Ïàðîëè îò âñåõ àðõèâîâ íà ñàéòå - 9 000 ðóá. Êóïèòü âñå ïàðîëè ê àðõèâàì ñ ïðîøèâêàìè, ïðîãðàììàìè, êóðñàìè, âèäåîêóðñàìè

Îòïðàâêà ïàðîëåé ðàáîòàåò â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå! Äîñòóïíà îïëàòà VISA/MASTERCARD, ß.Äåíüãè, WebMoney, PayPal, QIWI, Òåðìèíàëû è äðóãèå... Íà ñàéòå âû ìîæåòå êóïèòü ïðîøèâêè äëÿ àâòîìîáèëåé: Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Ford, Mercedes, Kia è äð.

  Ïðîøèâêè ñ ÝÁÓ Siemens Simos 3.x, Simos 7.x, ÝÁÓ Magnetti Marelli 7GV äëÿ àâòîìîáèëåé: Volkswagen (Golf, Polo, Bora, Transporter, Sedan, Jetta), Skoda (Octavia, Fabia, Rapid, Roomster), Audi (A3, A4) îò Armeev 2015ã.  

Äëÿ ÝÁÓ Siemens Simos 3.x, Simos 7.x àâòîìîáèëåé Volkswagen (Golf, Polo, Bora, Transporter), Skoda (Octavia, Fabia), Audi (A3, A4...) ñ äâèãàòåëÿìè 1.6 (BSA, BSE, BSF, APL), à òàêæå ÝÁÓ Magnetti Marelli 7GV àâòîìîáèëåé Volkswagen (Golf, Polo, Polo Sedan, Jetta), Skoda (Fabia, Rapid, Roomster) ñ äâèãàòåëÿìè 1.6 (CFNA, CFNB, CLRA).
 ïðîøèâêàõ èçìåíåíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî êàëèáðîâîê (E-GAS, ìîìåíòíàÿ ìîäåëü, ÓÎÇ è òîïëèâîïîäà÷à â ðàçëè÷íûõ ðåæèìàõ) ÷òî
ñóùåñòâåííî óëó÷øåëî äèíàìè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè, îáåñïå÷åí ñòàáèëüíûé ïðèðîñò ìîìåíòà ñ 1500 äî 4500 îáîðîòîâ à òàê æå ïðèðîñò ìîùíîñòè äî 15 ë.ñ.
Äëÿ âñåõ âåðñèé ÏÎ, äîñòóïíû êàëèáðîâêè ïîä íîðìû òîêñè÷íîñòè Åâðî-2.

ÑÏÈÑÎÊ ÏÐÎØÈÂÎÊ Â ÀÐÕÈÂÅ:

— Simos
——— Simos 3.x
————— Audi
——————— A3
————————— 5WP40154_CAS33043_06A906033BE_4583
———————————— 5WP40154_CAS33043_06A906033BE_4583_MOD.bin
———————————— 5WP40154_CAS33043_06A906033BE_4583_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40154_CAS33043_06A906033BE_4583_Original.bin
——————— A4
————————— 5WP40170_CAS34039_8E0906018AH_0002
———————————— 5WP40170_CAS34039_8E0906018AH_0002_MOD.bin
———————————— 5WP40170_CAS34039_8E0906018AH_0002_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40170_CAS34039_8E0906018AH_0002_Original.bin
————— Skoda
——————— Fabia
————————— 5WP40060_CAS3D043_03D906032A_1501
———————————— 5WP40060_CAS3D043_03D906032A_1501_MOD.bin
———————————— 5WP40060_CAS3D043_03D906032A_1501_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40060_CAS3D043_03D906032A_1501_Original.bin
————————— 5WP40120_CAS3E044_03E906033A_4672
———————————— 5WP40120_CAS3E044_03E906033A_4672_MOD.bin
———————————— 5WP40120_CAS3E044_03E906033A_4672_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40120_CAS3E044_03E906033A_4672_Original.bin
————————— 5WP40120_CAS3E044_03E906033A_5329
———————————— 5WP40120_CAS3E044_03E906033A_5329_MOD.bin
———————————— 5WP40120_CAS3E044_03E906033A_5329_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40120_CAS3E044_03E906033A_5329_Original.bin
————————— 5WP40179_CAS3A035_047906033H_SJ4G
———————————— 5WP40179_CAS3A035_047906033H_SJ4G_MOD.bin
———————————— 5WP40179_CAS3A035_047906033H_SJ4G_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40179_CAS3A035_047906033H_SJ4G_Original.bin
———————————— 5WP40179_CAS3A035_047906033H__SJ4G_MOD.bin
———————————— 5WP40179_CAS3A035_047906033H__SJ4G_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40179_CAS3A035_047906033H__SJ4G_Original.bin
————————— 5WP44191_CAS3A035_047906032C_SJ04
———————————— 5WP44191_CAS3A035_047906032C_SJ04_MOD.bin
———————————— 5WP44191_CAS3A035_047906032C_SJ04_MOD_E2.bin
———————————— 5WP44191_CAS3A035_047906032C_SJ04_Original.bin
———————————— 5WP44191_CAS3A035_047906032C__SJ04_MOD.bin
———————————— 5WP44191_CAS3A035_047906032C__SJ04_MOD_E2.bin
———————————— 5WP44191_CAS3A035_047906032C__SJ04_Original.bin
————————— 5WP44197_CAS3B035_047906033D_SJ31
———————————— 5WP44197_CAS3B035_047906033D_SJ31_MOD.bin
———————————— 5WP44197_CAS3B035_047906033D_SJ31_MOD_E2.bin
———————————— 5WP44197_CAS3B035_047906033D_SJ31_Original.bin
———————————— 5WP44197_CAS3B035_047906033D__SJ31_MOD.bin
———————————— 5WP44197_CAS3B035_047906033D__SJ31_MOD_E2.bin
———————————— 5WP44197_CAS3B035_047906033D__SJ31_Original.bin
————————— 5WP44197_CAS3B035_047906033_SJ49
———————————— 5WP44197_CAS3B035_047906033_SJ49_MOD.bin
