Ïàðîëè îò âñåõ àðõèâîâ íà ñàéòå - 9 000 ðóá. Êóïèòü âñå ïàðîëè ê àðõèâàì ñ ïðîøèâêàìè, ïðîãðàììàìè, êóðñàìè, âèäåîêóðñàìè

Îòïðàâêà ïàðîëåé ðàáîòàåò â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå! Äîñòóïíà îïëàòà VISA/MASTERCARD, ß.Äåíüãè, WebMoney, PayPal, QIWI, Òåðìèíàëû è äðóãèå... Íà ñàéòå âû ìîæåòå êóïèòü ïðîøèâêè äëÿ àâòîìîáèëåé: Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Ford, Mercedes, Kia è äð.

  Ïðîøèâêè Kia, Hyundai ñ ÝÁÓ Bosch ME(G) ME17.9.11(12) v5.7 (19.10.2015) îò Chelyaba  

ÑÏÈÑÎÊ ÏÐÎØÈÂÎÊ Â ÀÐÕÈÂÅ:

— Hyundai
— Elantra
——— ÀÒ
————— 1.6 EU3
——————— GAMD_BE36QS00C00
—————————— GAMD-BE36QS00C00.bin
————————— Octan 92
———————————— GAMD-BE36QS00C00_E2_92_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GAMD-BE36QS00C00_E2_5.bin
————— 1.6 EU4
——————— GAMD-BE46QS03C00
—————————— GAMD-BE46QS03C00.bin
————————— Octan 92
———————————— GAMD-BE46QS03C00_E2_92_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GAMD-BE46QS03C00_E2_95_5.bin
———————————— GAMD-BE46QS03C00.7z
——————— GAMD-EE46QS00C00
—————————— GAMD-EE46QS00C00.bin
————————— Octan 92
———————————— GAMD-EE46QS00C00_E2_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GAMD-EE46QS00C00_E2_5.bin
——— ÌÒ
————— 1.6 EU3
——————— GAMD-BE36ES00600
—————————— GAMD-BE36ES00600.bin
————————— octan 92
———————————— GAMD-BE36ES00600_E2_92_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GAMD-BE36ES00600_E2_95_5.bin
————— 1.6 EU4
——————— GAMD-BE46FS01600
—————————— GAMD-BE46FS01600.bin
————————— Octan 92
———————————— GAMD-BE46FS01600_E2_92_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GAMD-BE46FS01600_E2_95_5.bin
——————— GAMD-BE46FS03600
—————————— GAMD-BE46FS03600.bin
————————— Octan 92
———————————— GAMD-BE46FS03600_e2_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GAMD-BE46FS03600_e2_5.bin
——————— GAMD-EE46FS00600
—————————— GAMD_EE46FS00600_stock.bin
————————— Octan 92
———————————— GAMD-EE46FS00600_E2_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GAMD-EE46FS00600_E2_95_5.bin
— i30
——— ÀÒ
————— 1.6 EU3
——————— GFDVA36CQF0-A000
—————————— GFDVA36CQF0-A000.bin
————————— Octan 92
———————————— GFDVA36CQF0-A000_E2_92_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GFDVA36CQF0-A000_E2_95_5.bin
————— 1.6 EU4
——————— GAGD-BE46QS00C00
—————————— GAGD-BE46QS00C00.bin
————————— Octan 92
———————————— GAGD-BE46QS00C00_E2_92_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GAGD-BE46QS00C00_E2_5.bin
———————————— GAGD-BE46QS00C00_E2_95_5.bin
——————— GFDVA46CQS2-A000
—————————— GFDVA46CQS2-À000.bin
————————— Octan 92
———————————— GFDVA46CQS2-À000_E2_92_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GFDVA46CQS2-À000_E2_95_5.bin
——— ÌÒ
————— 1.4 EU3
——————— GFDVA34CFF0-5000
—————————— GFDVA34CFF0-5000.bin
————————— Octan 92
———————————— GFDVA34CFF0-5000_E2_92_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GFDVA34CFF0-5000_E2_95_5.bin
——————— GFDVA34CFS1-5000
—————————— GFDVA34CFS1-5000.bin
————————— Octan 92
