Ïàðîëè îò âñåõ àðõèâîâ íà ñàéòå - 9 000 ðóá. Êóïèòü âñå ïàðîëè ê àðõèâàì ñ ïðîøèâêàìè, ïðîãðàììàìè, êóðñàìè, âèäåîêóðñàìè

Îòïðàâêà ïàðîëåé ðàáîòàåò â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå! Äîñòóïíà îïëàòà VISA/MASTERCARD, ß.Äåíüãè, WebMoney, PayPal, QIWI, Òåðìèíàëû è äðóãèå... Íà ñàéòå âû ìîæåòå êóïèòü ïðîøèâêè äëÿ àâòîìîáèëåé: Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Ford, Mercedes, Kia è äð.

  Ïðîøèâêè New Mitsubishi, Mitsubishi X, Mitsubishi IX (10 ìàÿ 2017) îò Ledokol  

ledokol_SH7052,7055

Ïðîøèâêè ñ ïîìåòêîé L-ñòàíäàðòíûå íîðìû òîêñè÷íîñòè.
Ïðîøèâêè ñ ïîìåòêîé L_å2- åâðî 2.

Ïåðåä çàãðóçêîé òþíèíãîâîé ïðîøèâêè íå çàáûâàéòå ïåðåíîñèòü ñèíõðó èç ñ÷èòàííîé,2 áàéòà ïî àäðåñó 3FFCE

New Mitsubishi

Ïðîøèâêè ñ ïîìåòêîé L-ñòàíäàðòíûå íîðìû òîêñè÷íîñòè.
Ïðîøèâêè ñ ïîìåòêîé L_å2-åâðî 2.

×òåíèå è çàãðóçêó ïðîøèâîê Lancer X_1.6,Ralliart ìîæíî ïðîèçâîäèòü ïðîãðàììîé Åcuflash ÷åðåç âêëàäêó Mitsubishi CAN Vehicles.
×òåíèå è çàãðóçêó ïðîøèâîê ïðîöåññîðà MH8304F ïðîèçâîäèòü âêëàäêîé Colt(768êá),ïðåäâàðèòåëüíî ïîäàâ áóòïèí îò àäàïòåðà Openport 2.0 íà 11 êîíòàêò êëîäêè OBDII.

Ïåðåä çàãðóçêîé òþíèíãîâûõ ïðîøèâîê Pajero_IV íå çàáûâàéòå ïåðåíîñèòü êîä ñèíõðîíèçàöèè èììî èç ñ÷èòàííîé,2 áàéòà ïî àäðåñó 3FFCE

Êàëèáðîâêè ledokol.


ÑÏÈÑÎÊ ÔÀÉËÎÂ Â ÀÐÕÈÂÅ:

— 2017_Mitsubishi XL
— 2017_Mitsubishi XL
——— Mitsubishi XL
————— ASX
——————— 1.6
————————— SM5664
———————————— SM5664_L.bin
———————————— SM5664_L_å2.bin
————————— SM5665
———————————— SM5665_L.bin
———————————— SM5665_L2_e2.bin
————————— SM5846
———————————— SM5846_03_L.bin
———————————— SM5846_03_L_e2.bin
——————— 1.8
————————— SM5732_01_ASX_1.8L_CVT
———————————— SM5732_01_L3_e2.bin
————————— SM5799_04_ASX_1.8L_CVT
———————————— SM5799_04_L3_e2.bin
————————— SM5988_03_ASX_1.8L_CVT
———————————— SM5988_03_L3_e2.bin
——————— 2.0
————————— SM5602_09_ASX_2.0L_CVT
———————————— SM5602_09_L4_e2.bin
————————— SM5736_07_ASX_2.0L_CVT
———————————— SM5736_07_L.bin
————————— SM5774_05_ASX_2.0L_CVT
———————————— SM5774_05_L3_e2.bin
————————— SM5992_03_ASX_2.0L_CVT
———————————— SM5992_03_L3_e2.bin
————— Delica
——————— SM5335
—————————— SM5335_01.bin
—————————— SM5335_01_L2.bin
—————————— SM5335_01_L2_å2.bin
——————— SM5650
—————————— SM5650.bin
—————————— SM5650_L.bin
—————————— SM5650_L_e2.bin
————— Lancer X_1.5L
——————— SMF072_21_Lancer X, 1.5L
—————————— SMF072_21_L3_e2.bin
——————— SMF072_22_Lancer X, 1.5L
—————————— SMF072_22_L3_e2.bin
——————— SMF073_20_Lancer X, 1.5L
—————————— SMF073_20_L3_e2.bin
——————— SMF073_21_Lancer X, 1.5L
—————————— SMF073_21_L3_e2.bin
——————— SMF073_22_Lancer X, 1.5L
—————————— SMF073_22_L3_e2.bin
——————— SMF135_10_Lancer X, 1.5L
—————————— SMF135_10_L3_e2.bin
——————— SMF415_01_Lancer X, 1.5L
—————————— SMF415_01_L3_e2.bin
——————— SMF620_05_Lancer X, 1.5L
—————————— SMF620_05_L4_e2.bin
——————— SMF621_05_Lancer X, 1.5L
—————————— SMF621_05_L3_e2.bin
————— Lancer X_1.8L
——————— SM5250_10_Lancer X, 1.8L, MT, JDM
—————————— SM5250_10_L3_e2.bin
——————— SM5251_10_Lancer X, 1.8L, CVT, JDM
—————————— SM5251_10_L4_e2.bin
——————— SM5497_02_Lancer X, 1.8L, CVT, JDM
—————————— SM5497_02_L3_e2.bin
——————— SM5705_04_Lancer X, 1.8L, MT, JDM
—————————— SM5705_04_L3_e2.bin
——————— SM5706_02_Lancer X, 1.8L, CVT, JDM
—————————— SM5706_02_L3_e2.bin
——————— SM5798_04_Lancer X, 1.8L, CVT, JDM
—————————— SM5798_04_L3_e2.bin
——————— SM5995_03_Lancer X, 1.8L, MT, JDM
—————————— SM5995_03_L3_e2.bin
——————— SM5996_03_Lancer X, 1.8L, MT, JDM
—————————— SM5996_03_L3_e2.bin
————— Lancer X_2.0L
——————— SM5085_23_Lancer X, 2.0L, CVT, USDM
—————————— SM5085_23_L3_e2.bin
——————— SM5218_08_Lancer X, 2.0L, CVT, JDM
—————————— SM5218_08_L3_e2.bin
——————— SM5220_10_Lancer X, 2.0L, EDM
—————————— SM5220_10_L3_e2.bin
——————— SM5231_03_Lancer X, 2.0L, MT, JDM
—————————— SM5231_01_L3.1_e2.bin
——————— SM5232_06_Lancer X, 2.0L, CVT, 4WD, JDM
—————————— SM5232_06_L3_e2.bin
——————— SM5433_01_Lancer X, 2.0L, MT, JDM
—————————— SM5433_01_L3_e2.bin
——————— SM5601_13_Lancer X, 2.0L, MT, JDM
—————————— SM5601_13_L3_e2.bin
——————— SM5797_04_Lancer X, 2.0L, MT, JDM
—————————— SM5797_04_L3_e2.bin
————— Outlander XL
——————— SM5029_20_Outlander XL, 3.0L, AÒ
—————————— SM5029_20_L3_e2.bin
——————— SM5142_09_Outlander XL, 2.4L, MT
—————————— SM5142_09_L4_e2.bin
——————— SM5162_05_Outlander XL, 3.0L_CVT
—————————— SM5162_05_L3_e2.bin