———————————— 5WP44197_CAS3B035_047906033_SJ49_MOD_E2.bin
———————————— 5WP44197_CAS3B035_047906033_SJ49_Original.bin
———————————— 5WP44197_CAS3B035_047906033___SJ49_MOD.bin
———————————— 5WP44197_CAS3B035_047906033___SJ49_MOD_E2.bin
———————————— 5WP44197_CAS3B035_047906033___SJ49_Original.bin
————————— 5WP44200_CAS3B035_047906033G_5201
———————————— 5WP44200_CAS3B035_047906033G_5201_MOD.bin
———————————— 5WP44200_CAS3B035_047906033G_5201_MOD_E2.bin
———————————— 5WP44200_CAS3B035_047906033G_5201_Original.bin
———————————— 5WP44200_CAS3B035_047906033G__5201_MOD.bin
———————————— 5WP44200_CAS3B035_047906033G__5201_MOD_E2.bin
———————————— 5WP44200_CAS3B035_047906033G__5201_Original.bin
————————— 5WP44200_CAS3B035_047906033_SJ49
———————————— 5WP44200_CAS3B035_047906033_SJ49_MOD.bin
———————————— 5WP44200_CAS3B035_047906033_SJ49_MOD_E2.bin
———————————— 5WP44200_CAS3B035_047906033_SJ49_Original.bin
———————————— 5WP44200_CAS3B035_047906033___SJ49_MOD.bin
———————————— 5WP44200_CAS3B035_047906033___SJ49_MOD_E2.bin
———————————— 5WP44200_CAS3B035_047906033___SJ49_Original.bin
————————— 5WP44202_CAS3A035_047906033E_SJ34
———————————— 5WP44202_CAS3A035_047906033E_SJ34_MOD.bin
———————————— 5WP44202_CAS3A035_047906033E_SJ34_MOD_E2.bin
———————————— 5WP44202_CAS3A035_047906033E_SJ34_Original.bin
———————————— 5WP44202_CAS3A035_047906033E__SJ34_MOD.bin
———————————— 5WP44202_CAS3A035_047906033E__SJ34_MOD_E2.bin
———————————— 5WP44202_CAS3A035_047906033E__SJ34_Original.bin
————————— 5WP44202_CAS3A035_047906033K_SJ36
———————————— 5WP44202_CAS3A035_047906033K_SJ36_MOD.bin
———————————— 5WP44202_CAS3A035_047906033K_SJ36_MOD_E2.bin
———————————— 5WP44202_CAS3A035_047906033K_SJ36_Original.bin
———————————— 5WP44202_CAS3A035_047906033K__SJ36_MOD.bin
———————————— 5WP44202_CAS3A035_047906033K__SJ36_MOD_E2.bin
———————————— 5WP44202_CAS3A035_047906033K__SJ36_Original.bin
————————— 5WP44223_CAS3G045_03E906033AB_7002
———————————— 5WP44223_CAS3G045_03E906033AB_7002_MOD.bin
———————————— 5WP44223_CAS3G045_03E906033AB_7002_MOD_E2.bin
———————————— 5WP44223_CAS3G045_03E906033AB_7002_Original.bin
————————— 5WP44307_CAS3E044_03E906033J_5331
———————————— 5WP44307_CAS3E044_03E906033J_5331_MOD.bin
———————————— 5WP44307_CAS3E044_03E906033J_5331_MOD_E2.bin
———————————— 5WP44307_CAS3E044_03E906033J_5331_Original.bin
———————————— 5WP44307_CAS3E044_03E906033J__5331_MOD.bin
———————————— 5WP44307_CAS3E044_03E906033J__5331_MOD_E2.bin
———————————— 5WP44307_CAS3E044_03E906033J__5331_Original.bin
——————— Octavia
————————— 5WP40159_CAS33043_06A906033BK_9803
———————————— 5WP40159_CAS33043_06A906033BK_9803_MOD.bin
———————————— 5WP40159_CAS33043_06A906033BK_9803_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40159_CAS33043_06A906033BK_9803_Original.bin
————————— 5WP44232_CAS33043_06A906033DM_7290
———————————— 5WP44232_CAS33043_06A906033DM_7290_MOD.bin
———————————— 5WP44232_CAS33043_06A906033DM_7290_MOD_E2.bin
———————————— 5WP44232_CAS33043_06A906033DM_7290_Original.bin
————— VW
——————— Bora
————————— 5WP40137_CAS33042_06A906033AQ_4082
———————————— 5WP40137_CAS33042_06A906033AQ_4082_MOD.bin
———————————— 5WP40137_CAS33042_06A906033AQ_4082_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40137_CAS33042_06A906033AQ_4082_Original.bin
————————— 5WP40193_CAS33043_06A906033BN_4667
———————————— 5WP40193_CAS33043_06A906033BN_4667_MOD.bin
———————————— 5WP40193_CAS33043_06A906033BN_4667_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40193_CAS33043_06A906033BN_4667_Original.bin
——————— Golf
————————— 5WP40041_CAS33038_06A906033L_3466
———————————— 5WP40041_CAS33038_06A906033L_3466_MOD.bin
———————————— 5WP40041_CAS33038_06A906033L_3466_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40041_CAS33038_06A906033L_3466_Original.bin
———————————— 5WP40041_CAS33038_06A906033L__3466_MOD.bin
———————————— 5WP40041_CAS33038_06A906033L__3466_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40041_CAS33038_06A906033L__3466_Original.bin
————————— 5WP40135_CAS33042_06A906033AF_4083
———————————— 5WP40135_CAS33042_06A906033AF_4083_MOD.bin