———————————— GFDVA34CFS1-5000_E2_92_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GFDVA34CFS1-5000_E2_95_5.bin
————— 1.4 EU4
——————— GAGD-BE44FS00600
—————————— GAGD-BE44FS00600.bin
————————— Octan 92
———————————— GAGD-BE44FS00600_E2_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GAGD-BE44FS00600_E2_5.bin
——————— GFDVA44CFF0-5000
—————————— GFDVA44CFF0-5000.bin
————————— Octan 92
———————————— GFDVA44CFF0-5000_E2_92_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GFDVA44CFF0-5000_E2_95_5.bin
——————— GFDVA44CFS1-5000
—————————— GFDVA44CFS1-5000.bin
————————— Octan 92
———————————— GFDVA44CFS1-5000_E2_92_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GFDVA44CFS1-5000_E2__95_5.bin
————— 1.4 EU5
——————— GFDVA54CFF0-5000
—————————— GFDVA54CFF0-5000.bin
————————— Octan 92
———————————— GFDVA54CFF0-5000_E2_92_5.bin
————————— octan 95
———————————— GFDVA54CFF0-5000_E2_95_5.bin
————— 1.6 EU3
——————— GFDVA36CFF0-5000
—————————— GFDVA36CFF0-5000.bin
————————— Octan 92
———————————— GFDVA36CFF0-5000_E2_92_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GFDVA36CFF0-5000_E2_5.bin
——————— GFDVA36CFS0-6000
—————————— GFDVA36CFS0-6000.bin
————————— Octan 92
———————————— GFDVA36CFS0-6000_E2_92_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GFDVA36CFS0-6000_E2_5.bin
————— 1.6 EU4
——————— GAGD-BE46FS00600
—————————— GAGD-BE46FS00600.bin
————————— octan 92
———————————— GAGD-BE46FS00600_E2_92_5.bin
————————— octan 95
———————————— GAGD-BE46FS00600_E2_5.bin
——————— GFDVA46CFS0-6000
—————————— GFDVA46CFS0-6000.bin
————————— Octan 92
———————————— GFDVA46CFS0-6000_E2_92_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GFDVA46CFS0-6000_E2_5.bin
——————— GFDVA46CFS1-5000
—————————— GFDVA46CFS1-5000.bin
————————— Octan 92
———————————— GFDVA46CFS1-5000_E2_92_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GFDVA46CFS1-5000_E2_5.bin
— Solaris
——— ÀÒ
————— 1.4 EU3
——————— GRBRB34CQS4-A000
—————————— GRBRB34CQS4-À000.bin
————————— Octan 92
———————————— GRBRB34CQS4-À000_E2_92_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GRBRB34CQS4-À000_E2_5.bin
————— 1.4 EU4
——————— GCQBRF44CQS00A00
—————————— GCQBRF44CQS00A00.bin
————————— Octan 92
———————————— GCQBRF44CQS00A00_E2_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GCQBRF44CQS00A00_E2_5.bin
——————— GCRBREE44QS00A00
—————————— GCRBREE44QS00A00.bin
————————— Octan 92
———————————— GCRBREE44QS00A00_E2_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GCRBREE44QS00A00_E2_5.bin
——————— GRBRB44CQS6-A000
—————————— GRBRB44CQS6-À000.bin
————————— Octan 92
———————————— GRBRB44CQS6-À000_E2_92_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GRBRB44CQS6-À000_E2_5.bin
————— 1.6 EU3
——————— GRBRB36CQS4-A000
—————————— GRBRB36CQS4-À000.bin
————————— Octan 92
———————————— GRBRB36CQS4-À000_E2_92_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GRBRB36CQS4-À000_E2_5.bin
————— 1.6 EU4
——————— GCRBREE46QS02C00
—————————— GCRBREE46QS02C00--Stock.bin
————————— Octan 92
———————————— GCRBREE46QS02C00_E2_92_5.bin
