Ïàðîëè îò âñåõ àðõèâîâ íà ñàéòå - 9 000 ðóá. Êóïèòü âñå ïàðîëè ê àðõèâàì ñ ïðîøèâêàìè, ïðîãðàììàìè, êóðñàìè, âèäåîêóðñàìè

Îòïðàâêà ïàðîëåé ðàáîòàåò â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå! Äîñòóïíà îïëàòà VISA/MASTERCARD, ß.Äåíüãè, WebMoney, PayPal, QIWI, Òåðìèíàëû è äðóãèå... Íà ñàéòå âû ìîæåòå êóïèòü ïðîøèâêè äëÿ àâòîìîáèëåé: Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Ford, Mercedes, Kia è äð.

  Ïðîøèâêè New Mitsubishi, Mitsubishi X, Mitsubishi IX (10 ìàÿ 2017) îò Ledokol  

ledokol_SH7052,7055

Ïðîøèâêè ñ ïîìåòêîé L-ñòàíäàðòíûå íîðìû òîêñè÷íîñòè.
Ïðîøèâêè ñ ïîìåòêîé L_å2- åâðî 2.

Ïåðåä çàãðóçêîé òþíèíãîâîé ïðîøèâêè íå çàáûâàéòå ïåðåíîñèòü ñèíõðó èç ñ÷èòàííîé,2 áàéòà ïî àäðåñó 3FFCE

New Mitsubishi

Ïðîøèâêè ñ ïîìåòêîé L-ñòàíäàðòíûå íîðìû òîêñè÷íîñòè.
Ïðîøèâêè ñ ïîìåòêîé L_å2-åâðî 2.

×òåíèå è çàãðóçêó ïðîøèâîê Lancer X_1.6,Ralliart ìîæíî ïðîèçâîäèòü ïðîãðàììîé Åcuflash ÷åðåç âêëàäêó Mitsubishi CAN Vehicles.
×òåíèå è çàãðóçêó ïðîøèâîê ïðîöåññîðà MH8304F ïðîèçâîäèòü âêëàäêîé Colt(768êá),ïðåäâàðèòåëüíî ïîäàâ áóòïèí îò àäàïòåðà Openport 2.0 íà 11 êîíòàêò êëîäêè OBDII.

Ïåðåä çàãðóçêîé òþíèíãîâûõ ïðîøèâîê Pajero_IV íå çàáûâàéòå ïåðåíîñèòü êîä ñèíõðîíèçàöèè èììî èç ñ÷èòàííîé,2 áàéòà ïî àäðåñó 3FFCE

Êàëèáðîâêè ledokol.


ÑÏÈÑÎÊ ÔÀÉËÎÂ Â ÀÐÕÈÂÅ:

— 2017_Mitsubishi XL
— 2017_Mitsubishi XL
——— Mitsubishi XL
————— ASX
——————— 1.6
————————— SM5664
———————————— SM5664_L.bin
———————————— SM5664_L_å2.bin
————————— SM5665
———————————— SM5665_L.bin
———————————— SM5665_L2_e2.bin
————————— SM5846
———————————— SM5846_03_L.bin
———————————— SM5846_03_L_e2.bin
——————— 1.8
————————— SM5732_01_ASX_1.8L_CVT
———————————— SM5732_01_L3_e2.bin
————————— SM5799_04_ASX_1.8L_CVT
———————————— SM5799_04_L3_e2.bin
————————— SM5988_03_ASX_1.8L_CVT
———————————— SM5988_03_L3_e2.bin
——————— 2.0
————————— SM5602_09_ASX_2.0L_CVT
———————————— SM5602_09_L4_e2.bin
————————— SM5736_07_ASX_2.0L_CVT
———————————— SM5736_07_L.bin
————————— SM5774_05_ASX_2.0L_CVT
———————————— SM5774_05_L3_e2.bin
————————— SM5992_03_ASX_2.0L_CVT
———————————— SM5992_03_L3_e2.bin
————— Delica
——————— SM5335
—————————— SM5335_01.bin
—————————— SM5335_01_L2.bin
—————————— SM5335_01_L2_å2.bin
——————— SM5650
—————————— SM5650.bin
—————————— SM5650_L.bin
—————————— SM5650_L_e2.bin
————— Lancer X_1.5L
——————— SMF072_21_Lancer X, 1.5L
—————————— SMF072_21_L3_e2.bin
——————— SMF072_22_Lancer X, 1.5L
—————————— SMF072_22_L3_e2.bin
——————— SMF073_20_Lancer X, 1.5L
—————————— SMF073_20_L3_e2.bin
——————— SMF073_21_Lancer X, 1.5L
—————————— SMF073_21_L3_e2.bin
——————— SMF073_22_Lancer X, 1.5L
—————————— SMF073_22_L3_e2.bin
——————— SMF135_10_Lancer X, 1.5L
—————————— SMF135_10_L3_e2.bin
——————— SMF415_01_Lancer X, 1.5L
—————————— SMF415_01_L3_e2.bin
——————— SMF620_05_Lancer X, 1.5L
—————————— SMF620_05_L4_e2.bin
——————— SMF621_05_Lancer X, 1.5L
—————————— SMF621_05_L3_e2.bin
————— Lancer X_1.8L
——————— SM5250_10_Lancer X, 1.8L, MT, JDM
—————————— SM5250_10_L3_e2.bin
——————— SM5251_10_Lancer X, 1.8L, CVT, JDM
—————————— SM5251_10_L4_e2.bin
——————— SM5497_02_Lancer X, 1.8L, CVT, JDM
—————————— SM5497_02_L3_e2.bin
——————— SM5705_04_Lancer X, 1.8L, MT, JDM
—————————— SM5705_04_L3_e2.bin
——————— SM5706_02_Lancer X, 1.8L, CVT, JDM
—————————— SM5706_02_L3_e2.bin
——————— SM5798_04_Lancer X, 1.8L, CVT, JDM
—————————— SM5798_04_L3_e2.bin
——————— SM5995_03_Lancer X, 1.8L, MT, JDM
—————————— SM5995_03_L3_e2.bin
——————— SM5996_03_Lancer X, 1.8L, MT, JDM
—————————— SM5996_03_L3_e2.bin
————— Lancer X_2.0L
——————— SM5085_23_Lancer X, 2.0L, CVT, USDM
—————————— SM5085_23_L3_e2.bin
——————— SM5218_08_Lancer X, 2.0L, CVT, JDM
—————————— SM5218_08_L3_e2.bin
——————— SM5220_10_Lancer X, 2.0L, EDM
—————————— SM5220_10_L3_e2.bin
——————— SM5231_03_Lancer X, 2.0L, MT, JDM
—————————— SM5231_01_L3.1_e2.bin
——————— SM5232_06_Lancer X, 2.0L, CVT, 4WD, JDM
—————————— SM5232_06_L3_e2.bin
——————— SM5433_01_Lancer X, 2.0L, MT, JDM
—————————— SM5433_01_L3_e2.bin
——————— SM5601_13_Lancer X, 2.0L, MT, JDM
—————————— SM5601_13_L3_e2.bin
——————— SM5797_04_Lancer X, 2.0L, MT, JDM
—————————— SM5797_04_L3_e2.bin
————— Outlander XL
——————— SM5029_20_Outlander XL, 3.0L, AÒ
—————————— SM5029_20_L3_e2.bin
——————— SM5142_09_Outlander XL, 2.4L, MT
—————————— SM5142_09_L4_e2.bin
——————— SM5162_05_Outlander XL, 3.0L_CVT
—————————— SM5162_05_L3_e2.bin