———————————— 5WP40135_CAS33042_06A906033AF_4083_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40135_CAS33042_06A906033AF_4083_Original.bin
————————— 5WP40253_CAS33043_06A906033DK_5790
———————————— 5WP40253_CAS33043_06A906033DK_5790_MOD.bin
———————————— 5WP40253_CAS33043_06A906033DK_5790_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40253_CAS33043_06A906033DK_5790_MOD_E2_EGR_off.bin
———————————— 5WP40253_CAS33043_06A906033DK_5790_Original.bin
————————— 5WP43307_CAS3C038_036906033_3551
———————————— 5WP43307_CAS3C038_036906033_3551_MOD.bin
———————————— 5WP43307_CAS3C038_036906033_3551_MOD_E2.bin
———————————— 5WP43307_CAS3C038_036906033_3551_Original.bin
——————— Passat
————————— 5WP40035_CAS34038_3B0906018F_0002
———————————— 5WP40035_CAS34038_3B0906018F_0002_MOD.bin
———————————— 5WP40035_CAS34038_3B0906018F_0002_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40035_CAS34038_3B0906018F_0002_Original.bin
———————————— 5WP40035_CAS34038_3B0906018F__0002_MOD.bin
———————————— 5WP40035_CAS34038_3B0906018F__0002_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40035_CAS34038_3B0906018F__0002_Original.bin
————————— 5WP40108_CAS34039_06B906033T_4001
———————————— 5WP40108_CAS34039_06B906033T_4001_MOD.bin
———————————— 5WP40108_CAS34039_06B906033T_4001_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40108_CAS34039_06B906033T_4001_Original.bin
———————————— 5WP40108_CAS34039_06B906033T__4001_MOD.bin
———————————— 5WP40108_CAS34039_06B906033T__4001_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40108_CAS34039_06B906033T__4001_Original.bin
————————— 5WP40131_CAS34039_06B906033AD_4060
———————————— 5WP40131_CAS34039_06B906033AD_4060_MOD.bin
———————————— 5WP40131_CAS34039_06B906033AD_4060_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40131_CAS34039_06B906033AD_4060_Original.bin
————————— 5WP40133_CAS34039_06B906033AC_4059
———————————— 5WP40133_CAS34039_06B906033AC_4059_MOD.bin
———————————— 5WP40133_CAS34039_06B906033AC_4059_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40133_CAS34039_06B906033AC_4059_Original.bin
————————— 5WP40140_CAS34039_3B0906018L_0002
———————————— 5WP40140_CAS34039_3B0906018L_0002_MOD.bin
———————————— 5WP40140_CAS34039_3B0906018L_0002_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40140_CAS34039_3B0906018L_0002_Original.bin
———————————— 5WP40140_CAS34039_3B0906018L__0002_MOD.bin
———————————— 5WP40140_CAS34039_3B0906018L__0002_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40140_CAS34039_3B0906018L__0002_Original.bin
————————— 5WP43311_CAS34032_3B0906018_0009
———————————— 5WP43311_CAS34032_3B0906018_0009_MOD.bin
———————————— 5WP43311_CAS34032_3B0906018_0009_MOD_E2.bin
———————————— 5WP43311_CAS34032_3B0906018_0009_Original.bin
———————————— 5WP43311_CAS34032_3B0906018___0009_MOD.bin
———————————— 5WP43311_CAS34032_3B0906018___0009_MOD_E2.bin
———————————— 5WP43311_CAS34032_3B0906018___0009_Original.bin
————————— 5WP43312_CAS34032_3B0906018A_0009
———————————— 5WP43312_CAS34032_3B0906018A_0009_MOD.bin
———————————— 5WP43312_CAS34032_3B0906018A_0009_MOD_E2.bin
———————————— 5WP43312_CAS34032_3B0906018A_0009_Original.bin
———————————— 5WP43312_CAS34032_3B0906018A__0009_MOD.bin
———————————— 5WP43312_CAS34032_3B0906018A__0009_MOD_E2.bin
———————————— 5WP43312_CAS34032_3B0906018A__0009_Original.bin
——————— Polo
————————— 5WP40163_CAS3E043_03E906033_4340
———————————— 5WP40163_CAS3E043_03E906033_4340_MOD.bin
———————————— 5WP40163_CAS3E043_03E906033_4340_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40163_CAS3E043_03E906033_4340_Original.bin
————————— 5WP40298_CAS3G045_03D906033F_2509
———————————— 5WP40298_CAS3G045_03D906033F_2509_MOD.bin
———————————— 5WP40298_CAS3G045_03D906033F_2509_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40298_CAS3G045_03D906033F_2509_Original.bin
——————— Transporter
————————— 5WP40018_CAS35031_023906033_2994
———————————— 5WP40018_CAS35031_023906033_2994_MOD.bin
———————————— 5WP40018_CAS35031_023906033_2994_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40018_CAS35031_023906033_2994_Original.bin