———————————— GCRBREE46QS02C00_E2_92_5_f.7z
———————————— GCRBREE46QS02C00_E2_92_5_f.bin
———————————— GCRBREE46QS02C00_E2_92_5_Low.bin
———————————— GCRBREE46QS02C00_E2_92_5_Low1.bin
———————————— GCRBREE46QS02C00_E2_92_5_Uoz.bin
———————————— Octan 92.7z
————————— Octan 95
———————————— GCRBREE46QS02C00_E2_5.bin
——————— GRBRB46CQS6_A000
—————————— GRBRB46CQS6-A000.bin
————————— Octan 92
———————————— GRBRB46CQS6-A000_E2_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GRBRB46CQS6-A000_E2_5.bin
————— 1.6 EU5
———————— CVN_startpower 2016_GCRBREE56QS03C00.BIN
——————— Octan 92
—————————— GCRBREE56QS03C00_E2_5.bin
——————— Octan 95
—————————— GCRBREE56QS03C00_E2_5.bin
——— ÌÒ
————— 1.4 EU3
——————— GRBRB34CFS5-5000
—————————— GRBRB34CFS5-5000.bin
————————— Octan 92
———————————— GRBRB34CFS5-5000_E2_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GRBRB34CFS5-5000_E2_5.bin
————— 1.4 EU4
——————— GCRBREE44FS00500
—————————— GCRBREE44FS00500.bin
————————— Octan 92
———————————— GCRBREE44FS00500_E2_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GCRBREE44FS00500_E2_5.bin
——————— GRBRB44CFS7-5000
—————————— GRBRB44CFS7-5000.bin
————————— Octan 92
———————————— GRBRB44CFS7-5000_E2_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GRBRB44CFS7-5000_E2_5.bin
————— 1.4 EU5
———————— GCRBREE54FS01500.bin
——————— Octan 92
—————————— GCRBREE54FS01500_E2_5.bin
——————— Octan 95
—————————— GCRBREE54FS01500_E2_5.bin
————— 1.6 EU3
——————— GRBRB36CFS4-5000
—————————— GRBRB36CFS4-5000.bin
————————— Octan 92
———————————— GRBRB36CFS4-5000_E2_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GRBRB36CFS4-5000_E2_5.bin
————— 1.6 EU4
——————— GCRBREE46FS01600
—————————— GCRBREE46FS01600.bin
————————— Octan 92
———————————— GCRBREE46FS01600_E2_92_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GCRBREE46FS01600_E2_5.bin
——————— GRBRB46CFS6-5000
—————————— GRBRB46CFS6-5000.bin
————————— Octan 92
———————————— GRBRB46CFS6-5000_E2_5_92.bin
————————— Octan 95
———————————— GRBRB46CFS6-5000_E2_5.bin
— Veloster
——— ÀÒ
————— 1.6 EU4
——————— GAFS-AE46QS02C00
—————————— GAFS-AE46QS02C00.bin
————————— Octan 92
———————————— GAFS-AE46QS02C00_E2_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GAFS-AE46QS02C00_E2_5.bin
— Kia
— Ceed
——— ÀÒ
————— 1.6 EU3
——————— GEDVA36CQS2-A000
—————————— GEDVA36CQS2-À000.bin
————————— Octan 92
———————————— GEDVA36CQS2-À000_E2_5.bin
———————————— GEDVA36CQS2-À000_E2_5_XX760.bin
————————— Octan 95
———————————— GEDVA36CQS2-À000_E2_5.bin
———————————— GEDVA36CQS2-À000_E2_5_XX760.bin
————— 1.6 EU4
——————— GAJD-BE46QS00C00
—————————— GAJD-BE46QS00C00.bin
————————— Octan 92
———————————— GAJD-BE46QS00C00_E2_5.bin
———————————— GAJD-BE46QS00C00_E2_5_760.bin
————————— Octan 95
———————————— GAJD-BE46QS00C00_E2_5.bin
———————————— GAJD-BE46QS00C00_E2_5_760.bin
——————— GEDVA46CQS4-A000
—————————— GEDVA46CQS4-A000.bin
————————— Octan 92
———————————— GEDVA46CQS4-A000_E2_5.bin
———————————— GEDVA46CQS4-A000_E2_5_760.bin
————————— Octan 95