——————— SM5193_09_Outlander XL, 2.4L,CVT
—————————— SM5193_09_L3_e2.bin
——————— SM5198_09_Outlander XL, 3.0L AT
—————————— SM5198_L3_e2.bin
——————— SM5201_11_Outlander XL, 3.0L, AÒ
—————————— SM5201_11_L3_e2.bin
——————— SM5228_05_Outlander XL, 2.4L,CVT
—————————— SM5228_05_L3_e2.bin
——————— SM5607_01_Outlander XL, 2.0L, MT
—————————— SM5607_01_L3_e2.bin
——————— SM5608_01_Outlander_XL_2.0L_CVT
—————————— SM5608_01_L3_e2.bin
——————— SM5701_05_Outlander XL, 2.4L, CVT
—————————— SM5701_05_L4_E2.bin
——————— SM5711_04_Outlander XL, 2.0L MT
—————————— SM5711_04_L3_e2.bin
——————— SM5712_04_Outlander XL, 2.0L CVT
—————————— SM5712_04_L3_e2.bin
——————— SM5778_02_Outlander XL, 3.0L, AÒ
—————————— SM5778_02_L3_e2.bin
————— Pajero Sport
——————— 3.0L
————————— ÌÒ
——————————— SM5470
—————————————— SM5470_09_L.bin
—————————————— SM5470_09_L_e2.bin
——————————— SM5713
—————————————— SM5713.bin
—————————————— SM5713_L.bin
——————————— SM5770
—————————————— SM5770_L2.bin
— 2017_new Mitsubishi
— ledokol_new Mitsubishi
——— MH8104F
————— Lancer X_1.6
——————— SM5828_04_AT
—————————— SM5828_L3.bin
——————— SM5829_04_MT
—————————— SM5829.xml
—————————— SM5829_L.bin
—————————— SM5829_L3_e2.bin
————— Lancer X_Ralliart
———————— SM5361_L.bin
———————— SM5361_L_e2.bin
——— MH8202F
————— Outlander
——————— JMC489_2.4_ÌÒ
—————————— JMC489_L5_e2.bin
—————————— JMC489_L_e2.bin
——————— JMC866_2.4_ÌÒ
—————————— JMC866.xml
—————————— JMC866_L2_e2.bin
————— Pajero_Sport
———————— JMC011_L.bin
———————— JMC011_L_e2.bin
——— MH8301F
————— Carisma
———————— MR560714 AT_L_e2.bin
————— Cedia
———————— 593696_L.bin
————— Montero Sport
——————— 360758
—————————— MD360758_L3.bin
——————— 578176
—————————— 578176_L.bin
—————————— 578176_L_e2.bin
——— MH8302F
————— Colt
———————— JM4601_L.bin
————— Outlander
——————— JMC489_2.4L, ÌÒ
—————————— JMC489_L_e2.bin
————— Pajero_Sport
——————— 60A297
—————————— 60A297_L.bin
——— MH8304F
————— Galant
——————— 2.4L
————————— 31A307_AT
———————————— 31A307.xml
———————————— 31A307_L.bin
———————————— 31A307_L_e2.bin
————————— 31A551_AT
———————————— 31A551.xml
———————————— 31A551_L.bin
———————————— 31A551_L_e2.bin
————— Grandis
——————— 171172
—————————— 171172_L_e2.bin
——————— 31A136
—————————— 31A136.xml
—————————— 31A136_L_e2.bin
————— Outlander
——————— 31A232
—————————— 31A232.xml
—————————— 31A232_L.bin
—————————— 31A232_L7_å2.bin
——————— 60A086
—————————— 60A086.xml
—————————— 60A086_L.bin
—————————— 60A086_L3_e2.bin
——————— 60A129
—————————— 60A129.xml
—————————— 60A129_L.bin
—————————— 60A129_L2_e2.bin
————— Pajero_IV
——————— 3.0L
————————— 31A242_AT
———————————— 31A242.xml
———————————— 31A242_L.bin
———————————— 31A242_L5_e2.bin
————————— 31A527_AT
———————————— 31A527.xml
———————————— 31A527_L.bin
———————————— 31A527_L2_arab.bin
————————— 31A528_ÀÒ
———————————— 31A528.xml
———————————— 31A528_L.bin
———————————— 31A528_L_e2.bin
————————— 31A702_AT_ÎÀÝ
———————————— 31A702.xml
———————————— 31A702_L.bin
————————— 31A976_AT
———————————— 31A976.xml
———————————— 31A976_L.bin
———————————— 31A976_L2_e2.bin
————————— 31B044_AT