——— Simos 7.x
————— Audi
——————— A3
————————— CAL_CAS71017_06A906033EH_7004
———————————— CAL_CAS71017_06A906033EH_7004_MOD.bin
———————————— CAL_CAS71017_06A906033EH_7004_MOD_E2.bin
———————————— CAL_CAS71017_06A906033EH_7004_Original.bin
————————— CAL_CAS71017_06A906033EK_9439
———————————— CAL_CAS71017_06A906033EK_9439_MOD.bin
———————————— CAL_CAS71017_06A906033EK_9439_MOD_E2.bin
———————————— CAL_CAS71017_06A906033EK_9439_Original.bin
————————— CAL_CAS71017_06A906033EL_7007
———————————— CAL_CAS71017_06A906033EL_7007_MOD.bin
———————————— CAL_CAS71017_06A906033EL_7007_MOD_E2.bin
———————————— CAL_CAS71017_06A906033EL_7007_Original.bin
————————— CAL_CAS71205_06A906033JM_3462
———————————— CAL_CAS71205_06A906033JM_3462_MOD.bin
———————————— CAL_CAS71205_06A906033JM_3462_MOD_E2.bin
———————————— CAL_CAS71205_06A906033JM_3462_Original.bin
————— Seat
——————— Leon
————————— 5WP40217_CAS71017_06A906033FF_7004
———————————— 5WP40217_CAS71017_06A906033FF_7004_MOD.bin
———————————— 5WP40217_CAS71017_06A906033FF_7004_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40217_CAS71017_06A906033FF_7004_Original.bin
————— Skoda
——————— Octavia
————————— 5WP40215_CAS71011_06A906033CN_8143
———————————— 5WP40215_CAS71011_06A906033CN_8143_MOD.bin
———————————— 5WP40215_CAS71011_06A906033CN_8143_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40215_CAS71011_06A906033CN_8143_Original.bin
————————— 5WP40276_CAS71017_06A906033FD_7005
———————————— 5WP40276_CAS71017_06A906033FD_7005_MOD.bin
———————————— 5WP40276_CAS71017_06A906033FD_7005_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40276_CAS71017_06A906033FD_7005_Original.bin
————————— 5WP40331_CAS71017_06A906033FD_9437
———————————— 5WP40331_CAS71017_06A906033FD_9437_MOD.bin
———————————— 5WP40331_CAS71017_06A906033FD_9437_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40331_CAS71017_06A906033FD_9437_Original.bin
————————— 5WP40349_CAS71027_06A906033GG_1025
———————————— 5WP40349_CAS71027_06A906033GG_1025_MOD.bin
———————————— 5WP40349_CAS71027_06A906033GG_1025_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40349_CAS71027_06A906033GG_1025_Original.bin
————————— 5WP40366_CAS71027_06A906033HA_1039
———————————— 5WP40366_CAS71027_06A906033HA_1039_MOD.bin
———————————— 5WP40366_CAS71027_06A906033HA_1039_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40366_CAS71027_06A906033HA_1039_Original.bin
————————— 5WP40716_CAS71027_06A906033KB_2228
———————————— 5WP40716_CAS71027_06A906033KB_2228_MOD.bin
———————————— 5WP40716_CAS71027_06A906033KB_2228_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40716_CAS71027_06A906033KB_2228_Original.bin
————————— 5WP40717_CAS71027_06A906033KE_2229
———————————— 5WP40717_CAS71027_06A906033KE_2229_MOD.bin
———————————— 5WP40717_CAS71027_06A906033KE_2229_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40717_CAS71027_06A906033KE_2229_Original.bin
————————— 5WP40718_CAS71027_06A906033KD_2230
———————————— 5WP40718_CAS71027_06A906033KD_2230_MOD.bin
———————————— 5WP40718_CAS71027_06A906033KD_2230_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40718_CAS71027_06A906033KD_2230_Original.bin
————————— CAL_CAS71011_06A906033CN_9870
———————————— CAL_CAS71011_06A906033CN_9870_MOD.bin
———————————— CAL_CAS71011_06A906033CN_9870_MOD_E2.bin
———————————— CAL_CAS71011_06A906033CN_9870_Original.bin
————— VW
——————— Caddy
————————— CAL_CAS71027_06A906033HQ_1292
———————————— CAL_CAS71027_06A906033HQ_1292_MOD.bin
———————————— CAL_CAS71027_06A906033HQ_1292_MOD_E2.bin
———————————— CAL_CAS71027_06A906033HQ_1292_Original.bin
——————— Golf
————————— 5WP40322_CAS71017_06A906033EM_9428
———————————— 5WP40322_CAS71017_06A906033EM_9428_MOD.bin
———————————— 5WP40322_CAS71017_06A906033EM_9428_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40322_CAS71017_06A906033EM_9428_Original.bin
————————— 5WP40356_CAS71027_06A906033HS_1294
———————————— 5WP40356_CAS71027_06A906033HS_1294_MOD.bin
———————————— 5WP40356_CAS71027_06A906033HS_1294_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40356_CAS71027_06A906033HS_1294_Original.bin