———————————— GEDVA46CQS4-A000_E2_5.bin
———————————— GEDVA46CQS4-A000_E2_5_760.bin
————— 1.6 EU5
——————— GAJD-FE56 àâòîìàò _stok
—————————— GAJD-FE56 àâòîìàò _stok.bin
—————————— GAJD-FE56.7z
—————————— GAJD-FE56_E4_92.bin
—————————— GAJD-FE56_E4_92_Low.bin
————————— Octan 92
———————————— GAJD-FE56_E2_92_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GAJD-FE56_E2_95_5.bin
——— ÌÒ
————— 1.4 EU3
——————— GEDVA34CFS3-5000
—————————— GEDVA34CFS3-5000.bin
————————— Octan 92
———————————— GEDVA34CFS3-5000_E2_5.bin
———————————— GEDVA34CFS3-5000_E2_5_760.bin
————————— Octan 95
———————————— GEDVA34CFS3-5000_E2_5.bin
———————————— GEDVA34CFS3-5000_E2_5_760.bin
————— 1.4 EU4
——————— GCJD-BE44FS00600
—————————— GCJD-BE44FS00600.bin
————————— Octan 92
———————————— GCJD-BE44FS00600_E2_5.bin
———————————— GCJD-BE44FS00600_E2_5_760.bin
————————— Octan 95
———————————— GCJD-BE44FS00600_E2_5.bin
———————————— GCJD-BE44FS00600_E2_5_760.bin
——————— GEDVA44CFS3-5000
—————————— GEDVA44CFS3-5000.bin
————————— Octan 92
———————————— GEDVA44CFS3-5000_E2_5.bin
———————————— GEDVA44CFS3-5000_E2_5_760.bin
————————— Octan 95
———————————— GEDVA44CFS3-5000_E2_5.bin
———————————— GEDVA44CFS3-5000_E2_5_760.bin
————— 1.6 EU3
——————— GEDVA36CFS1-5000
—————————— GEDVA36CFS1-5000.bin
————————— Octan 92
———————————— GEDVA36CFS1-5000_E2_5.bin
———————————— GEDVA36CFS1-5000_E2_5_760.bin
————————— Octan 95
———————————— GEDVA36CFS1-5000_E2_5.bin
———————————— GEDVA36CFS1-5000_E2_5_760.bin
————— 1.6 EU4
——————— GAJD-BE46FS00600
—————————— GAJD-BE46FS00600.bin
————————— Octan 92
———————————— GAJD-BE46FS00600_E2_5.bin
———————————— GAJD-BE46FS00600_E2_5_760.bin
————————— Octan 95
———————————— GAJD-BE46FS00600_E2_5.bin
———————————— GAJD-BE46FS00600_E2_5_760.bin
——————— GEDVB46CFS0-6000
—————————— GEDVB46CFS0-6000.bin
————————— Octan 92
———————————— GEDVB46CFS0-6000_E2_5.bin
———————————— GEDVB46CFS0-6000_E2_5_760.bin
————————— Octan 95
———————————— GEDVB46CFS0-6000_E2_5.bin
———————————— GEDVB46CFS0-6000_E2_5_760.bin
— Cerato
——— ÀÒ
————— 1.6 EU4
——————— GAYD-CE46QS01C00
—————————— GAYD-CE46QS01C00.bin
————————— Octan 92
———————————— GAYD-CE46QS01C00_E2_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GAYD-CE46QS01C00_E2_5.bin
——————— GTD-B46CQF0-C000
—————————— GTD-B46CQF0-C000.bin
————————— Octan 92
———————————— GTD-B46CQF0-C000_E2_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GTD-B46CQF0-C000_E2_5.bin
——————— GTD_B46CQS3_C000
—————————— GTD-B46CQS3-C000.bin
————————— Octan 92
———————————— GTD-B46CQS3-C000_E2_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GTD-B46CQS3-C000_E2_5.bin
——— ÌÒ
————— 1.6 EU4
——————— GAYD-CE46FS01600
—————————— GAYD-CE46FS01600.bin
————————— Octan 92
———————————— GAYD-CE46FS01600_E2_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GAYD-CE46FS01600_E2_5.bin
——————— GTD-B46CFF0-6000
—————————— GTD-B46CFF0-6000.bin
————————— Octan 92
———————————— GTD-B46CFF0-6000_E2_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GTD-B46CFF0-6000_E2_5.bin