———————————— 31B044.xml
———————————— 31B044_L.bin
———————————— 31B044_L_e2.bin
————————— 31B170_AT
———————————— 31B170.xml
———————————— 31B170_L.bin
———————————— 31B170_L8.bin
————————— 31B414_AT
———————————— 31B414_L.bin
———————————— 31B414_L2_e2.bin
——————— 3.8L
————————— 31A238_AT
———————————— 31A238.xml
———————————— 31A238_L.bin
———————————— 31A238_L4_e2.bin
————————— 31A529_AT
———————————— 31A529.xml
———————————— 31A529_L.bin
———————————— 31A529_L_e2.bin
————————— 31B037_ÀÒ
———————————— 31B037_L2_e2.bin
———————————— 31B037_L_e2.bin
——— MH8305F
————— galant
———————— MR578505_L.bin
———————— MR578505_L_å2.bin
————— Lancer 9_1.5
———————— 132933_L_å2.bin
————— Outlander_2.4_ÀÒ
——————— 122009
—————————— 122009_L.bin
—————————— 122009_L_e2.bin
——————— 122010
—————————— 122010_L.bin
—————————— 122010_L_e2.bin
—————————— New Mitsubishi.rtf
——— SH72531
————— ASX
——————— 1.6
————————— ZM1094
———————————— ZM1094_L.bin
———————————— ZM1094_L_e2.bin
——————— 1.8
————————— ZM1050_CVT
———————————— ZM1050_L.bin
———————————— ZM1050_L_e2.bin
————————— ZM1126_CVT
———————————— ZM1126_L_e2.bin
————————— ZM1128_CVT
———————————— ZM1128_L.bin
———————————— ZM1128_L_e2.bin
——————— 2.0
—————————— ZM1054.bin
—————————— ZM1054_L_e2.bin
————— Outlander III
——————— SM1908
—————————— SM1908_L4.bin
—————————— SM1908_L4_å2.bin
——————— SM1910
—————————— SM1910_L3.bin
—————————— SM1910_L3_e2.bin
——————— ZM1013
—————————— ZM1013_L.bin
—————————— ZM1013_L_e2.bin
——————— ZM1025
—————————— ZM1025_L.bin
—————————— ZM1025_L2_e2.bin
——————— ZM1300
—————————— ZM1300_L.bin
—————————— ZM1300_L2_e2.bin
——————— ZM1301
—————————— ZM1301_L.bin
—————————— ZM1301_L_e2.bin
——————— ZM1304
—————————— ZM1304_L.bin
—————————— ZM1304_L_e2.bin
——————— ZM1323
—————————— ZM1323_L.bin
—————————— ZM1323_L2_e2.bin
——————— ZM1324
—————————— ZM1324_L2.bin
—————————— ZM1324_L2_e2.bin
——————— ZM1325
—————————— ZM1325_L.bin
—————————— ZM1325_L_å2.bin
——————— ZM1370
—————————— ZM1370_L.bin
—————————— ZM1370_L_e2.bin
——————— ZM1371
—————————— ZM1371_L.bin
—————————— ZM1371_L_e2.bin
————— Pajero_Sport
——————— ZM1252
—————————— ZM1252_L.bin
—————————— ZM1252_L_e2.bin
—————————— ñèíõðà.jpg
— 2017_SH7052,7055
— ledokol_SH7052,7055
——— Lancer_IX
————— 1.3
——————— ÀÒ
—————————— 8362_01_L.bin
——————— ÌÒ
—————————— 9311_20_L.bin
—————————— 9311_20_L_e2.bin
————— 1.5
———————— 31A249_L.bin
———————— 31A249_L2_å2.bin
————— 1.6
——————— ÀÒ
————————— 8312_19
———————————— 8312_19_L.bin
———————————— 8312_19_L_e2.bin
————————— 8559_02
———————————— 8559_02_L.bin
———————————— 8559_02_L_å2.bin
——————— ÌÒ
————————— 9327_17
———————————— 9327_17_L4_e2.bin
————————— 9327_19
———————————— 9327_19_L.bin
———————————— 9327_19_L2_e2.bin
————— 2.0
——————— ÀÒ
—————————— 8023_06_L.bin
—————————— 8023_06_L_e2.bin
——————— ÌÒ
—————————— 9293_12_L.bin
—————————— 9293_12_L_e2.bin
—————————— Lancer_IX.txt
——— Outlander
————— JM9261_07_2.0L, ÌÒ
———————— 9261_07_L.bin
———————— 9261_07_L_e2.bin
————— JM9695_06_2.0L, ÌÒ
———————— JM9695_06_L.bin
———————— JM9695_06_L_e2.bin
———————— ñèíõðà.jpg