————————— 5WP40622_CAS71208_06A906033JF_4494
———————————— 5WP40622_CAS71208_06A906033JF_4494_MOD.bin
———————————— 5WP40622_CAS71208_06A906033JF_4494_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40622_CAS71208_06A906033JF_4494_Original.bin
————————— 5WP40873_CAS71208_06A906033NF_5469
———————————— 5WP40873_CAS71208_06A906033NF_5469_MOD.bin
———————————— 5WP40873_CAS71208_06A906033NF_5469_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40873_CAS71208_06A906033NF_5469_Original.bin
————————— 5WP40875_CAS71208_06A906033NJ_9550
———————————— 5WP40875_CAS71208_06A906033NJ_9550_MOD.bin
———————————— 5WP40875_CAS71208_06A906033NJ_9550_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40875_CAS71208_06A906033NJ_9550_Original.bin
————————— CAL_CAS71011_06A906033CD_5758
———————————— CAL_CAS71011_06A906033CD_5758_MOD.bin
———————————— CAL_CAS71011_06A906033CD_5758_MOD_E2.bin
———————————— CAL_CAS71011_06A906033CD_5758_Original.bin
————————— CAL_CAS71017_06A906033DD_9445
———————————— CAL_CAS71017_06A906033DD_9445_MOD.bin
———————————— CAL_CAS71017_06A906033DD_9445_MOD_E2.bin
———————————— CAL_CAS71017_06A906033DD_9445_Original.bin
————————— CAL_CAS71017_06A906033EN_9443
———————————— CAL_CAS71017_06A906033EN_9443_MOD.bin
———————————— CAL_CAS71017_06A906033EN_9443_MOD_E2.bin
———————————— CAL_CAS71017_06A906033EN_9443_Original.bin
————————— CAL_CAS71017_06A906033EQ_7006
———————————— CAL_CAS71017_06A906033EQ_7006_MOD.bin
———————————— CAL_CAS71017_06A906033EQ_7006_MOD_E2.bin
———————————— CAL_CAS71017_06A906033EQ_7006_Original.bin
————————— CAL_CAS71027_06A906033GM_1032
———————————— CAL_CAS71027_06A906033GM_1032_MOD.bin
———————————— CAL_CAS71027_06A906033GM_1032_MOD_E2.bin
———————————— CAL_CAS71027_06A906033GM_1032_Original.bin
————————— CAL_CAS71206_06A906033JF_3840
———————————— CAL_CAS71206_06A906033JF_3840_MOD.bin
———————————— CAL_CAS71206_06A906033JF_3840_MOD_E2.bin
———————————— CAL_CAS71206_06A906033JF_3840_Original.bin
————————— CAL_CAS71208_06A906033JF_4494
———————————— CAL_CAS71208_06A906033JF_4494_MOD.bin
———————————— CAL_CAS71208_06A906033JF_4494_MOD_E2.bin
———————————— CAL_CAS71208_06A906033JF_4494_Original.bin
————————— CAL_CAS71208_06A906033LD_4499
———————————— CAL_CAS71208_06A906033LD_4499_MOD.bin
———————————— CAL_CAS71208_06A906033LD_4499_MOD_E2.bin
———————————— CAL_CAS71208_06A906033LD_4499_Original.bin
————————— CAL_CAS71208_06A906033NF_9970
———————————— CAL_CAS71208_06A906033NF_9970_MOD.bin
———————————— CAL_CAS71208_06A906033NF_9970_MOD_E2.bin
———————————— CAL_CAS71208_06A906033NF_9970_Original.bin
——————— Jetta
————————— 5WP40352_CAS71027_06A906033GJ_1026
———————————— 5WP40352_CAS71027_06A906033GJ_1026_MOD.bin
———————————— 5WP40352_CAS71027_06A906033GJ_1026_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40352_CAS71027_06A906033GJ_1026_Original.bin
————————— 5WP40873_CAS71208_06A906033NF_9548
———————————— 5WP40873_CAS71208_06A906033NF_9548_MOD.bin
———————————— 5WP40873_CAS71208_06A906033NF_9548_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40873_CAS71208_06A906033NF_9548_Original.bin
————————— CAL_CAS71017_06A906033EM_7004
———————————— CAL_CAS71017_06A906033EM_7004_MOD.bin
———————————— CAL_CAS71017_06A906033EM_7004_MOD_E2.bin
———————————— CAL_CAS71017_06A906033EM_7004_Original.bin
————————— CAL_CAS71017_06A906033EM_8715
———————————— CAL_CAS71017_06A906033EM_8715_MOD.bin
———————————— CAL_CAS71017_06A906033EM_8715_MOD_E2.bin
———————————— CAL_CAS71017_06A906033EM_8715_Original.bin
————————— CAL_CAS71027_06A906033GH_1027
———————————— CAL_CAS71027_06A906033GH_1027_MOD.bin
———————————— CAL_CAS71027_06A906033GH_1027_MOD_E2.bin
———————————— CAL_CAS71027_06A906033GH_1027_Original.bin
————————— CAL_CAS71027_06A906033JR_2226
———————————— CAL_CAS71027_06A906033JR_2226_MOD.bin
———————————— CAL_CAS71027_06A906033JR_2226_MOD_E2.bin
———————————— CAL_CAS71027_06A906033JR_2226_Original.bin
——————— Passat
————————— 5WP40377_CAS72027_06A906033EF_1045
———————————— 5WP40377_CAS72027_06A906033EF_1045_MOD.bin