——————— GTD-B46CFS3-6000
—————————— GTD-B46CFS3-6000.bin
————————— Octan 92
———————————— GTD-B46CFS3-6000_E2_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GTD-B46CFS3-6000_E2_5.bin
— Picanto
——— GATA-BD-0QSO7AXO
—————— GATA-BD-0QSO7AXO.bin
————— Octan 92
———————— GATA-BD-0QSO7AXO_E2_92_5.bin
————— Octan 95
———————— GATA-BD-0QSO7AXO_E2_95_5.bin
——— GATA_BG32PF08A00
—————— GATA_BG32PF08A00_Orig_OBD.BIN
————— Octan 92
———————— GATA_BG32PF08A00--E2_92.bin
————— Octan 95
———————— GATA_BG32PF08A00--E2_95.bin
— Rio
——— ÀÒ
————— 1.4 EU3
——————— GCQBRB34CQS03A00
—————————— GCQBRB34CQS03A00.bin
————————— Octan 92
———————————— GCQBRB34CQS03A00_E2_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GCQBRB34CQS03A00_E2_5.bin
————— 1.4 EU4
——————— GCQBRB44CQS03A00
—————————— GCQBRB44CQS03A00.bin
————————— Octan 92
———————————— GCQBRB44CQS03A00_E2_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GCQBRB44CQS03A00_E2_5.bin
————— 1.6 EU3
——————— GCQBRB36CQS03A00
—————————— GCQBRB36CQS03A00.bin
————————— Octan 92
———————————— GCQBRB36CQS03A00_E2_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GCQBRB36CQS03A00_E2_5.bin
————— 1.6 EU4
——————— GCQBRB46CQS03A00
—————————— GCQBRB46CQS03A00.bin
————————— Octan 92
———————————— GCQBRB46CQS03A00_E2_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GCQBRB46CQS03A00_E2_5.bin
——————— GCQBRF46CQS02C00
—————————— GCQBRF46CQS02C00.bin
————————— Octan 92
———————————— GCQBRF46CQS02C00_E2_5_92.bin
————————— Octan 95
———————————— GCQBRF46CQS02C00_E2_5_95.bin
————— 1.6 EU5
——————— GCQBRF56CQS02C00
—————————— CVN_startpower 2016_GCQBRF56CQS02C00.bin
————————— Octan 92
———————————— GCQBRF56CQS02C00_E2_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GCQBRF56CQS02C00_E2_5.bin
——— ÌÒ
————— 1.4 EU3
——————— GCQBRB34CFS03500
—————————— GCQBRB34CFS03500_îðèã.bin
————————— Octan 92
———————————— GCQBRB34CFS03500_E2_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GCQBRB34CFS03500_E2_5.bin
————— 1.4 EU4
——————— GCQBRB44CFS03500
—————————— GCQBRB44CFS03500.bin
————————— Octan 92
———————————— GCQBRB44CFS03500_E2_92_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GCQBRB44CFS03500_E2_5.bin
——————— GCQBRB44CFS05500
—————————— GCQBRB44CFS05500--Stock.bin
————————— Octan 92
———————————— GCQBRB44CFS05500_E2_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GCQBRB44CFS05500_E2_5.bin
————— 1.6 EU3
——————— GCQBRB36CFS03500
—————————— GCQBRB36CFS03500.bin
————————— Octan 92
———————————— GCQBRB36CFS03500_E2_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GCQBRB36CFS03500_E2_5.bin
————— 1.6 EU4
——————— GCQBRB46CFS03500
—————————— GCQBRB46CFS03500.bin
————————— Octan 92
———————————— GCQBRB46CFS03500_E2_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GCQBRB46CFS03500_E2_5.bin
——————— GCQBRF46CFS01600
—————————— GCQBRF46CFS01600.bin
————————— Octan 92
———————————— GCQBRF46CFS01600_E2_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GCQBRF46CFS01600_E2_5.bin
————— 1.6 EU5
——————— Octan 92