——————— SM5193_09_Outlander XL, 2.4L,CVT
—————————— SM5193_09_L3_e2.bin
——————— SM5198_09_Outlander XL, 3.0L AT
—————————— SM5198_L3_e2.bin
——————— SM5201_11_Outlander XL, 3.0L, AÒ
—————————— SM5201_11_L3_e2.bin
——————— SM5228_05_Outlander XL, 2.4L,CVT
—————————— SM5228_05_L3_e2.bin
——————— SM5607_01_Outlander XL, 2.0L, MT
—————————— SM5607_01_L3_e2.bin
——————— SM5608_01_Outlander_XL_2.0L_CVT
—————————— SM5608_01_L3_e2.bin
——————— SM5701_05_Outlander XL, 2.4L, CVT
—————————— SM5701_05_L4_E2.bin
——————— SM5711_04_Outlander XL, 2.0L MT
—————————— SM5711_04_L3_e2.bin
——————— SM5712_04_Outlander XL, 2.0L CVT
—————————— SM5712_04_L3_e2.bin
——————— SM5778_02_Outlander XL, 3.0L, AÒ
—————————— SM5778_02_L3_e2.bin
————— Pajero Sport
——————— 3.0L
————————— ÌÒ
——————————— SM5470
—————————————— SM5470_09_L.bin
—————————————— SM5470_09_L_e2.bin
——————————— SM5713
—————————————— SM5713.bin
—————————————— SM5713_L.bin
——————————— SM5770
—————————————— SM5770_L2.bin
— 2017_new Mitsubishi
— ledokol_new Mitsubishi
——— MH8104F
————— Lancer X_1.6
——————— SM5828_04_AT
—————————— SM5828_L3.bin
——————— SM5829_04_MT
—————————— SM5829.xml
—————————— SM5829_L.bin
—————————— SM5829_L3_e2.bin
————— Lancer X_Ralliart
———————— SM5361_L.bin
———————— SM5361_L_e2.bin
——— MH8202F
————— Outlander
——————— JMC489_2.4_ÌÒ
—————————— JMC489_L5_e2.bin
—————————— JMC489_L_e2.bin
——————— JMC866_2.4_ÌÒ
—————————— JMC866.xml
—————————— JMC866_L2_e2.bin
————— Pajero_Sport
———————— JMC011_L.bin
———————— JMC011_L_e2.bin
——— MH8301F
————— Carisma
———————— MR560714 AT_L_e2.bin
————— Cedia
———————— 593696_L.bin
————— Montero Sport
——————— 360758
—————————— MD360758_L3.bin
——————— 578176
—————————— 578176_L.bin
—————————— 578176_L_e2.bin
——— MH8302F
————— Colt
———————— JM4601_L.bin
————— Outlander
——————— JMC489_2.4L, ÌÒ
—————————— JMC489_L_e2.bin
————— Pajero_Sport
——————— 60A297
—————————— 60A297_L.bin
——— MH8304F
————— Galant
——————— 2.4L
————————— 31A307_AT
———————————— 31A307.xml
———————————— 31A307_L.bin
———————————— 31A307_L_e2.bin
————————— 31A551_AT
———————————— 31A551.xml
———————————— 31A551_L.bin
———————————— 31A551_L_e2.bin
————— Grandis
——————— 171172
—————————— 171172_L_e2.bin
——————— 31A136
—————————— 31A136.xml
—————————— 31A136_L_e2.bin
————— Outlander
——————— 31A232
—————————— 31A232.xml
—————————— 31A232_L.bin
—————————— 31A232_L7_å2.bin
——————— 60A086
—————————— 60A086.xml
—————————— 60A086_L.bin
—————————— 60A086_L3_e2.bin
——————— 60A129
—————————— 60A129.xml
—————————— 60A129_L.bin
—————————— 60A129_L2_e2.bin
————— Pajero_IV
——————— 3.0L
————————— 31A242_AT
———————————— 31A242.xml
———————————— 31A242_L.bin
———————————— 31A242_L5_e2.bin
————————— 31A527_AT
———————————— 31A527.xml
———————————— 31A527_L.bin
———————————— 31A527_L2_arab.bin
————————— 31A528_ÀÒ
———————————— 31A528.xml
———————————— 31A528_L.bin
———————————— 31A528_L_e2.bin
————————— 31A702_AT_ÎÀÝ
———————————— 31A702.xml
———————————— 31A702_L.bin
————————— 31A976_AT
———————————— 31A976.xml
———————————— 31A976_L.bin
———————————— 31A976_L2_e2.bin
————————— 31B044_AT