———————————— 5WP40377_CAS72027_06A906033EF_1045_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40377_CAS72027_06A906033EF_1045_Original.bin
————————— 5WP40377_CAS72027_1045_06A906033EF_1045
———————————— 5WP40377_CAS72027_1045_06A906033EF_1045_MOD2.bin
———————————— 5WP40377_CAS72027_1045_06A906033EF_1045_MOD2_E2.bin
———————————— 5WP40377_CAS72027_1045_06A906033EF_1045_Original.bin
————————— 5WP40458_CAS72018_06A906033AT_8172
———————————— 5WP40458_CAS72018_8172_06A906033AT_8172_MOD.bin
———————————— 5WP40458_CAS72018_8172_06A906033AT_8172_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40458_CAS72018_8172_06A906033AT_8172_Original.bin
————————— 5WP40458_CAS72018_06A906033AT_9600
———————————— 5WP40458_CAS72018_06A906033AT_9600_MOD.bin
———————————— 5WP40458_CAS72018_06A906033AT_9600_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40458_CAS72018_06A906033AT_9600_Original.bin
————————— 5WP40458_CAS72018_8172_06A906033AT_8172
———————————— 5WP40458_CAS72018_8172_06A906033AT_8172_MOD.bin
———————————— 5WP40458_CAS72018_8172_06A906033AT_8172_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40458_CAS72018_8172_06A906033AT_8172_Original.bin
————————— 5WP40458_CAS72018_9600_06A906033AT_9600
———————————— 5WP40458_CAS72018_9600_06A906033AT_9600_MOD.bin
———————————— 5WP40458_CAS72018_9600_06A906033AT_9600_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40458_CAS72018_9600_06A906033AT_9600_Original.bin
——————— Touran
————————— 5WP40496_CAS71027_06A906033KR_1009
———————————— 5WP40496_CAS71027_06A906033KR_1009_MOD.bin
———————————— 5WP40496_CAS71027_06A906033KR_1009_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40496_CAS71027_06A906033KR_1009_Original.bin
——— Simos 9.x
————— Skoda
——————— Fabia_2
————————— 5WP40808_CAS91010_03E906023B_1891
———————————— 5WP40808_CAS91010_03E906023B_1891_MOD.bin
———————————— 5WP40808_CAS91010_03E906023B_1891_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40808_CAS91010_03E906023B_1891_Original.bin
————————— 5WP40809_CAS91010_03E906023C_1892
———————————— 5WP40809_CAS91010_03E906023C_1892_MOD.bin
———————————— 5WP40809_CAS91010_03E906023C_1892_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40809_CAS91010_03E906023C_1892_Original.bin
————————— 5WP40846_CAS91016_03D906023_5415
———————————— 5WP40846_CAS91016_03D906023_5415_MOD.bin
———————————— 5WP40846_CAS91016_03D906023_5415_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40846_CAS91016_03D906023_5415_Original.bin
————————— 5WP40912_CAS91018_03E906023AC_5288
———————————— 5WP40912_CAS91018_03E906023AC_5288_MOD.bin
———————————— 5WP40912_CAS91018_03E906023AC_5288_MOD_E2.bin
———————————— 5WP40912_CAS91018_03E906023AC_5288_Original.bin
— VAG_MM7GV
———— Skoda_Fabia_2_1.6_AT_Marelli_MM7GV_03C906014AJ_8591_MOD.bin
———— Skoda_Fabia_2_1.6_AT_Marelli_MM7GV_03C906014AJ_8591_MOD_E2.bin
———— Skoda_Fabia_2_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014AH_7951_MOD.bin
———— Skoda_Fabia_2_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014AH_7951_MOD_E2.bin
———— Skoda_Fabia_2_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014AH_7951_Original.bin
———— Skoda_Rapid_1.6_AT_Marelli_MM7GV_03C906014FJ_6427_MOD.bin
———— Skoda_Rapid_1.6_AT_Marelli_MM7GV_03C906014FJ_6427_MOD_E2.bin
———— Skoda_Rapid_1.6_AT_Marelli_MM7GV_03C906014FJ_6427_Original.bin
———— Skoda_Rapid_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014BP_4529_MOD.bin
———— Skoda_Rapid_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014BP_4529_MOD_E2.bin
———— Skoda_Rapid_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014BP_4529_Original.bin
———— Skoda_Rapid_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014BP_6915_MOD.bin
———— Skoda_Rapid_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014BP_6915_MOD_E2.bin
———— Skoda_Rapid_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014BP_6915_Original.bin
———— Skoda_Roomster_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014AQ_7955_MOD.bin
———— Skoda_Roomster_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014AQ_7955_MOD_E2.bin
———— Skoda_Roomster_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014AQ_7955_Original.bin