—————————— GCQBRF56CFS01600_E2_5.bin
—————————— GCQBRF56CFS01600_E2_5_.bin
—————————— GCQBRF56CFS01600_E2_5_D.bin
——————— Octan 95
—————————— GCQBRF56CFS01600_E2_5.bin
—————————— GCQBRF56CFS01600_E2_5_d.bin
—————————— TC1766_10SW005408_Int.bin
— Soul
——— ÀÒ
————— 1.6 EU4
——————— GAPS-DG46QS01C00
————————— Octan 92
———————————— Soul_16AT--GAPS-DG46QS01-C00_E2_5.bin
————————— Octan 95
———————————— Soul_16AT--GAPS-DG46QS01-C00_E2_5.bin
———————————— Soul_16AT--GAPS-DG46QS01-C00--Stock.bin
——————— GCAM-BE46QS01C00
—————————— GCAM-BE46QS01C00.bin
————————— Octan 92
———————————— GCAM-BE46QS01C00_E2_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GCAM-BE46QS01C00_E2_5.bin
——————— GCAM-DE46QS00C00
—————————— GCAM-DE46QS00C00.bin
————————— Octan 92
———————————— GCAM-DE46QS00C00_E2_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GCAM-DE46QS00C00_E2_5.bin
——— ÌÒ
————— 1.6 EU4
——————— GAPS_DG46FS01600
—————————— GAPS_DG46FS01600.bin
————————— Octan 92
———————————— GAPS_DG46FS01600_E2_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GAPS_DG46FS01600_E2_5.bin
——————— GCAM-BE46FS00600
—————————— GCAM-BE46FS00600.bin
————————— Octan 92
———————————— GCAM-BE46FS00600_E2_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GCAM-BE46FS00600_E2_5.bin
——————— GCAM-DE46FS00600
—————————— GCAM-DE46FS00600.bin
————————— Octan 92
———————————— GCAM-DE46FS00600_E2_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GCAM-DE46FS00600_E2_5.bin
— Venga
——— ÀÒ
————— 1.6
——————— GYN-A56CQS2-A000
—————————— GYN-A56CQS2-A000.bin
————————— Octan 92
———————————— GYN-A56CQS2-A000_E2_92_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GYN-A56CQS2-A000_E2_92_5.bin
——————— GYN-D56FQS1-A000
—————————— GYN-D56FQS1-A000.bin
————————— Octan 92
———————————— GYN-D56FQS1-A000_E2_5_92.bin
————————— Octan 95
———————————— GYN-D56FQS1-A000_E2_5_92.bin
——— ÌÒ
————— 1.4 EU4
——————— GYN-A44IFSO-5000
—————————— GYN-A44IFSO-5000.bin
————————— Octan 92
———————————— GYN-A44IFSO-5000_E2_5_92.bin
————————— Octan 95
———————————— GYN-A44IFSO-5000_E2_5_92.bin
——————— GYN-C44CFS0-5000
—————————— GYN-C44CFS0-5000.bin
————————— Octan 92
———————————— GYN-C44CFS0-5000_E2_92_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GYN-C44CFS0-5000_E2_92_5.bin
——————— GYN-D44CFS3-5000
————————— Octan 92
———————————— GYN-D44CFS3-5000_E2_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GYN-D44CFS3-5000_E2_5.bin
———————————— Venga_14MT--GYN-D44CFS3-5000--Stock.bin
————— 1.6 EU5
——————— GYN-C56CFS0-5000
—————————— GYN-C56CFS0-5000.bin
————————— Octan 92
———————————— GYN-C56CFS0-5000_E2_92_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GYN-C56CFS0-5000_E2_5_92.bin
——————— GYN-D56CFS2-6000
—————————— GYN-D56CFS2-6000.bin
————————— Octan 92
———————————— GYN-D56CFS2-6000_E2_92_5.bin
————————— Octan 95
———————————— GYN-D56CFS2-6000_E2_95_5.bin


ÑÊÀ×ÀÒÜ ÀÐÕÈÂ È ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ ÑÏÈÑÎÊ ÏÐÎØÈÂÎÊ ÌÎÆÍÎ ÍÈÆÅ:
Ññûëêà íà ñêà÷èâàíèå: Ìå 17.9.11_v 5.7_×åëÿáà.7z
Öåíà: 800 ðóá.