ÑÊÀ×ÀÒÜ ÀÐÕÈÂ È ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ ÑÏÈÑÎÊ ÏÐÎØÈÂÎÊ ÌÎÆÍÎ ÍÈÆÅ:
Ññûëêà íà ñêà÷èâàíèå: New_Mitsubishi_Mitsubishi_Õ_Mitsubishi_IX_10.05.17_Ledokol.rar
Öåíà: 1500 ðóá.
Ïàðîëü ê àðõèâó: (ïàðîëü äîñòóïåí ïîñëå îïëàòû)
Ââåäèòå E-mail:
(íà íåãî áóäåò âûñëàí ïàðîëü îò àðõèâà)

(ïîñëå îïëàòû íàæìèòå "Âåðíóòüñÿ â ìàãàçèí" è íå çàáóäüòå ïðîâåðèòü ïàïêó "ÑÏÀÌ", áûâàåò ÷òî íàøè ïèñüìà ïîïàäàþò òóäà)
Ñàìîå ïðîäàâàåìîå
Íàçâàíèå òîâàðàÖåíà áåç ñêèäêèÄàòà äîáàâëåíèÿ
ÌÅ17.9.7 VAZ Remover - ïðîøèâêà äëÿ "îáíóëåíèÿ" äàííûõ èììîáèëàéçåðà â áëîêàõ Bosch ÌÅ17.9.7 "ÂÀÇ"100 ðóá.09.09.2015
Êàëüêóëÿòîðû IProg USB 2014ã.1000 ðóá.01.07.2015
OpenDiagFlasher 3.1.9.3100 ðóá.08.09.2015
Ïðîøèâêè ÌÈÊÀÑ 12, 12.3 Ãàçåëü Next (M124152GA294170, UE1006, UE1008, UE09003, UE2011) (2018) îò GAI1000 ðóá.10.11.2018
Íàáîð ïðîãðàìì äëÿ ïåðåâîäà íà ñòàíäàðò Åâðî-3 (îòêë. DPF, EGR, ADBlue) äëÿ ãðóçîâûõ àâòî Ãàçåëü, Âàëäàé, Êàìàç ñ äâèãàòåëÿìè Cummins ñ ÝÁÓ Motorola CM22XX, CM2220A, CM2150E1000 ðóá.28.03.2017
Óòèëèòû äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî ïåðåíîñà êàëèáðîâîê ïðîøèâîê áîëüøèíñòâà ÝÁÓ îò Adact + ïðîãðàììû îò Motor-test22 + Áîíóñ1300 ðóá.24.05.2017
ADS DPF, EGR, Lambda Remover (05.2017) + keygen500 ðóá.29.07.2017
Êàëüêóëÿòîð ETSmart USB: îäîìåòðû, airbag, immo, radio, engine, êîíâåðòåð US-EURO (29.04.2015)800 ðóá.21.09.2015
Ïàêåò ïðîãðàìì äëÿ ðàáîòû ñ ÈÌÌÎ (immo off) (2016)500 ðóá.28.02.2016
Ìàíóàëû ïî ðàáîòå ñ ÝÁÓ + ìàíóàëû îò ÀÄÀÊÒ (2016)500 ðóá.28.02.2016
Immo Tool 1.2 Full and Unlimited! (1.2017) - íîâûé ñîôò ïî èììî500 ðóá.02.09.2017
Ïðîãðàììà CarProg 9.21 FULL ïðîøèâêà + soft + manual + video + JLink (àïðåëü 2017)1000 ðóá.28.04.2017
Ïðîøèâêè Toyota, Lexus (2017) îò êîìàíäû Autoteams1200 ðóá.30.09.2017
Êóðñû ïî WinOLS + WinOLS + ðóñèôèêàòîð + Áàçû ïðîøèâîê + MegaPack + Damos (2016)800 ðóá.13.02.2016

Ñèñòåìà ñêèäîê

1 ïîêóïêà - 20%
2 ïîêóïêè - 35%
>=3 ïîêóïêè - 50%
Äëÿ òîãî, ÷òîáû óçíàòü âàøó ñêèäêó, ââåäèòå ñâîé email â ïîëå îïëàòû òîâàðà è ïåðåéäèòå íà ñòðàíèöó îïëàòû
  • Ïîëó÷èòü ïàðîëü íà àðõèâ ïî íîìåðó çàêàçà