———— Skodà_Fabià_2_1.6_AT_Marelli_MM7GV_03C906014AJ_8591_Original.bin
———— VW_Jetta_1.6_AT_Marelli_MM7GV_03C906014CQ_2725_MOD.bin
———— VW_Jetta_1.6_AT_Marelli_MM7GV_03C906014CQ_2725_MOD_E2.bin
———— VW_Jetta_1.6_AT_Marelli_MM7GV_03C906014CQ_2725_Original.bin
———— VW_Jetta_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014CP_2724_MOD.bin
———— VW_Jetta_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014CP_2724_MOD_E2.bin
———— VW_Jetta_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014CP_2724_Original.bin
———— VW_Jetta_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014ER_2367_MOD.bin
———— VW_Jetta_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014ER_2367_MOD_E2.bin
———— VW_Jetta_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014ER_2367_Original.bin
———— VW_Jetta_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014GK_6721_MOD.bin
———— VW_Jetta_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014GK_6721_MOD_E2.bin
———— VW_Jetta_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014GK_6721_Original.bin
———— VW_Polo_1.6_AT_Marelli_MM7GV_03C906014C_8305_MOD.bin
———— VW_Polo_1.6_AT_Marelli_MM7GV_03C906014C_8305_MOD_E2.bin
———— VW_Polo_1.6_AT_Marelli_MM7GV_03C906014C_8305_Original.bin
———— VW_Polo_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014B_8252_MOD.bin
———— VW_Polo_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014B_8252_MOD_E2.bin
———— VW_Polo_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014B_8252_Original.bin
———— VW_Polo_Sedan_1.6_AT_Marelli_MM7GV_03C906014C_5455_MOD.bin
———— VW_Polo_Sedan_1.6_AT_Marelli_MM7GV_03C906014C_5455_MOD_E2.bin
———— VW_Polo_Sedan_1.6_AT_Marelli_MM7GV_03C906014C_5455_Original.bin
———— VW_Polo_Sedan_1.6_AT_Marelli_MM7GV_03C906014C_9829_MOD.bin
———— VW_Polo_Sedan_1.6_AT_Marelli_MM7GV_03C906014C_9829_MOD_E2.bin
———— VW_Polo_Sedan_1.6_AT_Marelli_MM7GV_03C906014C_9829_Original.bin
———— VW_Polo_Sedan_1.6_AT_Marelli_MM7GV_03C906014C_9970_MOD.bin
———— VW_Polo_Sedan_1.6_AT_Marelli_MM7GV_03C906014C_9970_MOD_E2.bin
———— VW_Polo_Sedan_1.6_AT_Marelli_MM7GV_03C906014C_9970_Original.bin
———— VW_Polo_Sedan_1.6_AT_Marelli_MM7GV_03C906014E_5085_MOD.bin
———— VW_Polo_Sedan_1.6_AT_Marelli_MM7GV_03C906014E_5085_MOD_E2.bin
———— VW_Polo_Sedan_1.6_AT_Marelli_MM7GV_03C906014E_5085_Original.bin
———— VW_Polo_Sedan_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014BR_5407_MOD.bin
———— VW_Polo_Sedan_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014BR_5407_MOD_E2.bin
———— VW_Polo_Sedan_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014BR_5407_Original.bin
———— VW_Polo_Sedan_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014B_9037_MOD.bin
———— VW_Polo_Sedan_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014B_9037_MOD_E2.bin
———— VW_Polo_Sedan_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014B_9037_Original.bin
———— VW_Polo_Sedan_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014B_9062_MOD.bin
———— VW_Polo_Sedan_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014B_9062_MOD_E2.bin
———— VW_Polo_Sedan_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014B_9062_Original.bin
———— VW_Polo_Sedan_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014B_9970_MOD.bin
———— VW_Polo_Sedan_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014B_9970_MOD_E2.bin
———— VW_Polo_Sedan_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014B_9970_Original.bin
— VAG_MM7GV_HPFC
———— Skoda_Fabia_2_1.6_AT_Marelli_MM7GV_03C906014AJ_8591_MOD_E2_HPFC.bin
———— Skodà_Fabià_2_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014AH_7951_MOD_E2_HPFC.bin
———— VW_Jetta_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014GK_6721_MOD_E2_HPFC.bin
———— VW_Polo_Sedan_1.6_AT_Marelli_MM7GV_03C906014C_9970_MOD_E2_HPFC.bin
———— VW_Polo_Sedan_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014B_9970_MOD_E2_HPFC.bin

ÑÊÀ×ÀÒÜ ÀÐÕÈÂ È ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ ÑÏÈÑÎÊ ÏÐÎØÈÂÎÊ ÌÎÆÍÎ ÍÈÆÅ:
Ññûëêà íà ñêà÷èâàíèå: VAG_Armeev_2015.7z
Öåíà: 1200 ðóá.