———————————— 31B044.xml
———————————— 31B044_L.bin
———————————— 31B044_L_e2.bin
————————— 31B170_AT
———————————— 31B170.xml
———————————— 31B170_L.bin
———————————— 31B170_L8.bin
————————— 31B414_AT
———————————— 31B414_L.bin
———————————— 31B414_L2_e2.bin
——————— 3.8L
————————— 31A238_AT
———————————— 31A238.xml
———————————— 31A238_L.bin
———————————— 31A238_L4_e2.bin
————————— 31A529_AT
———————————— 31A529.xml
———————————— 31A529_L.bin
———————————— 31A529_L_e2.bin
————————— 31B037_ÀÒ
———————————— 31B037_L2_e2.bin
———————————— 31B037_L_e2.bin
——— MH8305F
————— galant
———————— MR578505_L.bin
———————— MR578505_L_å2.bin
————— Lancer 9_1.5
———————— 132933_L_å2.bin
————— Outlander_2.4_ÀÒ
——————— 122009
—————————— 122009_L.bin
—————————— 122009_L_e2.bin
——————— 122010
—————————— 122010_L.bin
—————————— 122010_L_e2.bin
—————————— New Mitsubishi.rtf
——— SH72531
————— ASX
——————— 1.6
————————— ZM1094
———————————— ZM1094_L.bin
———————————— ZM1094_L_e2.bin
——————— 1.8
————————— ZM1050_CVT
———————————— ZM1050_L.bin
———————————— ZM1050_L_e2.bin
————————— ZM1126_CVT
———————————— ZM1126_L_e2.bin
————————— ZM1128_CVT
———————————— ZM1128_L.bin
———————————— ZM1128_L_e2.bin
——————— 2.0
—————————— ZM1054.bin
—————————— ZM1054_L_e2.bin
————— Outlander III
——————— SM1908
—————————— SM1908_L4.bin
—————————— SM1908_L4_å2.bin
——————— SM1910
—————————— SM1910_L3.bin
—————————— SM1910_L3_e2.bin
——————— ZM1013
—————————— ZM1013_L.bin
—————————— ZM1013_L_e2.bin
——————— ZM1025
—————————— ZM1025_L.bin
—————————— ZM1025_L2_e2.bin
——————— ZM1300
—————————— ZM1300_L.bin
—————————— ZM1300_L2_e2.bin
——————— ZM1301
—————————— ZM1301_L.bin
—————————— ZM1301_L_e2.bin
——————— ZM1304
—————————— ZM1304_L.bin
—————————— ZM1304_L_e2.bin
——————— ZM1323
—————————— ZM1323_L.bin
—————————— ZM1323_L2_e2.bin
——————— ZM1324
—————————— ZM1324_L2.bin
—————————— ZM1324_L2_e2.bin
——————— ZM1325
—————————— ZM1325_L.bin
—————————— ZM1325_L_å2.bin
——————— ZM1370
—————————— ZM1370_L.bin
—————————— ZM1370_L_e2.bin
——————— ZM1371
—————————— ZM1371_L.bin
—————————— ZM1371_L_e2.bin
————— Pajero_Sport
——————— ZM1252
—————————— ZM1252_L.bin
—————————— ZM1252_L_e2.bin
—————————— ñèíõðà.jpg
— 2017_SH7052,7055
— ledokol_SH7052,7055
——— Lancer_IX
————— 1.3
——————— ÀÒ
—————————— 8362_01_L.bin
——————— ÌÒ
—————————— 9311_20_L.bin
—————————— 9311_20_L_e2.bin
————— 1.5
———————— 31A249_L.bin
———————— 31A249_L2_å2.bin
————— 1.6
——————— ÀÒ
————————— 8312_19
———————————— 8312_19_L.bin
———————————— 8312_19_L_e2.bin
————————— 8559_02
———————————— 8559_02_L.bin
———————————— 8559_02_L_å2.bin
——————— ÌÒ
————————— 9327_17
———————————— 9327_17_L4_e2.bin
————————— 9327_19
———————————— 9327_19_L.bin
———————————— 9327_19_L2_e2.bin
————— 2.0
——————— ÀÒ
—————————— 8023_06_L.bin
—————————— 8023_06_L_e2.bin
——————— ÌÒ
—————————— 9293_12_L.bin
—————————— 9293_12_L_e2.bin
—————————— Lancer_IX.txt
——— Outlander
————— JM9261_07_2.0L, ÌÒ
———————— 9261_07_L.bin
———————— 9261_07_L_e2.bin
————— JM9695_06_2.0L, ÌÒ
———————— JM9695_06_L.bin
———————— JM9695_06_L_e2.bin
———————— ñèíõðà.jpg

