA_FINAL.bin
—————— B265_V21A1_1037371451.bin
—————— B265_V21A1_1037371451_ULTRA_FINAL.bin
—————— B265_V21A1_1037371454.bin
—————— B265_V21A1_1037371454_ULTRA_FINAL.bin
—————— B265_V28A1_1037375917.bin
—————— B265_V28A1_1037375917_ULTRA_FINAL.bin
—————— B265_V28A4_1037379618.bin
—————— B265_V28A4_1037379618_ULTRA_FINAL.bin
——— SantaFe
—————— B181_V1062_1037360411.bin
—————— B181_V1062_1037360411_ULTRA_FINAL.bin
—————— B181_V1066_1037363570.bin
—————— B181_V1066_1037363570_ULTRA_FINAL.bin
—————— B181_V1066_1037370620.bin
—————— B181_V1066_1037370620_ULTRA_FINAL.bin
—————— B265_V1183_1037363524.bin
—————— B265_V1183_1037363524_ULTRA_FINAL.bin
—————— B265_V1186_1037362135.bin
—————— B265_V1186_1037362135_ULTRA_FINAL.bin
—————— B265_V1186_1037368447.bin
—————— B265_V1186_1037368447_ULTRA_FINAL.bin
—————— B265_V1186_1037369944.bin
—————— B265_V1186_1037369944_ULTRA_FINAL.bin
—————— B265_V1186_1037370870.bin
—————— B265_V1186_1037370870_ULTRA_FINAL.bin
——— Tucson-Sportage
—————— B265_V116J_1037372111.bin
—————— B265_V116J_1037372111_ULTRA_FINAL.bin
—————— B265_V1195_1037369215.bin
—————— B265_V1195_1037369215_ULTRA_FINAL.bin
—————— B265_V119J_1037377346.bin
—————— B265_V119J_1037377346_ULTRA_FINAL.bin
—————— B265_V11AJ_1037384537.bin
—————— B265_V11AJ_1037384537_ULTA_FINAL.bin
—————— B265_V11AJ_1037388033.bin
—————— B265_V11AJ_1037388033_ULTRA_FINAL.bin
—————— B265_V11AJ_1037395888.bin
—————— B265_V11AJ_1037395888_ULTRA_FINAL.bin

ÑÊÀ×ÀÒÜ ÀĞÕÈÂ È ÏÎÑÌÎÒĞÅÒÜ ÑÏÈÑÎÊ ÏĞÎØÈÂÎÊ ÌÎÆÍÎ ÍÈÆÅ:
Ññûëêà íà ñêà÷èâàíèå: Kia_Hyunday_diesel_Bosch_EDC15_EDC16_noDPF_noEGR_Paulus.7z
Öåíà: 1200 ğóá.
Ïàğîëü ê àğõèâó:
Âíèìàíèå! Ó âàñ íåò ïğàâ äëÿ ïğîñìîòğà ñêğûòîãî òåêñòà.
(ïàğîëü äîñòóïåí ïîñëå îïëàòû)
Ââåäèòå E-mail:
(íà íåãî áóäåò âûñëàí ïàğîëü îò àğõèâà)

(ïîñëå îïëàòû íàæìèòå "Âåğíóòüñÿ â ìàãàçèí" è íå çàáóäüòå ïğîâåğèòü ïàïêó "ÑÏÀÌ", áûâàåò ÷òî íàøè ïèñüìà ïîïàäàşò òóäà)


ß ïğèíèìàş ßíäåêñ.Äåíüãè

© Copyright 2015 ÀâòîĞåÔëåø.êîì. "Âñå ïğàâà çàùèùåíû".
Êîíòàêòû äëÿ ñâÿçè E-mail: seolost@yandex.ru (ïî ëşáûì âîïğîñàì, íå ïğèøåë ïàğîëü íà àğõèâ è ò.ï. ïèñàòü ñşäà)