Ïàðîëü ê àðõèâó: (ïàðîëü äîñòóïåí ïîñëå îïëàòû)
Ââåäèòå E-mail:
(íà íåãî áóäåò âûñëàí ïàðîëü îò àðõèâà)

(ïîñëå îïëàòû íàæìèòå "Âåðíóòüñÿ â ìàãàçèí" è íå çàáóäüòå ïðîâåðèòü ïàïêó "ÑÏÀÌ", áûâàåò ÷òî íàøè ïèñüìà ïîïàäàþò òóäà)
Ñàìîå ïðîäàâàåìîå
Íàçâàíèå òîâàðàÖåíà áåç ñêèäêèÄàòà äîáàâëåíèÿ
ÌÅ17.9.7 VAZ Remover - ïðîøèâêà äëÿ "îáíóëåíèÿ" äàííûõ èììîáèëàéçåðà â áëîêàõ Bosch ÌÅ17.9.7 "ÂÀÇ"100 ðóá.09.09.2015
Êàëüêóëÿòîðû IProg USB 2014ã.1000 ðóá.01.07.2015
OpenDiagFlasher 3.1.9.3100 ðóá.08.09.2015
Ïðîøèâêè ÌÈÊÀÑ 12, 12.3 Ãàçåëü Next (M124152GA294170, UE1006, UE1008, UE09003, UE2011) (2018) îò GAI1000 ðóá.10.11.2018
Íàáîð ïðîãðàìì äëÿ ïåðåâîäà íà ñòàíäàðò Åâðî-3 (îòêë. DPF, EGR, ADBlue) äëÿ ãðóçîâûõ àâòî Ãàçåëü, Âàëäàé, Êàìàç ñ äâèãàòåëÿìè Cummins ñ ÝÁÓ Motorola CM22XX, CM2220A, CM2150E1000 ðóá.28.03.2017
Óòèëèòû äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî ïåðåíîñà êàëèáðîâîê ïðîøèâîê áîëüøèíñòâà ÝÁÓ îò Adact + ïðîãðàììû îò Motor-test22 + Áîíóñ1300 ðóá.24.05.2017
ADS DPF, EGR, Lambda Remover (05.2017) + keygen500 ðóá.29.07.2017
Êàëüêóëÿòîð ETSmart USB: îäîìåòðû, airbag, immo, radio, engine, êîíâåðòåð US-EURO (29.04.2015)800 ðóá.21.09.2015
Ïàêåò ïðîãðàìì äëÿ ðàáîòû ñ ÈÌÌÎ (immo off) (2016)500 ðóá.28.02.2016
Ìàíóàëû ïî ðàáîòå ñ ÝÁÓ + ìàíóàëû îò ÀÄÀÊÒ (2016)500 ðóá.28.02.2016
Immo Tool 1.2 Full and Unlimited! (1.2017) - íîâûé ñîôò ïî èììî500 ðóá.02.09.2017
Ïðîãðàììà CarProg 9.21 FULL ïðîøèâêà + soft + manual + video + JLink (àïðåëü 2017)1000 ðóá.28.04.2017
Ïðîøèâêè Toyota, Lexus (2017) îò êîìàíäû Autoteams1200 ðóá.30.09.2017
Êóðñû ïî WinOLS + WinOLS + ðóñèôèêàòîð + Áàçû ïðîøèâîê + MegaPack + Damos (2016)800 ðóá.13.02.2016

Ñèñòåìà ñêèäîê

1 ïîêóïêà - 20%
2 ïîêóïêè - 35%
>=3 ïîêóïêè - 50%
Äëÿ òîãî, ÷òîáû óçíàòü âàøó ñêèäêó, ââåäèòå ñâîé email â ïîëå îïëàòû òîâàðà è ïåðåéäèòå íà ñòðàíèöó îïëàòû
  • Ïîëó÷èòü ïàðîëü íà àðõèâ ïî íîìåðó çàêàçà