ÑÊÀ×ÀÒÜ ÀÐÕÈÂ È ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ ÑÏÈÑÎÊ ÏÐÎØÈÂÎÊ ÌÎÆÍÎ ÍÈÆÅ:
Ññûëêà íà ñêà÷èâàíèå: New_Mitsubishi_Mitsubishi_Õ_Mitsubishi_IX_10.05.17_Ledokol.rar
Öåíà: 1500 ðóá.
Ïàðîëü ê àðõèâó: (ïàðîëü äîñòóïåí ïîñëå îïëàòû)
Ââåäèòå E-mail:
(íà íåãî áóäåò âûñëàí ïàðîëü îò àðõèâà)

(ïîñëå îïëàòû íàæìèòå "Âåðíóòüñÿ â ìàãàçèí" è íå çàáóäüòå ïðîâåðèòü ïàïêó "ÑÏÀÌ", áûâàåò ÷òî íàøè ïèñüìà ïîïàäàþò òóäà)
Ñàìîå ïðîäàâàåìîå
Íàçâàíèå òîâàðàÖåíà áåç ñêèäêèÄàòà äîáàâëåíèÿ
ÌÅ17.9.7 VAZ Remover - ïðîøèâêà äëÿ "îáíóëåíèÿ" äàííûõ èììîáèëàéçåðà â áëîêàõ Bosch ÌÅ17.9.7 "ÂÀÇ"100 ðóá.09.09.2015
Êàëüêóëÿòîðû IProg USB 2014ã.1000 ðóá.01.07.2015
OpenDiagFlasher 3.1.9.3100 ðóá.08.09.2015
Íàáîð ïðîãðàìì äëÿ ïåðåâîäà íà ñòàíäàðò Åâðî-3 (îòêë. DPF, EGR, ADBlue) äëÿ ãðóçîâûõ àâòî Ãàçåëü, Âàëäàé, Êàìàç ñ äâèãàòåëÿìè Cummins ñ ÝÁÓ Motorola CM22XX, CM2220A, CM2150E1000 ðóá.28.03.2017
Óòèëèòû äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî ïåðåíîñà êàëèáðîâîê ïðîøèâîê áîëüøèíñòâà ÝÁÓ îò Adact + ïðîãðàììû îò Motor-test22 + Áîíóñ1300 ðóá.24.05.2017
Ïðîøèâêè ÌÈÊÀÑ 12, 12.3 Ãàçåëü Next (M124152GA294170, UE1006, UE1008, UE09003, UE2011) (2018) îò GAI1000 ðóá.10.11.2018
ADS DPF, EGR, Lambda Remover (05.2017) + keygen500 ðóá.29.07.2017
Êàëüêóëÿòîð ETSmart USB: îäîìåòðû, airbag, immo, radio, engine, êîíâåðòåð US-EURO (29.04.2015)800 ðóá.21.09.2015
Ïàêåò ïðîãðàìì äëÿ ðàáîòû ñ ÈÌÌÎ (immo off) (2016)500 ðóá.28.02.2016
Ìàíóàëû ïî ðàáîòå ñ ÝÁÓ + ìàíóàëû îò ÀÄÀÊÒ (2016)500 ðóá.28.02.2016
Immo Tool 1.2 Full and Unlimited! (1.2017) - íîâûé ñîôò ïî èììî500 ðóá.02.09.2017
Ïðîãðàììà CarProg 9.21 FULL ïðîøèâêà + soft + manual + video + JLink (àïðåëü 2017)1000 ðóá.28.04.2017
Êóðñû ïî WinOLS + WinOLS + ðóñèôèêàòîð + Áàçû ïðîøèâîê + MegaPack + Damos (2016)800 ðóá.13.02.2016
Ïðîøèâêè Toyota, Lexus (2017) îò êîìàíäû Autoteams1200 ðóá.30.09.2017

Ñèñòåìà ñêèäîê

1 ïîêóïêà - 20%
2 ïîêóïêè - 35%
>=3 ïîêóïêè - 50%
Äëÿ òîãî, ÷òîáû óçíàòü âàøó ñêèäêó, ââåäèòå ñâîé email â ïîëå îïëàòû òîâàðà è ïåðåéäèòå íà ñòðàíèöó îïëàòû
  • Ïîëó÷èòü ïàðîëü íà àðõèâ ïî íîìåðó çàêàçà