Ïàðîëü ê àðõèâó: (ïàðîëü äîñòóïåí ïîñëå îïëàòû)
Ââåäèòå E-mail:
(íà íåãî áóäåò âûñëàí ïàðîëü îò àðõèâà)

(ïîñëå îïëàòû íàæìèòå "Âåðíóòüñÿ â ìàãàçèí" è íå çàáóäüòå ïðîâåðèòü ïàïêó "ÑÏÀÌ", áûâàåò ÷òî íàøè ïèñüìà ïîïàäàþò òóäà)
Ñàìîå ïðîäàâàåìîå
Íàçâàíèå òîâàðàÖåíà áåç ñêèäêèÄàòà äîáàâëåíèÿ
ÌÅ17.9.7 VAZ Remover - ïðîøèâêà äëÿ "îáíóëåíèÿ" äàííûõ èììîáèëàéçåðà â áëîêàõ Bosch ÌÅ17.9.7 "ÂÀÇ"100 ðóá.09.09.2015
Êàëüêóëÿòîðû IProg USB 2014ã.1000 ðóá.01.07.2015
OpenDiagFlasher 3.1.9.3100 ðóá.08.09.2015
Íàáîð ïðîãðàìì äëÿ ïåðåâîäà íà ñòàíäàðò Åâðî-3 (îòêë. DPF, EGR, ADBlue) äëÿ ãðóçîâûõ àâòî Ãàçåëü, Âàëäàé, Êàìàç ñ äâèãàòåëÿìè Cummins ñ ÝÁÓ Motorola CM22XX, CM2220A, CM2150E1000 ðóá.28.03.2017
Óòèëèòû äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî ïåðåíîñà êàëèáðîâîê ïðîøèâîê áîëüøèíñòâà ÝÁÓ îò Adact + ïðîãðàììû îò Motor-test22 + Áîíóñ1300 ðóá.24.05.2017
Ïðîøèâêè ÌÈÊÀÑ 12, 12.3 Ãàçåëü Next (M124152GA294170, UE1006, UE1008, UE09003, UE2011) (2018) îò GAI1000 ðóá.10.11.2018
ADS DPF, EGR, Lambda Remover (05.2017) + keygen500 ðóá.29.07.2017
Êàëüêóëÿòîð ETSmart USB: îäîìåòðû, airbag, immo, radio, engine, êîíâåðòåð US-EURO (29.04.2015)800 ðóá.21.09.2015
Ïàêåò ïðîãðàìì äëÿ ðàáîòû ñ ÈÌÌÎ (immo off) (2016)500 ðóá.28.02.2016
Ìàíóàëû ïî ðàáîòå ñ ÝÁÓ + ìàíóàëû îò ÀÄÀÊÒ (2016)500 ðóá.28.02.2016
Immo Tool 1.2 Full and Unlimited! (1.2017) - íîâûé ñîôò ïî èììî500 ðóá.02.09.2017
Ïðîãðàììà CarProg 9.21 FULL ïðîøèâêà + soft + manual + video + JLink (àïðåëü 2017)1000 ðóá.28.04.2017
Êóðñû ïî WinOLS + WinOLS + ðóñèôèêàòîð + Áàçû ïðîøèâîê + MegaPack + Damos (2016)800 ðóá.13.02.2016
Ïðîøèâêè Toyota, Lexus (2017) îò êîìàíäû Autoteams1200 ðóá.30.09.2017

Ñèñòåìà ñêèäîê

1 ïîêóïêà - 20%
2 ïîêóïêè - 35%
>=3 ïîêóïêè - 50%
Äëÿ òîãî, ÷òîáû óçíàòü âàøó ñêèäêó, ââåäèòå ñâîé email â ïîëå îïëàòû òîâàðà è ïåðåéäèòå íà ñòðàíèöó îïëàòû
  • Ïîëó÷èòü ïàðîëü íà àðõèâ ïî íîìåðó çàêàçà